EN set up
volume_up
{Adjektiv}

set up
volume_up
usytuowany {Adj. m.}

Beispielsätze für "set up" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFirst of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.
Po pierwsze, Guantanamo utworzono w celu ochrony wszystkich naszych obywateli.
EnglishIn addition, an independent National Commission of Human Rights is being set up.
Ponadto trwają prace nad utworzeniem niezależnej Narodowej Komisji ds. Praw Człowieka.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.
EnglishI wonder: has the regulation and supervision mission demanded by Parliament been set up?
Zastanawiam się, czy powstała misja kontroli i nadzoru, której zażądał Parlament?
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Po drugie, należy wysłać do Gruzji prawdziwą wielonarodową misję pokojową.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
Wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Stworzone przez UE ramy muszą zapewnić odpowiednią równowagę między nimi.
EnglishTo see conversion data in your account, you need to set up Conversion Tracking first.
Aby dane konwersji pojawiły się na koncie, musisz skonfigurować Śledzenie konwersji.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
EnglishMake sure that Mrs Tymoshenko helps to set up a constructive opposition.
Proszę upewnić się, że pani Tymoszenko pomoże stworzyć konstruktywną opozycję.
EnglishWe're proposing to do it in just a few hours, once we've set up the right chemistry.
Chcemy zrobić to w kilka godzin, jeżeli tylko użyjemy odpowiedniej chemii.
EnglishThere are situations where it's not easily possible to set up redirects.
Istnieją sytuacje, w których proste skonfigurowanie przekierowań nie jest możliwe.
EnglishIn order to set up a secondary establishment in another EU country, businesses must:
W celu otwarcia drugiej siedziby w innym kraju UE przedsiębiorstwa muszą:
EnglishMany of the projects funded under PEACE were set up to serve local requirements.
Wiele projektów ufundowanych w ramach PEACE powstało w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.
EnglishI set up a website because I was getting so many questions about Molas and sunfish.
Założyłam stronę internetową, bo otrzymywałam mnóstwo pytań o samogłowy.
EnglishAnd those twelve stones, which they took out of the Jordan, did Joshua set up in Gilgal.
A dwanaście onych kamieni, które wynieśli z Jordanu, postawił Jozue w Galgal.
EnglishWe need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
Musimy dołożyć starań i stworzyć konkretną wspólną politykę energetyczną.
EnglishAnd then she set up a work detail list of who cleaned the orphanage on what day."
Następnie przygotowała szczegółową listę pracy, kto którego dnia miał sprzątać sierociniec.
EnglishIn the budget a European Research Council Executive Agency was set up.
Budżet ten ustanawia Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
EnglishNonetheless, our legal set-up requires individual rights and personal data to be protected.
Niemniej nasz system prawny nakazuje ochronę praw jednostki i danych osobowych.