"than 7" Polnisch Übersetzung

EN

"than 7" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "than 7" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "than 7" auf Polnisch

than Konjunktion
than Präposition
Polish

Beispielsätze für "than 7" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishTadalafil is also > 10,000-fold more potent for PDE5 than for PDE7 through PDE10.
Tadalafil działa także > 10 000 razy silniej na PDE5 niż na enzymy od PDE7 do PDE10.
EnglishReactions at an individual injection site usually last for equal to or less than 7 days.
Odczyn w jednym miejscu podania leku ustępuje zwykle w ciągu 7 dni lub szybciej.
EnglishLet us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
Pamiętajmy, że w 2009 roku na gruźlicę zmarło ponad 1,7 miliona ludzi.
EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be avoided.
Należy unikać utrzymującego się stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishIf there are more than 7 patch-free days, the user may not be protected against pregnancy.
W przypadku, gdy jest dłuższa niż 7 dni działanie antykoncepcyjne może nie być skuteczne.
EnglishThe signs and symptoms generally lasted equal to or less than 7 days.
Objawy charakteryzujące reakcje w miejscu wstrzyknięcia utrzymywały się zazwyczaj przez 7 dni lub krócej.
EnglishDo not take more than 7 tablets of this strength each day.
Nie należy przyjmować więcej niż 7 tabletek tej mocy na dobę.
EnglishMore than 7 800 representatives of the people have found that the Treaty is good and that it represents progress.
Ponad 7.800 przedstawicieli obywateli uznało, że traktat jest dobry i że oznacza postęp.
English The usual dose for children aged 2 to less than 12 years is 7 mg/ kg twice daily.
W przypadku stwierdzenia łagodnej lub umiarkowanej marskości wątroby, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.
EnglishThere are more than 7 million people with Alzheimer's and almost 10 million suffering from dementias as a whole.
Na chorobę Alzheimera cierpi ponad siedem milionów osób, a na demencję niemal 10 milionów osób.
EnglishThis feeling may be even worse when you sleep for less than 7 to 8 hours after taking your medication.
Objawy mogą nasilić się w przypadku niewystarczającej długości snu, mniej niż 7 – 8 godzin po zażyciu leku.
EnglishHowever, we must not forget that Russia currently still has more than 7 000 troops stationed in Ossetia and Abkhazia.
Nie możemy jednak zapomnieć, że Rosja utrzymuje dziś ponad 7 tys. żołnierzy w Osetii i w Abchazji.
EnglishThe deadline cannot be shorter than 7 days from the day on which the notification appeared in the Public Procurement Bulletin.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
EnglishFourteen-day, proton pump inhibitor-based triple therapy achieves better results than 7-day schedules.
Leczenie potrójne, czternastodniowe, z wykorzystaniem inhibitora pompy protonowej daje lepsze wyniki niż leczenie 7- dniowe.
EnglishUnder no circumstances should there be more than a 7-day patch-free interval between dosing cycles.
W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy cyklami stosowania systemu transdermalnego, plastra wynosiła więcej niż 7 dni.
EnglishThe plasma levels of ritonavir are less than 7 % of those obtained after the ritonavir dose of 600 mg twice daily.
Stężenia rytonawiru w osoczu stanowiły mniej niż 7 % stężeń uzyskanych po podawaniu rytonawiru w dawce 600 mg dwa razy na dobę.
EnglishIf therapy is withheld for more than 7 days, MabCampath should be reinstituted with gradual dose escalation.
Jeżeli przerwa w leczeniu wynosiła dłużej niż 7 dni, w przypadku ponownego podania produktu MabCampath należy stopniowo zwiększać dawkę.
EnglishNeoRecormon should be administered either subcutaneously or intravenously in order to increase haemoglobin to not greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l).
Z tego powodu niezbędna jest indywidualna ocena lekarska każdego pacjenta i przebiegu jego choroby.
EnglishNeoRecormon should be administered subcutaneously in order to increase haemoglobin to not greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l).
NeoRecormon powinien być podawany podskórnie, tak aby zwiększyć stężenie hemoglobiny nie wiecej niż do 12 g/ d (7, 5 mmol/ l).

Lerne weitere Wörter

English
  • than 7

Mehr in dem Deutsch-Englisch Wörterbuch.