"root cause" Polnisch Übersetzung

EN

"root cause" auf Polnisch

EN root cause
volume_up
{Substantiv}

root cause
volume_up
źródło {n} (przyczyna)
It appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.

Beispielsätze für "root cause" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Głęboką przyczyną tego kryzysu jest niewystarczająco regulowany system finansowy.
EnglishIt appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
EnglishOverall, therefore, I fear that we will not succeed in eliminating the root cause of the problem.
Ogólnie rzecz biorąc, obawiam się więc, że nie uda nam się wyeliminować przyczyny problemu.
EnglishThe root cause of the Balkan problems is imperialist schemes, EU, USA and NATO interventions, and border changes.
Pierwotną przyczyną problemów na Bałkanach są imperialistyczne plany, interwencje UE, USA i NATO oraz zmiany granic.
EnglishThe international community must use this opportunity to eliminate the root cause of poverty in Haiti once and for all.
Społeczność międzynarodowa musi wykorzystać obecną sytuację jako okazję do ostatecznego usunięcia głęboko zakorzenionych przyczyn ubóstwa na Haiti.
EnglishAlso, the struggle for fertile farmland is an important root cause for the violent conflicts between Christians and Muslim settlers.
Również walka o żyzne ziemie uprawne stanowi ważną pierwotną przyczynę gwałtownych konfliktów między osadnikami chrześcijańskimi a muzułmańskimi.
EnglishMr Varvitsiotis has correctly identified and dealt with the root cause of the problem: the individual, nationalist positions held by various states.
Pan Varvitsiotis właściwie zidentyfikował i rozwiązał przyczynę leżącą u źródła problemu: indywidualistyczne, nacjonalistyczne podejście różnych państw.
EnglishThe one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees' immune system and is probably the root cause of this whole problem.
Jedyną wartością stałą jest obecność roztocza Varroa, które atakuje system odpornościowy pszczół i prawdopodobnie stanowi podstawową przyczynę problemów.
EnglishIt is the common agricultural policy, not European biofuels, that are the root cause of this problem, and it is CAP reform, not dropping biofuels targets, that will solve it.
To wspólna polityka rolna, a nie europejskie biopaliwa, są najważniejszą przyczyną problemu i reforma WPR, a nie porzucenie celów dotyczących biopaliw, może ten problem rozwiązać.
EnglishWe therefore need to adopt medium-term and short-term measures to address all the symptoms of the problem, together with a more permanent solution to the root cause of this problem.
W związku z tym musimy przyjąć środki średnio- i krótkoterminowe służące eliminowaniu symptomów problemu, a także znaleźć trwalsze rozwiązanie zasadniczej przyczyny problemu.