EN teach
volume_up
{Substantiv}

1. Umgangssprache

And when people tell me, "Who's going to teach the teachers to teach the kids?"
Ludzie pytają: „A kto wyszkoli nauczycieli, by nauczyli dzieci?”
And, you know, it's a thing your piano teacher teaches you, but we never had a science behind these kinds of things.
Wiecie, to jest rzecz, której uczy nauczyciel gry na pianinie, ale nigdy nie było to zbadane naukowo.
The students should teach their teachers.
Uczniowie też powinni uczyć nauczycieli.
Well, one of the girls had taught herself to become the teacher.
Jedna z dziewczynek została nauczycielką.
My mom was a teacher, my sister became a teacher and after college so many of my friends went into teaching.
. ~~~ Moja mama była nauczycielką, siostra także, wielu kolegów z college'u zaczęło uczyć.
In November of last year, a British teacher was accused of insulting Islam while teaching in Sudan after allowing her class of seven-year-olds to name a teddy bear Mohammed.
W listopadzie ubiegłego roku brytyjska nauczycielka ucząca w Sudanie została oskarżona o obrazę islamu, ponieważ pozwoliła siedmiolatkom w swojej klasie nazwać pluszowego misia Mahometem.

Synonyme (Englisch) für "teach":

teach

Beispielsätze für "teach" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is the year of dialogue, and India has much to teach the European Union on this.
Rok bieżący jest rokiem dialogu, a Indie mogą wiele Unię Europejską o nim nauczyć.
EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
EnglishLet us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.
Nauczmy dzieci kultury żywieniowej, ponieważ jest to bardzo ważne zadanie.
EnglishTeach me good judgment and knowledge; For I have believed in thy commandments.
Dobrego rozumu i umiejętności naucz mię; bom przykazaniom twoim uwierzył.
English The way they surf or teach English from the heart or help the homeless.
Na podstawie tego jak surfują, jak uczą angielskiego albo pomagają bezdomnym.
EnglishHA: They teach us to use machine guns, Kalashnikov, rocket launchers, grenades, bombs.
Uczą nas obsługi CKM, kałasznikowów, wyrzutni rakietowych, granatów, bomb.
EnglishThey answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us?
Odpowiedzieli i rzekli mu: Tyś się wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz?
EnglishOf course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.
Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.
Englishfor the Holy Spirit shall teach you in that very hour what ye ought to say.
Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.
EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Uczę bardzo inteligentnych studentów, a zadaję im 20 mniej pracy niż kiedyś.
EnglishTo do this, we would need to teach the poor not to borrow money when they have none.
Aby to zrobić, musielibyśmy nauczyć biednych, aby nie pożyczali pieniędzy gdy ich nie mają.
EnglishAnd instead, we had to learn -- we kind of forced them to teach us.
Zamiast tego, musieliśmy się nauczyć -- tak jakby zmuszaliśmy ich do nauczenia nas.
EnglishSo the first stage in training is to teach the dog ESL, English as a second language.
Dlatego pierwszą fazą tresury jest nauczenie psa języka... Języka angielskiego jako obcego.
EnglishIf it were that, I would just save you the talk, and teach you the gesture.
Gdyby to na tym polegało, oszczędziłbym wam wykładu, a nauczył gestu.
EnglishAnd when people tell me, "Who's going to teach the teachers to teach the kids?"
Ludzie pytają: „A kto wyszkoli nauczycieli, by nauczyli dzieci?”
EnglishAnd they called them, and charged them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.
A zawoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili, ani uczyli w imieniu Jezusowem.
EnglishAnd the children, we teach during six months how to separate their garbage.
Uczymy je na przykład sortowania śmieci -- trwa to sześć miesięcy.
EnglishSo, we simulated that as well, and then the really tricky bit is to teach that network how to walk.
Zasymulowaliśmy go również, a naprawdę dużą sztuką jest nauczyć tą sieć chodzić.
EnglishYou do not need a lot of money to teach skills like this and others.
Do przekazania tego typu wiedzy nie potrzeba dużych nakładów finansowych.
EnglishWe have to teach those elephants the lesson that not all the grass is, or will ever be, theirs.
Musimy nauczyć te słonie, że trawa nie wszędzie jest - i nie będzie - ich własnością.