"simply" Polnisch Übersetzung

EN

"simply" auf Polnisch

EN simply
volume_up
{Adverb}

simply (auch: apiece)
volume_up
po {Adv.}
I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Po prostu z nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt.
simply (auch: frankly, just)
I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Chciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
Często nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Po prostu z nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt.
simply
volume_up
zwyczajnie {Adv.} (po prostu)
Many consumers simply cannot afford the systems in question.
Wielu konsumentów zwyczajnie nie może pozwolić sobie na przedmiotowe układy.
This discrepancy, which amounts to 17%, is quite simply unacceptable.
Rozbieżność sięgająca 17 % jest zwyczajnie nie do przyjęcia.
Unfortunately, these acts are not acknowledged in most cases or are just simply ignored.
Niestety, w wielu przypadkach nie są one zgłaszane lub są zwyczajnie ignorowane.
Quite simply, Europe must behave more coherently if it is to prosper.
Mówiąc wprost, Europa musi zachowywać się bardziej spójnie, jeśli chce pomyślnie się rozwijać.
To put it simply, we had the Cassis de Dijon decision in 1979.
Mówiąc wprost, w 1979 r. mieliśmy decyzję Cassis de Dijon.
Quite simply, such conditions are unacceptable.
Mówiąc wprost, takie warunki są niedopuszczalne.
simply (auch: exclusively, merely, only, just)
volume_up
tylko {Adv.}
It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.
To nie tylko problem humanitarny, ale głównie poważna porażka polityczna.
This would not simply be a consequence of the economic and financial crisis.
Nie byłoby to tylko następstwem kryzysu gospodarczego i finansowego.
This is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.
To nie jest tylko kompromis kosmetyczny w stosunku do przedłożonej wersji.

Synonyme (Englisch) für "simply":

simply

Beispielsätze für "simply" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
EnglishIt is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
Nie można tu w żadnym wypadku stosować arytmetycznego podziału typu: pół na pół.
EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
EnglishPut simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.
Krótko mówiąc, kończy się epoka taniej ropy naftowej i ogólnie taniej energii.
EnglishIt is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.
Jest to prosty krok, który w dość prosty sposób uratuje życie milionów dzieci.
EnglishThat is quite simply what the Commission must do; it was created for that purpose.
To, mówiąc w uproszczeniu, powinna uczynić Komisja; została do tego powołana.
EnglishWhile the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.
Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie działa.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Na podkreślenie zasługuje jednak to, że nie wystosowano jeszcze żadnego zaproszenia.
EnglishThis will not simply be a repetition of the four options in the green paper.
Nie będzie to jedynie powtórzenie czterech opcji zawartych w zielonej księdze.
English(RO) We have spoken about the simply technical nature of this regulation many times.
(RO) Mówiliśmy już wiele razy o technicznym charakterze omawianego rozporządzenia.
EnglishThe 'saga' of migration from SIS I to SIS II has simply gone on for too long.
"Saga” migracji z systemu SIS I do systemu SIS II ciągnie się już zbyt długo.
EnglishWe cannot be satisfied simply with determining that expenditures are lawful.
Nie możemy zadowalać się samym ustaleniem, że określone wydatki są zgodne z prawem.
EnglishHowever, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
Nie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
EnglishTo put it simply, enlargement is a contract between Europe and the candidate countries.
Mówiąc prosto, rozszerzenie to kontrakt pomiędzy Europą a krajami kandydującymi.
EnglishIt will simply give rise to even greater parliamentary and extra-parliamentary pressure.
Doprowadziłoby to do jeszcze większej presji parlamentarnej i pozaparlamentarnej.
EnglishThe increase from six to twelve months is therefore simply good sense.
Dlatego też wydłużenie tego okresu z sześciu do dwunastu miesięcy jest logiczne.
EnglishTherefore, what we have here is simply a lack of proper coordination of European funds.
Dlatego mamy tu do czynienia z brakiem stosownej koordynacji funduszy europejskich.
EnglishAnd it's great simply because they can gather open source intelligence.
Świetna z prostego względu: mogą tam zbierać ogólnie dostępne dane wywiadowcze.
EnglishIt is a cultural genocide in the 21st century, which we simply cannot accept.
To jest kulturowa eksterminacja XXI wieku, której nie możemy akceptować.
EnglishIt is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
Nie jest to priorytet prawicowy ani lewicowy, to zwyczajny zdrowy rozsądek.