"terrestrial" Polnisch Übersetzung

EN

"terrestrial" auf Polnisch

EN terrestrial
volume_up
{Adjektiv}

terrestrial (auch: overland, ground, earthbound)
volume_up
naziemny {Adj. m.}
terrestrial (auch: earthly, landed, mundane, manorial)
volume_up
ziemski {Adj. m.}
terrestrial (auch: overland)
volume_up
lądowy {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "terrestrial":

terrestrial

Beispielsätze für "terrestrial" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey're prophecy for the kind of seismic, terrestrial effects of the math that we're making.
Są zapowiedzią pewnych sejsmicznych, lądowych efektów matematyki, którą tworzymy.
EnglishOn the back there is scales and measurements for terrestrial navigation.
Na odwrocie są skale i miary do nawigacji naziemnej.
EnglishYou can find spiders in nearly every terrestrial habitat.
Spotykamy je prawie w każdym środowisku lądowym.
EnglishIn the olden days, explorers like Vasco da Gama and Columbus had the good fortune to open up the terrestrial globe.
Dawno temu odkrywcy tacy jak Vasco da Gama i Kolumb mieli szczęście otworzyć przed ludzkością cały glob.
EnglishMy second point relates to the interoperability of different platforms in Malta's case, digital terrestrial and cable.
Następna kwestia to interoperacyjność różnych platform w przypadku Malty, cyfrowych, naziemnych i kablowych.
EnglishThere are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the [glory] of the terrestrial is another.
I są ciała niebieskie i ciała ziemskie; lecz insza jest chwała ciał niebieskich, a insza ludzkich;
EnglishThe maritime and terrestrial areas of this region are vulnerable and represent the essential components of the terrestrial ecosystem.
Obszary morskie i lądowe regionu należą do obszarów wrażliwych i stanowią istotne składowe części ekosystemów lądowych.
EnglishIt has been shown to be toxic to terrestrial plants with greater effects on plant growth compared with plant emergence.
Stwierdzona została toksyczność sulfonu toltrazurilu dla roślin lądowych, z większym wpływem na wzrost roślin niż na ich wyłanianie się.
EnglishFifty years ago, the journey to find answers took a different path and SETI, the Search for Extra-Terrestrial Intelligence, began.
Powstało SETI, projekt poszukiwania inteligencji pozaziemskiej. ~~~ Powstało SETI, projekt poszukiwania inteligencji pozaziemskiej.
EnglishThis is terrestrial chemistry.
EnglishThe most alarming new information is about the interplay between the climate system, the oceans and the terrestrial eco-systems.
Najbardziej alarmująca nowa informacja dotyczy wzajemnego oddziaływania między systemem klimatycznym, oceanami a ekosystemami lądowymi.
EnglishThis is the case for terrestrial as well as for marine species and for species subject to important commercial interests or not.
Dotyczy to zarówno gatunków lądowych, jak i morskich, a także gatunków o ważnym znaczeniu i niemających znaczenia z punktu widzenia interesów handlowych.
EnglishSETI doesn't presume the existence of extra terrestrial intelligence; it merely notes the possibility, if not the probability in this vast universe, which seems fairly uniform.
Zakłada tylko możliwość, jeśli nie prawdopodobieństwo, jej istnienia... ...w ogromnym, lecz jednorodnym wszechświecie.
EnglishAs a result of the digitisation of terrestrial television broadcasting, a large number of frequencies, referred to as digital dividends, are being made available.
W efekcie digitalizacji nadawania telewizji naziemnej udostępniona zostaje duża liczba częstotliwości, zwanych dywidendami cyfrowymi.
EnglishThe PNEC for growth effects on terrestrial plants is 45µg/ kg determined from the NOEC of 0.45 mg/ kg for P. trivialis and an assessment factor of 10.
Dawka PNEC dla procesu wzrostu roślin lądowych wynosi 45µg/ kg w oparciu o wynoszącą 0, 45 mg/ kg dawkę NOEC dla P. trivialis oraz współczynnik oceny równy 10.
English1) Is it a serious risk for the environment if one trophic level of the terrestrial ecosystem, i. e. plants, is affected by the use of Baycox 2.5 %?
1) Czy wpływ stosowania preparatu Baycox 2, 5 % na jeden poziom troficzny ekosystemu lądowego, czyli rośliny, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego?
EnglishThe group of products was referred to CVMP as it was considered that there was the potential for unacceptable risks to terrestrial plants and to groundwater.
Sprawę przedmiotowej grupy produktów skierowano do CVMP, ponieważ uznano, że istnieje możliwość niedopuszczalnego zagrożenia dla roślin lądowych i wód gruntowych.
EnglishIt is therefore high time that we found practical, realistic solutions to preserving healthy terrestrial environments, healthy flora and fauna, as well as healthy aquatic environments.
Dlatego najwyższy czas znaleźć praktyczne, realistyczne rozwiązania służące zachowaniu zdrowego środowiska lądowego, zdrowej flory i fauny, a także zdrowego środowiska morskiego.