"proper procedures" Polnisch Übersetzung

EN

"proper procedures" auf Polnisch

EN proper procedures
volume_up

proper procedures

Ähnliche Übersetzungen für "proper procedures" auf Polnisch

proper Adjektiv
procedures Substantiv
procedure Substantiv

Beispielsätze für "proper procedures" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishProcedures for proper handling of antineoplastic agents should be observed.
Należy przestrzegać procedur prawidłowego obchodzenia się z lekami przeciwnowotworowymi.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products must be followed.
Należy przestrzegać zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków cytotoksycznych.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of antineoplastic medicinal products should be used.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i usuwania leków przeciwnowotworowych.
EnglishAppropriate procedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicines must be followed.
Należy przestrzegać odpowiednich zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków cytotoksycznych.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products should be followed.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i rozporządzania cytotoksycznymi produktami leczniczymi.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be applied.
Należy stosować się do procedur właściwego obchodzenia się i usuwania przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be considered.
Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishHandling and disposal: procedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products should be followed.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i rozporządzania cytotoksycznymi produktami leczniczymi.
EnglishItaly is having the greatest of difficulties in ensuring that proper reception and asylum procedures are followed.
Włochy mają największe trudności z zapewnieniem przestrzegania właściwych procedur przyjmowania uchodźców i procedur azylowych.
EnglishPreparation of Busilvex Procedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be considered.
Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishAny state with the death penalty should ensure proper procedures of evidence collection, prisoner interrogation and fair trials.
Każde państwo stosujące karę śmierci powinno zapewnić właściwe procedury gromadzenia dowodów, przesłuchiwania więźniów i sprawiedliwy proces.
EnglishIf we have made a questionable decision, we have the right to amend it ourselves, but the amendment must be made in accordance with the proper procedures.
Podjęliśmy decyzję o wątpliwej wartości, mamy prawo sami ją poprawić, ale poprawka musi zostać dokonana zgodnie z właściwymi procedurami.
EnglishSurely each country could work out its own rules on sex equality in accordance with its own proper democratic mechanisms and procedures.
Nie ulega wątpliwości, że każde państwo winno samo wypracować zasady równości płci zgodnie ze swoimi prawidłowymi, demokratycznymi mechanizmami i procedurami.
EnglishLet us allow the proper procedures to take their course and, at the same time, let us give our full support to Hungary as it takes on this heavy responsibility.
Poczekajmy na wdrożenie odpowiednich procedur, a jednocześnie udzielmy pełnego poparcia Węgrom, które przyjmują wielką odpowiedzialność.
EnglishSavene is an anti-cancer agent and the normal procedures for proper handling and disposal of anticancer medicines should be adopted, namely:
Ponieważ Savene jest preparatem przeciwnowotworowym, należy stosować rutynowe procedury obowiązujące podczas pracy z lekami przeciwnowotworowymi i ich usuwania:
EnglishWe need transparency through proper procedures and, most of all, we need Europeans to be very persistent in unity to advance these policies globally.
Potrzebujemy przejrzystości procedur, a najbardziej potrzebujemy tego, by Europejczycy trwali w jedności, aby zapewnić globalny postęp polityki w tych obszarach.
EnglishSurely this, of all fields, is one that ought to be determined by national electorates through their own proper democratic mechanisms and procedures.
Ze wszystkich dziedzin ta z pewnością powinna być określana przez elektorat krajowy zgodnie z jego własnymi, odpowiednimi mechanizmami i procedurami demokratycznymi.
EnglishCaution must be exercised when handling and preparing the reconstituted solution and the normal procedures for proper handling of cytotoxic medicinal products should be adopted.
Zachować ostrożność podczas pracy oraz przygotowywania roztworu oraz stosować rutynowe procedury obowiązujące podczas pracy z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.
EnglishIt means being stopped and searched regularly because of how you look, rather than being stopped and searched because of proper intelligence, proper policing, with proper procedures put into place.
Oznacza to regularne zatrzymania i przeszukiwania z uwagi na wygląd, a nie w wyniku prawidłowych działań wywiadowczych, policyjnych czy stosowania odpowiednich procedur.