"seemingly" Polnisch Übersetzung

EN

"seemingly" auf Polnisch

EN seemingly
volume_up
{Adverb}

A seemingly infallible system that finally provides security.
Pozornie nieomylny system ma zapewniać bezpieczeństwo.
I find my experience from 20 years of Africa is that the seemingly impossible is possible.
Z moich 20 lat doświadczenia w Afryce twierdzę, że pozornie niemożliwe jest możliwe.
So the seemingly impossible is possible.
Pozornie niemożliwe jest możliwe.
seemingly (auch: outwardly, on the face of it)
cheap, printed, pulpy, seemingly purposefully shapeless light cotton shifts that you wore over your nightgown
tanie, miękkie, tandetne na pozór celowo nieforemne luźne bawełniane wdzianka nakładane na koszulę nocną
These human-induced alterations occupying overall less than a millionth of the elapsed lifetime and seemingly occurring with runaway speed?
Wywołane przez ludzi zmiany, zajmujące w sumie mniej niż jedną milionową czasu, które na pozór następują w olbrzymim tempie?
And oddly, the most notable letter of rejection I ever received came from Walt Disney World, a seemingly innocuous site.
Co ciekawe, najbardziej znamienny list odmowny, jaki kiedykolwiek otrzymałam, przyszedł z Walt Disney World, miejsca na pozór niewinnego.
seemingly
Our neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Konflikty naszych sąsiadów, z pozoru bilateralne, mają bezpośredni wpływ na UE.
This seemingly contradictory requirement is dealt with more coherently in this report than it is in the Commission's White Paper.
Ten z pozoru kontrowersyjny wymóg opisany jest w tym sprawozdaniu bardziej spójnie niż w białej księdze Komisji.
(FR) Mr President, this seemingly rather technical package in reality relates to some highly political issues.
Ten z pozoru raczej techniczny pakiet w rzeczywistości odnosi się do niektórych kwestii o charakterze bardzo politycznym.
seemingly (auch: supposedly, from all accounts)
volume_up
ponoć {Adv.}

Synonyme (Englisch) für "seemingly":

seemingly

Beispielsätze für "seemingly" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhy should these different -- seemingly different conflicts have the same patterns?
Czemu te różne, jak się zdaje, konflikty dają taki sam wzór?
EnglishSo, for those of you unfamiliar, Twitter is based around a very simple, seemingly trivial concept.
Dla niewtajemniczonych: Twitter opiera się na bardzo prostym, trywialnym niemal pomyśle.
EnglishThe word 'thrombin' and the phrase 'reconstituted meat' have seemingly been clearly shown.
Wydaje się, że słowo "trombina” i sformułowanie "mięso rekonstruowane” zostały wyraźnie pokazane.
Englishand seemingly even as she thinks it she knows what's been missing:
i okazuje się, że kiedy o tym myśli, odkrywa czego brakło:
EnglishThere are, however, a few small areas - of seemingly little consequence - where some wanted to make cuts.
Jest jednak kilka niewielkich obszarów o małym na oko znaczeniu, gdzie niektórzy domagali się cięć.
EnglishIt was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
Podczas debaty wspomniano o tym, że projekt dyrektywy zdaje się krytykować niektórych z partnerów społecznych.
EnglishThis raises two seemingly fundamental questions.
Wywołuje to dwa najwyraźniej podstawowe tematy.
EnglishAnd for the people who were there running the gang, it was a great way, seemingly, to make a lot of money.
a dla gangów świetne źródło dochodów.
EnglishThose parties are in favour of taking a hard line rather than relying on seemingly endless and ineffective peace talks.
Partie te wolą rozwiązania siłowe, a nie poleganie na wydających się nie mieć końca nieskutecznych rozmowach pokojowych.
EnglishToday, another sector seemingly also wants to question or criticise the precaution being taken by the Member States and the European Council.
Dzisiaj wydaje się, że kolejny sektor kwestionuje środki ostrożności przyjęte przez państwa członkowskie i Radę Europejską.
EnglishFirst, there must be insistence at Community level as well that national authorities enforce the seemingly severe regulations rigorously.
Po pierwsze, musimy między innymi na szczeblu Wspólnoty nalegać, aby krajowe urzędy rygorystycznie egzekwowały, wydawałoby się, surowe przepisy.
EnglishYou know, it's always seemed like a big mystery: how nature, seemingly so effortlessly, manages to produce so much that seems to us so complex.
Zawsze wydawało się to wielką niewiadomą w jaki sposób natura, niemal że bez wysiłku, produkuje tak wiele bytów, które wydają się tak skomplikowane.
EnglishThe fact is, this region, today, has become a lawless region where everything is seemingly permitted and where a population is being held hostage.
Tymczasem region ten stał się obecnie regionem bezprawia, gdzie wszystko jest wydaje się być dozwolone, a mieszkańcy są traktowani jak zakładnicy.
EnglishOf course, the debate included many questions of a technical nature or of a seemingly lower order than the questions we have been talking about just now.
Oczywiście w debacie znalazło się wiele pytań natury technicznej, lub po prostu o mniejszym znaczeniu niż kwestie, o których właśnie mówimy.
EnglishIt looks very unique in the Hungarian constitution, something that is being enshrined in the Hungarian constitution, and recognised seemingly also here.
Wygląda to dość wyjątkowo w węgierskiej konstytucji, niczym coś co jest zapisane w tejże konstytucji złotymi zgłoskami i coś, co uznajemy również tu.
EnglishIt is now, more than ever, when the international community is showing signs of being fatigued by a seemingly never-ending crisis, that the EU must take a leading role.
Szczególnie teraz, kiedy społeczność międzynarodowa wysyła sygnały zmęczenia kryzysem, który wydaje się nie mieć końca, UE musi przejąć wiodącą rolę.
EnglishThis is seemingly not enough, but this is also why the Union contributes so much to the 'fast start' principle, which is financing aimed at helping developing countries.
To nie wystarczy, ale także dlatego Unia w tak dużej mierze przyczynia się do zasady "szybkiej pomocy”, którą finansuje, by pomagać krajom rozwijającym się.
EnglishHowever, the June List is critical of the EU's seemingly insatiable need to incorporate more and more policy areas within its sphere of competence.
Jednak Lista Czerwcowa odnosi się krytycznie do, jak się wydaje, niezaspokojonej potrzeby UE polegającej na włączaniu coraz większej liczby obszarów polityki do zakresu swoich kompetencji.
EnglishYou reviewed your discussions with the Minister of Foreign Affairs, but you added, without seemingly having been asked, that you wanted to increase market access in Tunisia.
Zreferowała Pani swoje rozmowy z ministrem spraw zagranicznych, ale dodała Pani, najwyraźniej niepytana o to, że chce Pani też zwiększyć dostęp do rynku w Tunezji.
EnglishEven about seemingly personal and visceral things like who you're attracted to, you will start aping the beliefs of the people around you without even realizing that that's what you're doing.
Nawet w kwestiach bardzo osobistych, np. to kto nam się podoba, zacznamy papugować ludzi wokół nas, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co robimy.