"quality" Polnisch Übersetzung

EN

"quality" auf Polnisch

EN quality
volume_up
{Substantiv}

quality
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
Hence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Stąd stosunkowo wysoki poziom technologii i wysoka jakość kapitału ludzkiego.
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
quality (auch: kind, species, type)
Measures include the provision of free, high-quality scientific advice to companies developing orphan medicines or veterinary medicines intended for use in minor animal species.
Środki te to m. in. bezpłatne doradztwo naukowe wysokiej jakości udzielane przedsiębiorstwom opracowującym leki sieroce lub leki weterynaryjne przeznaczone dla rzadkich gatunków zwierząt.
Security is a basic quality of a democratic society.
Bezpieczeństwo jest podstawową cechą demokratycznego społeczeństwa.
That accidents, that Louis Kahn, who talked about accidents, this is another quality of the trickster.
Wypadki, Loush Kahn, który mówił o wypadkach, to kolejna cecha trickstera.
That's an actual quality of the trickster.
To jest cecha oszusta.
quality (auch: advantage, asset, benefit, pro)
Parliament emphasises the many advantages of high-quality agriculture which I support.
Parlament podkreśla wiele zalet, jakie posiada wysokiej jakości rolnictwo, i ja się z tym zgadzam.
This is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
Uczynimy to nie tylko dlatego, że jesteśmy przekonani co do pańskich zalet, ale również dlatego, że nam się śpieszy.
It is precisely in these kinds of situations that the European Union demonstrates its values and the qualities that set it apart.
Właśnie w takich sytuacjach Unia Europejska dowodzi swoich wartości i zalet, które świadczą o jej wyjątkowości.
quality (auch: advantage, value, virtue)

Synonyme (Englisch) für "quality":

quality

Beispielsätze für "quality" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishHowever, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
Musimy jednak pamiętać o tym, aby były to owoce dobrej jakości, czyste i świeże.
EnglishThis change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
EnglishAre high quality health care services accessible to women living in poverty?
Czy kobiety żyjące w ubóstwie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych?
EnglishThe ensuing compromise proposals significantly enhanced the quality of the document.
Wynikłe kompromisowe wnioski znacząco przyczyniły się do jakości tego dokumentu.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Chińczycy mają przynajmniej jedną dobrą cechę: nie robią tajemnicy ze swoich planów.
EnglishThis proposal will contribute positively to quality of life and health in the EU.
Ta propozycja przyczyni się pozytywnie do podniesienia jakości życia i zdrowia w UE.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Poprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć.
EnglishFirstly, we need to understand how important culture is for people's quality of life.
Po pierwsze musimy zrozumieć, jak istotna jest kultura dla jakości życia ludzi.
EnglishA disgraceful example has been set by the unfinished air quality directive.
Niechlubnym przykładem jest tu nieukończona dyrektywa w sprawie jakości powietrza.
EnglishThe EU gains its legitimacy from delivering, not least quality of life for citizens.
UE czerpie swą legitymizację z zapewniania nie najgorszej jakości życia obywatelom.
EnglishBone formed during two years’ administration of lasofoxifene is of normal quality.
Kości ukształtowane podczas dwóch lat stosowania lazofoksyfenu są prawidłowej jakości.
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Przedmiot: Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej
EnglishOur primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
Naszym podstawowym celem musi być zapewnienie żywności wysokiej jakości w Europie.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.
EnglishThe quality information collected will affect your account performance in the future.
Zebrane informacje dotyczące jakości mają wpływ na skuteczność konta w przyszłości.
EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
EnglishHowever, equality of opportunity always has to do with quality and performance as well.
Jednakże równość szans zawsze wiąże się również z jakością i wynikami w szkole.
EnglishTo have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
Niezbędnym warunkiem tego jest posiadanie administracji publicznej najwyższej jakości.
EnglishExcept will this not then compromise the promotion of high quality foods?
Tylko czy wtedy promocja żywności o wysokiej jakości nie zostanie skompromitowana?