"technological research" Polnisch Übersetzung

EN

"technological research" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "technological research" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "technological research" auf Polnisch

technological Adjektiv
research Substantiv
research Adjektiv
Polish
to research Verb

Beispielsätze für "technological research" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSecondly, there are the issues relating to technological innovation and applied research.
Po drugie, kwestia innowacji technologicznych i badań stosowanych.
EnglishThe seventh research and technological development framework programme covers the 2007–13 period.
Siódmy program ramowy w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego obejmuje lata 2007–13.
EnglishThis goal requires the Union's research programmes to be more focused on technological research.
Cel ten wymaga, by programy badawcze Unii były bardziej skoncentrowane na badaniach technologicznych.
EnglishSeventh EU programme for research, technological development and demonstration (
Siódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (
EnglishSeventh EU programme for research, technological development and demonstration (debate)
Siódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (debata)
EnglishWe have to deprive terrorists of financial resources and to invest more in research and technological development.
Musimy pozbawić terrorystów środków finansowych i inwestować więcej w badania i rozwój technologiczny.
Englisha series of research and development endeavours based on the research and technological development framework programme;
szeregu projektów badawczych i rozwojowych w oparciu o program ramowy badań i rozwoju technologicznego;
EnglishThe EU encourages investment in research and technological development (RTD) and actively supports it in selected areas.
UE zachęca do inwestycji w badania i rozwój technologiczny i aktywnie je wspiera w wybranych dziedzinach.
EnglishThe first pillar concerns technological research.
Pierwszy filar dotyczy badań technologicznych.
EnglishFour years have passed since the introduction of the Seventh Framework Programme for research and technological development.
Mija czwarty rok od wprowadzenia siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.
EnglishThe support of the Framework Programme for Research and Technological Development is also important in the field of life science.
Wsparcie programu ramowego badań i rozwoju technologicznego jest także ważne w dziedzinie life science.
Englishfostering better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development.
sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, badań i rozwoju technologicznego.
Englishdissemination and optimisation of the results of activities in the Union's research, technological development and demonstration;
upowszechnianie i optymalizacja wyników działań w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji Unii,
EnglishThe European Commission adopts the research and technological development activities of the EU 2001 annual report.
Komisja Europejska przyjmuje roczne sprawozdanie dotyczące działalności w zakresie badań i rozwoju technologicznego w UE w 2001 r.
EnglishThis course of action would make it easier to export safety standards and invest in prevention and technological research.
Ten tok postępowania ułatwiłby eksport norm bezpieczeństwa i inwestycje w zapobieganie oraz badania z zakresu technologii.
EnglishNeedless to say, this amount could be put to much better use if channelled, for example, into technological research.
Ta kwota byłaby oczywiście znacznie lepiej spożytkowana, na przykład gdyby została przeznaczona na badania w zakresie technologii.
EnglishI also believe that research and technological development must become more accessible to ordinary Europeans.
Jestem również przekonany, że informacje o badaniach i rozwoju technologicznym muszą stać się łatwiej dostępne dla zwykłych Europejczyków.
EnglishIn addition, artistic activity can be useful for technological research and development and in turn is influenced by it.
Ponadto działalność artystyczna może być przydatna z punktu widzenia badań i rozwoju technicznego, a jednocześnie pozostaje pod ich wpływem.
EnglishThis is why we must unanimously support Member States devoting 1% of their gross domestic product to research and technological development.
Dlatego musimy jednomyślnie poprzeć przeznaczenie przez państwa członkowskie 1 % ich produktu krajowego brutto na badania i rozwój technologiczny.
EnglishNowadays the economic and social development of peoples is inseparable from scientific research, technological development and innovation.
W dzisiejszych czasach rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest nierozerwalnie związany z badaniami naukowymi, rozwojem technologii oraz innowacjami.

Lerne weitere Wörter

English
  • technological research

Schaue im Deutsch-Portugiesisch Wörterbuch von bab.la vorbei.