"to reassure" Polnisch Übersetzung

EN

"to reassure" auf Polnisch

EN to reassure
volume_up
[reassured|reassured] {Verb}

to reassure (auch: to provide)
Can the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
Czy Komisja może nas zapewnić, że nie uchyli się od odpowiedzialności?
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Mogę jednak zapewnić panią poseł, że śledzimy tę sprawę z niezwykłą uwagą.
I wish to reassure everybody, the briefest of contact with him would confirm this.
Mogę zapewnić każdego, że najmniejszy kontakt z nim to potwierdzi.
to reassure (auch: to hush, to placate, to soothe, to still)
In attempting to reassure the markets, you are unsettling companies.
Starając się uspokoić rynki, wywołujecie państwo niepokój wśród przedsiębiorstw.
This should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Powinno to uspokoić wszystkich, którym zależy na rozwiązaniu przedmiotowej kwestii.
I would like to reassure my colleague Claude Turmes in this respect.
Chciałabym uspokoić mojego kolegę, Claude'a Turmesa co do tej właśnie kwestii.
to reassure
to reassure (auch: to hearten)
Że należy uspokajać rynek.
Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.
Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.
I would like to reassure my fellow Member Mr Kuźmiuk that expenditure is set to rise by 4.8%, so probably by more than the level of European inflation.
Kolegę Kuźmiuka uspokajam, że wydatki mają rosnąć o 4,8%, a więc prawdopodobnie powyżej średniej inflacji europejskiej.
As a Dutch European, I would like to reassure our citizens that the 'Hague Invasion Act' will never be invoked.
Jako holenderska europejka zapewniam naszych obywateli, że nigdy więcej nie będzie powoływania się na "akt o inwazji na Hagę”.
I can therefore reassure Mr Gauzès and all the other honourable Members that we will be paying close attention to this three-way balance.
Zapewniam zatem pana posła Gauzèsa oraz wszystkich szanownych posłów, że będziemy szczególnie troszczyć się o tą potrójną równowagę.
I would like to reassure everybody that we are doing our best to contribute so that our CAP reform will be for the best future of our fishermen.
Chcę wszystkich zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by reforma WPRyb zapewniała możliwie najlepszą przyszłość naszym rybakom.
to reassure (auch: to boost)
volume_up
podbudować {perf.Vb.} [gehob.]
to reassure (auch: to boost)
volume_up
podbudowywać {imperf. Vb.} [gehob.]

Beispielsätze für "to reassure" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLet me reassure you on that point - and I speak for President Barroso too.
Mogę Państwu ręczyć w tej kwestii - także w imieniu przewodniczącego Barroso.
EnglishHis interventions always reassure me that we are indeed on the right track.
Jego interwencje zawsze upewniają mnie, że podążamy we właściwym kierunku.
EnglishThe US acted quickly to reassure Russia that the missiles were in fact not targeted at them.
Stany Zjednoczone szybko zapewniły Rosję, że rakiety nie były w nią wymierzone.
EnglishI would just like to reassure the Vice-President on this point.
Chciałbym rozproszyć wątpliwości pana wiceprzewodniczącego w tym względzie.
EnglishI would like to hear the Commissioner today reassure us on a number of points.
Chciałby, aby pani komisarz uspokoiła nas w kilku sprawach.
EnglishAnd before I finish, I would like to reassure that no snails were harmed in making this presentation.
Na koniec powiem tylko: Żaden ślimak nie ucierpiał przy tworzeniu tej prezentacji.
EnglishI could be very short and just reassure you but I have to read the speaking points.
Mógłbym się streścić i udzielić państwu jedynie oczekiwanych zapewnień, ale muszę odczytać przemówienie.
EnglishWe must make these differences an opportunity to reassure European citizens, who are worried.
Musimy sprawić, aby te różnice stały się okazją do uspokojenia zmartwionych mieszkańców Europy.
EnglishSecondly, I would like to hear the Commissioner reassure us on the finance for EPAs.
Po drugie chciałbym, aby pani komisarz uspokoiła nas w sprawie finansowania umów o partnerstwie gospodarczym.
EnglishWe were unable to reassure them with regard to the ecological crisis that is hitting them head-on.
Byliśmy niezdolni do uspokojenia ich co do kryzysu ekologicznego, który bezpośrednio ich dotyka.
EnglishIn times of crisis, politicians need to be seen to do things so as to reassure the public.
W czasach kryzysu opinia publiczna powinna widzieć polityków w akcji, ponieważ działa to na nią uspokajająco.
EnglishEurope must reassure its citizens and take over this debate, which at present is being conducted only in the courts.
Europa musi zadbać o swoich obywateli i podjąć tę debatę, która obecnie toczy się jedynie w sądach.
EnglishAs a physician, I have to try and define what's going on, and to reassure people, especially to reassure them that they're not going insane.
Jako lekarz, muszę określić, na czym polega przypadłość i dodać pacjentom otuchy.
EnglishIt would have merited this and it would also reassure us that you think it is as important as you are now saying.
Myślę, że zasługuje na to, a także że upewnilibyśmy się, że uważacie, że jest to równie ważne, jak to teraz mówicie.
EnglishMr President, I would like to reassure my fellow Member, Mr Crowley.
EnglishAs a Dutch European, I would like to reassure our citizens that the 'Hague Invasion Act' will never be invoked.
Jako holenderska europejka zapewniam naszych obywateli, że nigdy więcej nie będzie powoływania się na "akt o inwazji na Hagę”.
EnglishTherefore, I shall remain alert to the proposals that the Commission will put forward to reassure and support our fishermen.
W związku z powyższym, z uwagą oczekuję na wnioski, które Komisja przedstawi w celu uspokojenia i wsparcia rybaków.
EnglishSo let me reassure you about something.
EnglishI must ask, whatever else the Commission looks at, please reassure me and so many other pilots about this important issue.
Muszę poprosić, na cokolwiek by Komisja nie patrzyła, niech mnie, oraz tak wielu innych pilotów uspokoi w związku z tą ważną kwestią.
EnglishOur new law will do more to reassure parents that the toys on our shelves are safer: not safe, but safer.
Nasze nowe prawo zrobi więcej w kwestii zapewnienia rodziców, że zabawki obecne na naszych półkach są bezpieczniejsze: nie bezpieczne, ale bezpieczniejsze.