"text you" Polnisch Übersetzung

EN

"text you" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "text you" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "text you" auf Polnisch

text Substantiv
text Adjektiv
Polish
to text Verb
you Substantiv
Polish
you Pronomen

Beispielsätze für "text you" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe text you have read to us manages to undermine the entire Barnier proposal.
Tekst, który nam pan przeczytał skutecznie podważa cały wniosek pana Michaela Barniera.
EnglishJust select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.
Wystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.
EnglishAlong with titles and text, you can customize Headings 1 - 6 in the styles toolbar menu.
Oprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
EnglishIf you know how to send a text message, you can get the same information for free.
Jeśli umiecie wysłać SMSa, możecie się tego dowiedzieć za darmo.
EnglishThe final lines of your text ad are where you describe the product or service you're advertising.
W ostatnich wierszach reklamy tekstowej możesz opisać reklamowany produkt lub usługę.
EnglishGoogle Chrome also saves the text you've typed in specific form fields.
Google Chrome zapisuje również tekst, który został wprowadzony w określonych polach formularza.
EnglishWith a text box, you can use the Paint Format tool to replicate the text formatting.
W przypadku pól tekstowych narzędzia Maluj formatowanie można użyć do skopiowania formatowania tekstu.
EnglishThe final lines of your text ad are where you describe the product or service you're advertising.
Dowiedz się więcej o modyfikowaniu kodu witryny pod kątem wyświetlania menu nawigacyjnego.
EnglishTo choose a text color for the text in your documents, highlight the text selection you'd like to modify.
Aby wybrać kolor tekstu w dokumentach, zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
EnglishWhat will we be doing today if we adopt this unacceptable text you are proposing?
Co my byśmy dzisiaj zrobili, gdybyśmy przyjęli ten niemożliwy do zaakceptowania tekst, jaki państwo proponujecie?
EnglishYou can format text boxes like you would any other shape.
Możesz formatować pola tekstowe tak samo, jako każdy inny kształt.
EnglishThe next time you fill out the same field, text that you've typed in the past appears in a menu.
Gdy po raz kolejny wypełniasz to samo pole, w menu wyświetlany jest tekst wpisany w tym polu w przeszłości.
EnglishYou can replace [value] with any text that you prefer -- this text will be what shows up in your data.
Możesz zastąpić ciąg [value] dowolnie wybranym napisem – będzie on widoczny w zarejestrowanych danych.
EnglishVote for this text and you are condoning attacks on hospitals and ignoring allegations of war crimes.
Głosując za tym tekstem godzicie się na ataki na szpitale i zapominacie o zarzucanych zbrodniach wojennych.
EnglishAnd two weeks later I received a text message: "You're going to America." ~~~ (Laughter) So, okay, I'm going to America.
Dwa tygodnie później dostałem sms'a: "Lecisz do Stanów" (Śmiech) Ok, tak więc lecę do Stanów.
EnglishNote: To translate text, Toolbar sends the text of the page you're on to Google's translation service.
Uwaga: aby przetłumaczyć tekst z odwiedzanej strony, pasek narzędzi Toolbar wysyła go do usługi tłumaczeń Google.
EnglishThe text you sent us does not make this clear.
Tego się z przysłanego przez pana tekstu nie dowiedziałam.
EnglishIt's absolutely amazing -- and they text you back the answer.
Fantastyczne - odpowiedź dostaniesz SMSem.
EnglishThen, click the paintbrush icon in your toolbar, and select the text to which you want to apply the formatting.
Następnie kliknij ikonę pędzla na pasku narzędzi i zaznacz tekst, do którego chcesz zastosować formatowanie.
EnglishWhen you type in a form field, a menu may appear, containing past text that you've typed in the field.
Podczas wypełniania pola formularza może zostać wyświetlone menu zawierające teksty w przeszłości wpisane w tym polu.

Lerne weitere Wörter

English
  • text you

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch.