EN retreat
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

retreat (auch: asylum, refuge, sanctuary, sanctum)

2. "of army"

retreat (auch: fallback)
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
So, to understand this -- and I'm going to stress this -- it's not about the consumer being in retreat.
Aby to zrozumieć, będę to podkreślał, nie chodzi o konsumenta będącego w odwrocie.
nie ma odwrotu, nie poddajemy się.

3. "from sth"

retreat (auch: disengagement)
volume_up
wycofanie się {n} (z czegoś)
I am sticking by 20%, unchanged, although the European Council adopted something of a retreat from this for the first time in March.
Trzymam się 20%, bez zmian, choć Rada Europejska przyjęła w marcu po raz pierwszy stanowisko stanowiące swego rodzaju wycofanie się z tego.

4. Religion

retreat
udać się na rekolekcje

Beispielsätze für "retreat" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
EnglishThese twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe.
Te podwójne niebezpieczeństwa niosą zagrożenie powrotu do "Fortecy Europa”.
EnglishTo do otherwise is to invite the disintegration of Europe and a retreat into protectionism.
W przeciwnym razie doprowadzimy do dezintegracji Europy i powrotu do protekcjonizmu.
EnglishSo, to understand this -- and I'm going to stress this -- it's not about the consumer being in retreat.
Aby to zrozumieć, będę to podkreślał, nie chodzi o konsumenta będącego w odwrocie.
EnglishThey do, like, three years' retreat, where they do meditate 12 hours a day.
Podczas 3-letniego odosobnienia medytują 12 godzin dziennie.
EnglishA mile of retreat in 75 minutes across the calving face, in that particular event, three miles wide.
W 75 minut czoło lodowca na szerokości 4,8 kilometrów cofnęło się o półtora kilometra.
EnglishThe Obama government was forced to retreat by the scale of the disaster.
Skala tej katastrofy pokonała nawet rząd prezydenta Obamy.
EnglishAnd we feel like we have to get far, far away to a secluded retreat, leaving it all behind.
Aż mamy ochotę uciec daleko, daleko stąd do odosobnionego schronienia i zostawić to wszystko za sobą.
EnglishI thought, I need to retreat into something else.
Odczuwałem potrzebę wycofania się w głąb czegoś innego.
EnglishThe most significant was the lack of, and the retreat from, setting up a separate budget line for the Baltic Sea region.
Najpoważniejszym jest brak i rezygnacja z utworzenia oddzielnej linii budżetowej dla regionu Morza Bałtyckiego.
EnglishA retreat into protectionism would be madness.
Powrót do protekcjonizmu byłby szaleństwem.
EnglishNever retreat to the 'glorious past.'
Nigdy nie uciekaj do "wspaniałej przeszłości".
EnglishSo I was admitted, in 1973, in the spring of 1973, to the Institute of Living, which used to be called the Hartford Retreat.
Przyjęto mnie w 1973 roku; wiosną 1973 roku do Institute of Living, który wcześniej nazywał się Hartford Retreat.
EnglishAnd the destination was a single room in a nunnery, where a woman had gone into lifelong retreat 55 years before.
A miejscem tym była jednoosobowa cela w klasztorze, do której pewna kobieta przed 55 laty udała się na dożywotnie odosobnienie.
EnglishThink of the term we use, "Retreat."
Pomyślcie o użytym słowie: „Schronienie‟.
EnglishTo give you a feeling for the scale of the retreat, we did another cheesy illustration, with British double-decker buses.
Żeby pomóc wam pojąć skalę tego regresu, zrobiliśmy następny tandetny obrazek, wykorzystując brytyjskie piętrowe autobusy.
EnglishWe believe in linking national interests and we do not accept that it is right for each nation to retreat into its shell.
Wierzymy w powiązanie interesów narodowych i nie zgadzamy się z tym, że każdy naród powinien zamykać się jak ślimak w skorupie.
EnglishWe have some cameras on the south edge of the Ilulissat, watching the calving face as it goes through this dramatic retreat.
Kilka naszych aparatów, umieszczonych na jego południowej krawędzi, rejestruje cielenie się lodowca i jego gwałtowny regres.
EnglishWe tend to retreat and say, "We can draw a picture, we can post some graphs, we get it, we understand how this works."
Mamy tendencję do wycofywania się i mówienia: "Możemy narysować obrazek, zamieścić jakieś wykresy, mamy to, rozumiemy jak to działa."
EnglishThere is no place for retreat here.