"quality assurance" Polnisch Übersetzung

EN

"quality assurance" auf Polnisch

EN quality assurance
volume_up
{Substantiv}

quality assurance
quality assurance
Quality assurance is a precondition for trust between the systems and countries in order to transfer learning outcomes as results.
Zapewnienie jakości stanowi warunek wstępny zaufania pomiędzy systemami i państwami w celu dokonania transferu efektów uczenia się jako rezultatów.
Now, the European Union is admittedly not responsible for educational issues, but we are responsible for quality assurance and consumer protection issues.
Otóż Unia Europejska nie jest co prawda odpowiedzialna za sprawy edukacyjne, ale jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie jakości i kwestie ochrony konsumentów.
The introduction of three cycles of education, educational quality assurance and recognition of qualifications and study duration periods are crucial to the functioning of the Area.
Wprowadzenie trzech cykli kształcenia, zapewnienie jakości kształcenia oraz uznawanie kwalifikacji i okresów trwania studiów są kluczowe dla funkcjonowania Obszaru.

Ähnliche Übersetzungen für "quality assurance" auf Polnisch

quality Substantiv
assurance Substantiv
assurance Adjektiv

Beispielsätze für "quality assurance" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishObviously, the idea of quality assurance and control is vital.
Oczywiście idea wprowadzenia środków zapewniania i kontroli jakości ma zasadnicze znaczenie .
EnglishEuropean Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (
Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (
EnglishAnd the calls that -- you know how they say, "Your call may be recorded for quality assurance?"
I rozmowy, które - wiecie, jak mówią: "Twoja rozmowa może być nagrywana dla zapewnienia jakości obsługi?
EnglishWe have the issue of quality assurance with regard to health services.
Mamy kwestię zapewnienia jakości usług zdrowotnych.
EnglishThe Quality Assurance Framework is designed to continuously improve vocational education and training.
Wprowadzenie ram zapewnienia jakości ma na celu stałą poprawę kształcenia i szkolenia zawodowego.
EnglishYou know there are two models of quality assurance in catering.
Są dwa modele ochrony jakości w cateringu.
EnglishMember States need to promote those quality assurance systems which are already well known to European consumers.
Państwa członkowskie powinny promować te systemy zapewnienia jakości, które są już znane europejskim konsumentom.
EnglishThere is a great deal about the collection of statistics and common measures for quality assurance and consumer protection.
Wiele mówi się o zbieraniu statystyk i wspólnych pomiarach w celu zapewnienia jakości i ochrony konsumenta.
Englishquality assurance manager
EnglishLike other colleagues, I would support the quality assurance schemes that are available and encourage those as part of the general local indicator.
Podobnie jak inni koledzy, chciałabym poprzeć dostępne systemy gwarancji jakości i wesprzeć je jako element ogólnego oznaczenia lokalnego.
EnglishWe will also develop standards for adult learning professionals and quality assurance mechanisms based on existing good practice.
Będziemy także rozwijać standardy dla podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych oraz mechanizmów zapewniania jakości opartych na istniejącej dobrej praktyce.
EnglishThis is a very busy table, but what this really is conveying is that, when it comes to quality, we have put in very good quality-assurance systems.
To rozbudowane zestawienie, ale to co właściwie przekazuje to fakt, że jeśli chodzi o jakość, zastosowaliśmy bardzo dobre systemy zapewnienia jakości.
EnglishFifthly, in my constituency legitimate food mills have to comply with rigorous controls and standards under quality assurance schemes.
Po piąte, w moim okręgu wyborczym działające zgodnie z prawem zakłady spożywcze musiały spełniać rygorystyczne wymagania kontroli i norm zgodnie z programami zapewnienia jakości.
EnglishIt seems to me a good thing for farmers on a voluntary basis to add value to their produce through quality assurance schemes, and we should be supporting them, not discouraging them.
Moim zdaniem dobrowolne dodanie wartości swoim produktom za pomocą systemów gwarancji jakości jest dobrym rozwiązaniem dla rolników, a my powinniśmy ich popierać, a nie zniechęcać.
EnglishWe have also been happy to agree to the insertion of a new recommendation on quality assurance proposed by Parliament, which we feel reinforces the importance of these principles.
Również z zadowoleniem wyraziliśmy zgodę na dodanie nowego zalecenia dotyczącego zapewnienia jakości zaproponowanego przez Parlament, które naszym zdaniem wzmacnia znaczenie tych zasad.
EnglishAs your report emphasises, the Commission has already adopted the recommendation on quality assurance and the recommendation on the limitation on the civil liability of statutory auditors.
Jak pan podkreśla w tym sprawozdaniu, Komisja już przyjęła zalecenie w sprawie zapewnienia jakości oraz zalecenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów.