EN reset
volume_up
{Substantiv}

1. IT

reset
Nevertheless, with all due respect to the rapporteur, he would do well to press the reset button.
Tym niemniej z całym szacunkiem do pana posła sprawozdawcy, mógł on lepiej użyć przycisku reset.
However, the reset button of which Mr Biden spoke in Munich should also be pressed as an attempt, as an offer to Russia to start a new relationship.
Jednakże uruchomienie przycisku "reset”, o którym mówił wiceprezydent Biden w Monachium, powinno również stanowić próbę czy też ofertę rozpoczęcia nowych stosunków z Rosją.
In realising its wider aims, the US should not forget that these loyal allies have sensitivities, especially when it presses the US-Russia reset button.
Realizując szersze cele, Amerykanie nie powinni lekceważyć uczuć swoich lojalnych sojuszników, zwłaszcza gdy naciskają na przycisk "reset” w stosunkach USA-Rosja.

Synonyme (Englisch) für "reset":

reset
English

Beispielsätze für "reset" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis ensures that the plunger push rod is reset to the starting position.
Dzięki temu ma się gwarancję, że popychacz został zresetowany do pozycji początkowej.
EnglishThe counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
English. ~~~ And you need to re-set it up.
trzeba zrobić nowe nacięcia, trzeba mu zmieniać ustawienia.
EnglishTouch update, to reset your location to your current location.
Dotknij linku aktualizuj, aby ustawić lokalizację na bieżącą.
EnglishIf medicine doesn't appear within a few seconds, you may need to push the reset button again.
Jeżeli w ciągu kilku sekund lek nie pojawi się, prawdopodobnie trzeba ponownie nacisnąć przycisk do resetowania.
EnglishSo you put that up front so that, if it fails, at least you know you don't have to reset the whole thing.
Wiec ustawiasz go na początku, bo gdy zawiedzie, to przynajmniej wiesz, że nie musisz zaczynać od nowa.
EnglishIf you answered your secret question successfully, you'll be directed to our password reset page.
Jeśli uda Ci się dobrze odpowiedzieć na tajne pytanie, nastąpi przekierowanie do naszej strony resetowania hasła.
EnglishWhat if we could change it so that we didn't have to re-set up each time we wanted to move somewhere different?
A gdybyśmy mogli to zrobić, bez zmiany ustawień, za każdym razem gdy chcemy przesunąć się gdzie indziej?
EnglishWe must press the large reset button, as it were.
Musimy nacisnąć główny klawisz ponownego uruchamiania.
EnglishReset the three minutes, that's just not fair.
EnglishPress the white reset button.
Englishhardware reset switch
EnglishIf you access Google from behind one of these programs, you may have to reset your preferences periodically.
Jeśli na komputerze używanym do uzyskiwania dostępu do wyszukiwarki Google działa jeden z takich programów, może być konieczne okresowe ponowne określanie ustawień.
EnglishJust three minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again.
Tylko trzy minuty ciszy każdego dnia są wspaniałym ćwiczeniem resetującym i kalibrującym wasze uszy, żebyście mogli słyszeć ciche dźwięki.
EnglishCMOS reset jumper
EnglishFor subsequent injections with the NutropinAq Pen, attach a new needle, push the white reset button and dial your dose.
W celu wykonania kolejnego wstrzyknięcia preparatu NutropinAq Pen, do wstrzykiwacza przymocować nową igłę, wcisnąć biały przycisk do resetowania i nastawić żądaną dawkę.
EnglishUse the Reset link that appears when you edit the help text to make sure the text gets automatically generated.
Tekst pomocy możesz edytować ręcznie, ale jeśli zaktualizujesz kryteria sprawdzania poprawności po zakończeniu edycji tekstu pomocy, wskazówka nie zostanie zaktualizowana automatycznie.
EnglishIf you still can't find the password reset message, check your Spam and Trash folders to ensure that your provider hasn't filtered our email.
Jeśli nadal nie widzisz wiadomości dotyczącej resetowania hasła, sprawdź foldery Spam i Kosz, aby upewnić się, że dostawca poczty nie odfiltrował tej wiadomości.
EnglishIf you still can not find the password reset message, check your Spam and Trash folders to ensure that your provider hasn't filtered ouremail.
Jeśli nadal nie widzisz wiadomości dotyczącej resetowania hasła, sprawdź foldery Spam i Kosz, aby upewnić się, że dostawca poczty nie odfiltrował naszego e-maila.