"teamwork" Polnisch Übersetzung

EN

"teamwork" auf Polnisch

EN teamwork
volume_up
{Substantiv}

teamwork (auch: team work)
So these are words like "teamwork" or "endurance" or even complicated concepts like "resource allocation" or "perspective," a word that they don't understand.
Więc to są słowa takie jak: praca zespołowa albo wytrzymałość, albo bardziej skomplikowane pojęcia, jak alokacja zasobów albo perspektywa, wyraz, którego nie rozumieją.
It was excellent teamwork, with very close cooperation on this ambitious report.
To była wspaniała grupa robocza, prowadząca bardzo ścisłą współpracę w sprawie tego sprawozdania.
I also wish to thank the Commission, the Council and Members expressly (we have had intensive, even heated discussions) for the cooperative and enjoyable teamwork.
Pragnę również podziękować Komisji, Radzie i szczególnie posłom (za nami intensywne, nawet gorące, dyskusje) za ich przepełnioną duchem współpracy i przyjemną pracę grupową.

Beispielsätze für "teamwork" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was excellent teamwork, with very close cooperation on this ambitious report.
To była wspaniała grupa robocza, prowadząca bardzo ścisłą współpracę w sprawie tego sprawozdania.
English(ET) I should like to thank the rapporteur for a good report and her high standard of teamwork.
(ET) Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za jej świetne sprawozdanie i wysoki standard pracy zbiorowej.
EnglishI should like once again to express my gratitude for such strong teamwork between the groups in Parliament.
Chciałbym raz jeszcze wyrazić wdzięczność za prężną pracę zespołową między grupami w Parlamencie.
EnglishI'm not going to tell you stories about teamwork or cooperation.
EnglishThis has been an excellent piece of teamwork.
Jest to znakomity przykład pracy zespołowej.
EnglishNow none of this is to say that social skills are unimportant, and I'm also not calling for the abolishing of teamwork at all.
Oczywiście nie oznacza to, że umiejętności społeczne nie są istotne i nie wzywam do rezygnacji z pracy zespołowej.
EnglishBest practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.
Najlepsze praktyki powinny pokazywać, jak młodzi i starsi współpracują w zadaniach grupowych i jak obydwie strony odnoszą z tego korzyści.
EnglishWe are committed to good governance and to performing our tasks effectively and efficiently, in a spirit of cooperation and teamwork.
Stosujemy zasady dobrego zarządzania i wykonujemy swoje zadania wydajnie i skutecznie, w duchu współdziałania i pracy zespołowej.
EnglishFinally, I repeat, this report covers those points and I thank the rapporteur once more for her high standard of teamwork.
Na zakończenie powtarzam, że niniejsze sprawozdanie porusza te kwestie i raz jeszcze dziękuję sprawozdawczyni za wysoki standard pracy zbiorowej.
EnglishThis requires teamwork.
EnglishFor children sport is not only a way of exercising and developing new group skills; it is also recreational and teaches teamwork.
Sport jest dla dzieci jedynym sposobem wyćwiczenia i wykształcenia nowych umiejętności grupowych; pełni także funkcję rekreacyjną i uczy pracy zespołowej.
EnglishI have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.
Od 1994 roku ścierałem się z nim wiele razy, lecz praca naszego zespołu zawsze układała się prawidłowo i jeszcze raz chcę mu podziękować za jego starania.
EnglishThe citizens' initiative is a valuable tool by which citizens can achieve ambitious results through teamwork - this is the essence of the European project.
Inicjatywa obywatelska stanowi wartościowe narzędzie, dzięki któremu obywatele mogą realizować ambitne cele przez pracę zespołową, a to istota projektu europejskiego.
EnglishI started to look at teamwork and determination, and basically all those platitudes they call "successories" that hang with that schmaltzy art in boardrooms around the world right now.
Obserwowałem pracę zespołową i determinację i inne banały, tzw. akcesoria sukcesu, których kiczowate obrazy wiszą w salach konferencyjnych świata.
EnglishI also wish to thank the Commission, the Council and Members expressly (we have had intensive, even heated discussions) for the cooperative and enjoyable teamwork.
Pragnę również podziękować Komisji, Radzie i szczególnie posłom (za nami intensywne, nawet gorące, dyskusje) za ich przepełnioną duchem współpracy i przyjemną pracę grupową.