"to recycle" Polnisch Übersetzung

EN

"to recycle" auf Polnisch

EN to recycle
volume_up
{Verb}

1. Umwelt

to recycle
volume_up
przetwarzać {imperf. Vb.}
We simply cannot store and maintain or recycle all our stuff.
Nie można używać wciąż tych samych rzeczy, czy je przetwarzać.
And it can also escort them to the garbage cans of the cell and recycle them if they're damaged.
Mogą też je eskortować do odpadów komórkowych i je przetwarzać, jeśli są zniszczone.
The Community budget cannot be recycled using the flexibility mechanism.
Budżetu Wspólnoty nie można przetwarzać stosując mechanizm elastyczności.
to recycle
Plastyki też ciężko przetworzyć.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing. ~~~ There is the inside of our lab.
Postanowiliśmy użyć przetworzony materiał powstały podczas produkcji cementu i stali.
Existing stocks must be destroyed or recycled.
Istniejące zapasy muszą zostać zlikwidowane lub przetworzone.
to recycle
volume_up
przerabiać {imperf. Vb.}
However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused.
Ze względów technicznych lub też w przypadku pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych, paliwo takie mona jednak wydobywać, przerabiać lub recyklizować i użyć ponownie.
to recycle
volume_up
utylizować {imperf. Vb.}

2. Volkswirtschaft

to recycle
volume_up
reinwestować {imperf. Vb.}

Beispielsätze für "to recycle" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Institute of Medicine study felt that you could not recycle masks.
Badania Instytutu Medycznego mówia, nie można używać masek wielokrotnie.
EnglishAnd the granola house has a special Sun Chip roof to collect water and recycle it.
Ten dom z ciastek granoli ma specjalny dach z Sun Chipsów, po to, by gromadzić wodę i ją uzdatniać.
EnglishA debate was held earlier, and I have no wish to recycle it.
Toczyliśmy już na ten temat debatę i nie chciałbym do niej wracać.
EnglishAnd I ultimately want to recycle that, put it back into the loos, maybe wash hands with it, I don't know.
W przyszłości planuję pełny recykling, może mycie nią rąk.
EnglishThere is no residual obligation on you to recycle.
Sprzedawca nie jest już dalej obciążony obowiązkiem recyklingu.
EnglishIf I want to recycle cardboard, paper, plastics or glass, these are collected at the kerbside, from my home.
Jeśli chcę oddać do recyklingu tekturę, papier, plastik lub szkło, to mogę wystawić je przy krawężniku, tuż pod moim domem.
EnglishEach of these electronic products contains several materials which we urgently need to recycle and reuse.
Każdy z tych produktów elektronicznych zawiera kilka surowców, które należy bezzwłocznie poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.
EnglishWe all know we need to recycle more.
Wszyscy wiemy że musimy go więcej stosować.
EnglishThat's the percentage we recycle.
EnglishCarbon trading aims to commercialise the Earth's capacity to recycle carbon and, thus, to regulate the climate.
Handel uprawnieniami emisjami ma na celu skomercjalizowanie zdolności ziemi do recyklingu dwutlenku węgla i w ten sposób do uregulowania klimatu.
EnglishMadam President, Mr Nuttall tells us that the requirement to recycle electrical waste puts up the price of products.
Pani Przewodnicząca! Pan poseł Nuttall twierdzi, że wymóg dotyczący oddawania zużytego sprzętu elektrycznego do recyklingu wpłynie na wzrost cen tych produktów.
EnglishThat very day I also visited Unicor, which is one of the hi-tech companies that recycle electrical and electronic waste.
Tego samego dnia odwiedziłem Unicor, jedną z firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami, które poddają recyklingowi złom elektryczny i elektroniczny.
EnglishIn fact, the free market will generally recycle these things and there are these wonderful people who will do it for nothing, called scrap dealers.
W rzeczywistości wolny rynek dokonuje zazwyczaj recyklingu, a handlarze złomem czynią to wręcz za darmo, a czasem nawet za to płacą.
English• Increased responsibility of the manufacturer to supply information to the public regarding the possibilities to reuse and recycle products.
• Zwiększona odpowiedzialność producenta w zapewnieniu informacji społeczeństwu odnośnie do powtórnego wykorzystania i recyklingu produktów.
EnglishI voted in favour of the directive because there is definitely a need to return and recycle waste electrical and electronic equipment.
Głosowałem za przyjęciem tej dyrektywy, ponieważ zdecydowanie istnieje potrzeba odzyskiwania oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
EnglishAll the proof from America is that actually, if you pay people to recycle, if you give them a carrot rather than a stick, you can transform their behavior.
Patrząc na Amerykanów, gdyby płacić ludziom za stosowanie recyklingu, jeśli dać im marchewkę zamiast kija, może w ten sposób zmienić ich zachowanie.
EnglishThis law will ensure that electronic products are freed from many hazardous substances and will make this large waste stream easier to recycle.
Przedmiotowe przepisy pozwolą nam uwolnić produkty elektroniczne od wielu niebezpiecznych substancji i tym samym ułatwią recykling owego szerokiego strumienia odpadów.
EnglishAnother thing that we're looking at and asking people to think about is we've added a fourth R onto the front of the "Reduce, Reuse, Recycle," three R's, and that is refuse.
Sprawą, na którą chcemy zwrócić uwagę jest kolejne pojęcie, które dodaliśmy do zestawu: Ograniczenie, Ponowne Wykorzystanie, Recykling. ~~~ To: Odmowa.
EnglishIn my own region where local authorities are trying to recycle soil, this proposal would make that so difficult that the viability of the whole operation is put in question.
W moim regionie, gdzie władze lokalne usiłują rekultywować glebę, wniosek ten tak bardzo utrudniłby to przedsięwzięcie, że poddano by w wątpliwość jego wykonalność.
EnglishSo something which is trash, which is choking all the seabirds, you could just recycle this into a very, very joyous -- all the platonic solids can be made with things like this.
Więc coś co jest śmieciem, co dusi nadmorskie ptactwo, można wtórnie wykorzystać jako źródło radości. ~~~ Tak można zrobić wszystkie wielościany foremne. ~~~ To znowu słomka.