"read" Polnisch Übersetzung

EN

"read" auf Polnisch

volume_up
read {Subst.}
PL
PL

"re" auf Englisch

EN
volume_up
re {Subst.}
EN

EN read
volume_up
{Substantiv}

read (auch: reading)
Just like the rest of my family, my grandfather's favorite thing to do in the whole world was to read.
Jak w przypadku całej mojej rodziny, ulubionym zajęciem dziadka było czytanie.
And then, they learned how to read the letters for the code.
Później odkryli metodę pozwalającą czytanie składników kodu genetycznego.
Parliament's first reading took place during the previous parliamentary term.
Pierwsze czytanie w Parlamencie odbyło się podczas poprzedniej kadencji parlamentarnej.

Synonyme (Englisch) für "read":

read

Beispielsätze für "read" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Panie przewodniczący! Nie podważam liczb, które pan poseł Corbett właśnie odczytał.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishI hope the Minister does not believe the sanctimonious claptrap he read this House.
Mam nadzieję, że minister nie wierzy w świętoszkowate efekciarstwo w tej Izbie.
EnglishIt had been taken as read when the financial framework for 2007-2013 was adopted.
Decyzję tę podjęto po ogłoszeniu przyjęcia ram finansowych na lata 2007-2013.
EnglishWe have all read the Treaty of Lisbon, and we know it does not say everything.
Wszyscy przeczytaliśmy traktat lizboński i wiemy, że nie mówi on wszystkiego.
EnglishI shall not read all of the points in the Presidency's conclusions on the matter.
Nie będę czytał wszystkich punków zawartych we wnioskach prezydencji w tym zakresie.
EnglishIn calves, the dose administered should be amended to read 40 mg/ kg once daily.
W przypadku cieląt zalecaną dawkę należy zmienić na 40 mg/ kg raz dziennie.
EnglishPlease bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
Prosimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Nie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.
EnglishI think Mr Schulz read a different letter from the letter we sent to the Commission.
Sądzę, iż pan poseł przeczytał inne pismo niż to, które przesłaliśmy Komisji.
English(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
(FR) Pierwszy indent po pierwszym akapicie w ustępie 7 otrzymuje następujące brzmienie
EnglishAs I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.
English(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
(Przewodniczący poprosił posłankę o odczytanie poprawki w pełnym brzmieniu)
EnglishWhen I read Amendment 28 it made me realise why I have had enough of all this nonsense.
Kiedy przeczytałem poprawkę 28, zrozumiałem, dlaczego miałem dosyć tego nonsensu.
Englished Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.
u Dynepo 6 000 j. m. / 0, 3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce
EnglishI therefore think that to read out the result of every vote is not necessary.
W związku z tym uważam, że odczytywanie wyników każdego głosowania nie jest konieczne.
EnglishOf those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
Z tych, którzy głosowali, połowa głosowała przeciw traktatowi, ponieważ go nie czytała.
EnglishBut hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
Ale nie widzę żadnej alternatywy, biorąc pod uwagę sposób, w jaki postrzegam tą sytuację.
English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.
EnglishYou see the green is a traditional interstate conflict, the ones we used to read about.
Zielony kolor to tradycyjne konflikty międzypaństwowe o których kiedyś czytaliśmy.