"publicity" Polnisch Übersetzung

EN

"publicity" auf Polnisch

volume_up
public {Subst.}
PL

"publicity" auf Englisch

EN publicity
volume_up
{Substantiv}

publicity (auch: fame, notability, notoriety, renown)
I believe these are important records of your activity and certainly deserve wide publicity.
Uważam, że są to ważne dokumenty traktujące o państwa działalności, które z pewnością zasługują na szerszy rozgłos.
This position will advocate the spirit of the Union: greater transparency and more publicity.
Stanowisko to będzie odzwierciedleniem ducha Unii: większa przejrzystość i większy rozgłos.
I think that these are important records of your activity and that they deserve wide publicity.
Myślę, że to są ważne dowody świadczące o państwa pracy, które zasługują na szerszy rozgłos.
A lot of people thought it was a publicity stunt for the movie.
Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy. ~~~ Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy.
Mr Schulz and Mr Daul are unwittingly giving me remarkable free publicity, which I will not fail to exploit.
Panowie posłowie Schulz i Daul mimowolnie robią mi bezpłatną reklamę, której nie omieszkam wykorzystać.
. ~~~ Because, the bottom line is, the sponsors love it, and he will expose her to television publicity all the time.
Po prostu ma to gdzieś, bo sponsorzy to kochają, więc ciągle daje jej dostęp do telewizyjnej reklamy.
publicity (auch: attention, attentiveness, comment, mind)
In numerous cases, including in Greece, attention on the part of the institutions and the State decreased as publicity in the issue decreased.
W wielu przypadkach, w tym w Grecji, uwaga poświęcona grypie przez instytucje i państwo malała w miarę spadku zainteresowania mediami tą sprawą.
publicity

Synonyme (Englisch) für "publicity":

publicity
public

Beispielsätze für "publicity" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThose who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
Ci, co chcą tylko szybkiego rozgłosu, nagłośnienia, powinni głosować teraz.
EnglishThere has been a lot of publicity on this particular issue all over Europe.
W całej Europie ukazało się wiele artykułów na temat tej konkretnej sprawy.
EnglishIf so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Jeśli tak, to czy Komisja podjęła próby inicjatyw publicznych w celu złagodzenia tego problemu?
EnglishIn this respect, we should be wary of the G20's publicity stunts.
W tym względzie powinniśmy wystrzegać się popisów reklamowych ze strony G-20.
EnglishAnd the benefit to the sponsors is the sum of the publicity and societal benefits over the long term.
A sponsorzy zyskują na sumie promocji i długotrwałych zysków społecznych.
EnglishMaking proposals as a mere publicity stunt is also a form of populism.
Przedstawianie wniosków z myślą wyłącznie o zdobyciu rozgłosu również stanowi pewien rodzaj populizmu.
EnglishMr Schulz and Mr Daul are unwittingly giving me remarkable free publicity, which I will not fail to exploit.
Panowie posłowie Schulz i Daul mimowolnie robią mi bezpłatną reklamę, której nie omieszkam wykorzystać.
EnglishThese areas deal with mobility, transparency, publicity and support to researchers and potential researchers.
Chodzi tutaj o mobilność, przejrzystość, promocję oraz wsparcie dla naukowców i kandydatów na naukowców.
EnglishThus will shall give much more publicity to sports at school that a directive or a recommendation could possibly give.
W ten sposób nadamy sportowi w szkole więcej rozgłosu niż jakakolwiek dyrektywa, czy zalecenie.
EnglishThere has been a lot of publicity about the people in the top jobs, Herman Van Rompuy und Baroness Ashton.
Wiele uwagi poświęcono już osobom zajmującym najwyższe stanowiska, Hermanowi Van Rompuyowi i baronesie Ashton.
English(FR) Madam President, these reports are along the right lines and deserve much more publicity.
(FR) Pani przewodnicząca! Przedmiotowe sprawozdania zmierzają we właściwym kierunku i zasługują na znacznie większe nagłośnienie.
EnglishThey are an important factor in education and publicity campaigns and this role should be supported in the future.
Są one ważnym czynnikiem w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych, i tę ich rolę trzeba w przyszłości wspierać.
English. ~~~ Because, the bottom line is, the sponsors love it, and he will expose her to television publicity all the time.
Po prostu ma to gdzieś, bo sponsorzy to kochają, więc ciągle daje jej dostęp do telewizyjnej reklamy.
EnglishPublicity mechanisms, the web and other effective methods can be simplified even further in both the Commission and Parliament.
Mechanizmy upowszechniania, sieć i inne skuteczne metody można jeszcze bardziej uprościć zarówno w Komisji, jak i w Parlamencie.
EnglishI am talking about figures who each individually command international authority and who are therefore able to attract publicity.
Mówię o osobistościach, z których każda cieszy się międzynarodowym autorytetem i może tym samym przyciągać szerokie zainteresowanie.
EnglishPromotion and publicity measures are also relevant to the wine sector, both on the EU internal market and in third countries.
Działania informacyjne i promocyjne są również istotne w przypadku sektora winiarskiego, zarówno na rynku wewnętrznym UE, jak i w krajach trzecich.
EnglishThis is why, bearing in mind that prevention is better than cure, every kind of publicity and campaign promoting health should be supported.
Dlatego też, w myśl zasady, iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć, powinno się wspomagać wszelkiego rodzaju akcje i kampanie promujące zdrowie.
EnglishThe rules of contractual autonomy, the rules on validity, defects of consent and publicity have been fixed in our civilisation since ancient times.
Zasady autonomii stron zawierających umowę, zasady prawomocności, zasady... zostały stworzone w starożytnych czasach naszej cywilizacji.
EnglishThis time they do not have the pretext of released 'political prisoners', or the excuse of a lack of equal publicity for candidates.
Tym razem nie mają one pretekstu w postaci uwolnienia "więźniów politycznych”, albo wymówki w postaci braku równych szans w mediach dla wszystkich kandydatów.
EnglishThe propaganda angle is that each piece of fruit will have an EU label on it and the whole project will be supported by a massive publicity campaign.
Korzyść propagandowa tkwi w tym, że każdy owoc będzie oznaczony nalepką UE, a cały projekt będzie wspierany przez ogromną kampanię promocyjną.