"to reason with" Polnisch Übersetzung

EN

"to reason with" auf Polnisch

EN to reason with
volume_up
{Verb}

1. "sb"

to reason with (auch: to bring around)
volume_up
przekonywać {imperf. Vb.} (kogoś)
And I would try to reason with them and say, "Why don't we try something else?
Przekonywałem pielęgniarki, żeby spróbowały inaczej.
In this book, Smith argued that we are moral creatures, not because of a top-down reason, but for a bottom-up reason.
Smith przekonywał w swojej książce, że jesteśmy istotami moralnymi, nie z "odgórnych" powodów, ale ponieważ jest to częścią naszej natury.
For this reason, the Commission's explanation that auditing costs are very high, as indicated by the ratio of the costs to the effectiveness of the audits is unconvincing.
Zatem nie przekonuje tłumaczenie Komisji, że koszty kontroli są bardzo wysokie, na co wskazuje stosunek tych kosztów do skuteczności.

Ähnliche Übersetzungen für "to reason with" auf Polnisch

reason Substantiv
to reason Verb
with Präposition
with

Beispielsätze für "to reason with" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
EnglishFor this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishTherefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
EnglishThe main reason for this is the economic crisis that our continent is experiencing.
Głównym tego powodem jest kryzys gospodarczy, jakiego doświadcza nasz kontynent.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Jest to również przyczyna zwiększenia się liczby sygnatariuszy konwencji ONZ i MOP.
EnglishThe second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses.
Drugą przyczynę stanowi decyzja WTO, na mocy której musimy pozbyć się nadwyżek.
EnglishFor this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.
Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
EnglishThere is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.
EnglishFor this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Z tego względu błędem byłoby zmniejszanie zasobów na działalność informacyjną.
EnglishAnd the reason for doing so, at the center of this photograph, is Linus Pauling.
A powodem postawienia tego pytania jest, pośrodku fotografii, Linus Pauling.
EnglishPrecisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
To właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
EnglishHowever, it is also for this reason that we need more European institutions.
Niemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
EnglishFor this reason, there are numerous things we must do and these will take time.
W związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.
EnglishThe reason for our decision was that we believe that the original report was better.
Uczyniliśmy tak, gdyż jesteśmy przekonani, że pierwotne sprawozdanie było lepsze.
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Z tego właśnie powodu skład urzędu ds. mediów nie jest naszym zdaniem idealny.
EnglishAnd one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.
Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
EnglishThe reason is because the most important design secret of the brain is diversity.
To dlatego, że najważniejszym sekretem architektury mózgu jest różnorodność.