"than enough" Polnisch Übersetzung

EN

"than enough" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "than enough" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "than enough" auf Polnisch

than Konjunktion
than Präposition
Polish
enough Adjektiv
enough Adverb
enough
Polish

Beispielsätze für "than enough" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere is more than enough evidence of discrimination in all fields.
We wszystkich dziedzinach mamy aż zanadto dowodów dyskryminacji.
EnglishThat is more than enough to fill a full day at the June Summit. This half-day troika is a pathetic response.
To więcej niż trzeba, aby zapełnić cały dzień na czerwcowym szczycie.
EnglishThere are more than enough reasons to vote against.
Są aż nadto liczne powody, aby głosować za odrzuceniem tego dokumentu.
EnglishWe know there's more than enough energy to power this movement.
Wiemy, że energii do zasilenia tego ruchu jest aż nadto.
EnglishAbove all we have a few tens of millions of people out of work in Europe, and that is more than enough.
Przede wszystkim mamy w Europie kilkadziesiąt milionów ludzi bez pracy i to jest więcej niż wystarczająco.
EnglishIt's more than enough reason for pessimism.
To więcej nie jest wystarczający powód do pesymizmu.
EnglishBoth the Czechs and the Sudeten Germans have experienced more than enough horror and suffering through war and displacement.
Zarówno Czesi, jak i Niemcy Sudeccy doświadczyli w wyniku wojny i wysiedleń zbyt wiele okropieństw i cierpień.
EnglishYou should have more than enough strength!
Powinnaś mieć więcej siły niz potrzeba!
EnglishAnd they spake unto Moses, saying, The people bring much more than enough for the service of the work which Jehovah commanded to make.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishWind is the second-largest renewable resource after solar: 3600 terawatts, more than enough to supply humanity 200 times over.
Wiatr jest drugim co do wielkości, po słonecznym, źródłem energii odnawialnej 3600 terawatów, wystarczy do zasilenia całej ludzkości 200 razy.
EnglishIt is extremely important to bear in mind one truth: in the world today, we have more than enough food, but the desire to share it fairly is missing.
Musimy pamiętać, że w dzisiejszym świecie mamy wystarczającą ilość żywności, ale nie umiemy jej sprawiedliwie podzielić.
English(RO) Madam President, one minute will be more than enough for me to welcome an historic decision for both the Balkans and Europe.
(RO) Pani przewodnicząca! Jedna minuta to aż nadto, abym mogła poprzeć decyzję o historycznym znaczeniu zarówno dla Bałkanów, jak i dla Europy.
Englishmore than enough
EnglishThe value of life and the multiple cases of judicial error that history has left us are more than enough reason for us to fight the death penalty.
Wartość ludzkiego życia oraz wielość przypadków błędów sądowych, które znamy z historii, to aż nazbyt wystarczające powody, byśmy walczyli z karą śmierci.
EnglishIn my view, today's debate offers the Commission more than enough of a spur to realise that we have to undertake a radical overhaul of our schools.
W moim przekonaniu, dzisiejsza debata daje Komisji dostateczny impuls do tego, aby sobie uświadomić, że szkoły nasze musimy poddać radykalnej przemianie.
EnglishIf you do it for more than a second, it's enough to basically destroy the proteins of the cells.
Tu widzicie, że temperatura rośnie do około 55 do 60 stopni C. Jeśli robi się to przez ponad sekundę, to wystarczy do zniszczenia białek w komórkach.
EnglishThe testimonies are more than enough to cast doubt on whether the State of Honduras is fulfilling its commitments under its self-proclaimed president.
Tymczasem otrzymane przez nas informacje poddają w wątpliwość, czy państwo Honduras wypełnia zobowiązania pod panowaniem swojego samowolnie wybranego prezydenta.

Lerne weitere Wörter

English
  • than enough

Schaue im Dänisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.