EN

relay {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
2. Sport
sztafeta 4x100 m stylem zmiennym mężczyzn
The unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals.
Zamieszki w Tybecie doprowadziły do powszechnych protestów w Europie i zakłócenia sztafety ze zniczem olimpijskim w kilku europejskich stolicach.
Successful innovation is a team sport, it's a relay race.
Udana innowacja to konkurencja zespołowa, to bieg sztafetowy.
It is like a relay race: the more effective the transfer is - and the more low-profile it is - the better, probably.
To jak bieg sztafetowy: im skuteczniejsze - i mniej widoczne - przekazanie pałeczki, tym lepiej.
3. Telekommunikation

Synonyme (Englisch) für "relay":

relay

Beispielsätze für "relay" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe relay with its "library" and computer is open for the public Monday - Friday, office hours.
The relay with its "library" and computer is open for the public Monday - Friday, office hours.
EnglishNeurotransmitters are substances in the body that relay signals across from one nerve to the other.
Neuroprzekaźniki to występujące w organizmie substancje, które przenoszą sygnały pomiędzy nerwami.
EnglishAnd part of the issue is for Cody -- who's here, 16 years old -- and I have permission to relay this number.
Część tego problemu zostawiam Cody'emu -- który jest tu -- ma 16 lat -- i mam zezwolenie, żeby ujawnić tą liczbę.
EnglishAfter thousands of resends in relay, the child was found, and we witnessed the reunion of the family through microblogging.
Po tysiącach wejść dziecko zostało odnalezione a my mogliśmy być świadkami połączenia rodziny poprzez mikroblogi.
EnglishBut it also acts like a kind of relay station that re-radiates and redirects information to many other parts of the brain.
Lecz działa też na zasadzie stacji przekaźnikowej która reemituje światło i przekierowuje informacje do innych części mózgu.
EnglishLikewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Przekażę także wysokiej przedstawiciel podobnie wyraźną i kompromisową opinię na temat eksportu broni, którą tutaj wyrażono.
EnglishThe unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals.
Zamieszki w Tybecie doprowadziły do powszechnych protestów w Europie i zakłócenia sztafety ze zniczem olimpijskim w kilku europejskich stolicach.
EnglishI will relay your highly unanimous and general proposal for convening a special session of the UN Human Rights Council to the High Representative.
Będę opierał się na Państwa jednomyślnym i generalnym wniosku zwołania sesji specjalnej Rady Praw Człowieka ONZ, skierowanym do wysokiej przedstawiciel.
EnglishThis expression is essential, because it is intended to relay the concerns of the citizens, who are showing a growing interest in trade matters and whom we must support.
Jest to ważne, gdyż w ten sposób wyrażone zostają obawy obywateli, którzy coraz bardziej interesują się sprawami handlu i których musimy wspierać.
EnglishThat is why, as I said to Mr Belet, I have personally listened carefully to the concerns that you have unanimously expressed and I will relay them to the Commission President and to my colleagues.
Dlatego, jak powiedziałem panu posłowi Beletowi, uważnie wysłuchałem Państwa obaw i przekażę je przewodniczącemu Komisji oraz moim kolegom.
EnglishWe will avoid the situation where those waiting for interpretation through a relay are voting on one issue while those who vote without relay are voting on the next item.
Unikniemy sytuacji, w której ci, którzy czekają na transmisję tłumaczenia, głosują nad jedną kwestią, a ci, którzy głosują bez transmisji, głosują już nad następnym punktem.
EnglishIt is up to us Members of Parliament therefore to relay and support the request expressed by almost 1.2 million people and to ensure that it is properly followed up.
A zatem to do posłów do Parlamentu należy przekazanie dalej i wspieranie tego wniosku zgłoszonego przez prawie 1,2 miliona obywateli, a także nadanie mu właściwego dalszego biegu.
EnglishBy way of conclusion, I should like to relay a disturbing quote from a Kosovo police officer: 'Serbs and Albanians have managed to come to terms with each other at criminal level.
Podsumowując, chciałbym zacytować niepokojącą wypowiedź funkcjonariusza kosowskiej policji, który powiedział: "Serbowie i Albańczycy porozumieli się w wymiarze przestępczości.