"prominent" Polnisch Übersetzung

EN

"prominent" auf Polnisch

PL

"prominent" auf Englisch

EN prominent
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

prominent (auch: protruding)
volume_up
sterczący {Adj. m.}
prominent (auch: important)
volume_up
poczesny {Adj. m.}
volume_up
widoczny {Adj. m.}
This is important for newcomers, but mainly to lessen the 'windfall profits' that are so prominent in the electricity sector.
Jest to nie tyle ważne dla nowych podmiotów wchodzących na rynek, ile ze względu na zmniejszenie "niespodziewanych zysków” tak widocznych w sektorze energetycznym.
Portugal's history has had a lasting impact on the culture of the country: Moorish and Oriental influences in architecture and the arts are prominent.
Historia Portugalii wywarła ogromny wpływ na kulturę tego kraju: w architekturze i sztuce widoczne są wpływy mauretańskie i orientalne.
prominent (auch: distinguished, notable, noted, noteworthy)
volume_up
wybitny {Adj. m.}
Prominent persons in Moldovan society are asking for an explanation.
Wybitne osobistości ze społeczeństwa mołdawskiego proszą o wyjaśnienie.
Prominent government representatives from the EU are working to achieve a positive solution.
Wybitni przedstawiciele rządów UE pracują nad korzystnym rozwiązaniem.
We have a prominent immigrant politician of Syrian origin.
Wybitnym politykiem jest u nas imigrant syryjskiego pochodzenia.
prominent (auch: influential, knowing, material, meaningful)
volume_up
znaczący {Adj. m.}
We in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
The young Montenegrin democracy must provide an appropriate and prominent place in its society for NGOs.
Młoda demokracja czarnogórska musi zapewnić w swoim społeczeństwie właściwe i znaczące miejsce dla organizacji pozarządowych.
Albanian-speaking organised crime groups are prominent, particularly in trafficking heroin and women for sexual exploitation'.
Znaczącą rolę, zwłaszcza w handlu heroiną i wykorzystywanymi seksualnie kobietami odgrywają albańskojęzyczne grupy przestępczości zorganizowanej”.
prominent (auch: foremost, leading, main, outstanding)
volume_up
czołowy {Adj. m.}
It proved once again that the United States are in a prominent position and that China is attempting to secure a place on the international stage.
Ponownie dowiódł on, że czołową pozycję zajmują Stany Zjednoczone, a Chiny usiłują zdobyć miejsce na scenie międzynarodowej.
This requires more than comments, Commission President; it must occupy a visible, prominent position in the guidelines and in an ambitious social agenda.
Wymaga to czegoś więcej niż uwagi, panie przewodniczący Komisji, zadanie to musi zajmować czołowe miejsce w wytycznych oraz w ambitnym programie społecznym.
prominent (auch: leading)
volume_up
wiodący {Adj. m.}
The industries themselves must assume all the responsibilities that accompany a prominent role in European and global financial markets.
Poszczególne sektory muszą wziąć na siebie całą odpowiedzialność wiążącą się z wiodącą rolą, jaką odgrywają na europejskich i światowych rynkach finansowych.
prominent (auch: eminent, renowned)
(NL) Mr President, in the sixties, Sicco Mansholt, a prominent member of my party in the Netherlands, created European agricultural policy, and we are proud of this.
W latach 60. pan Sicco Mansholt, prominentny członek mojej partii w Holandii, stworzył europejską politykę rolną i jesteśmy z tego dumni.
prominent (auch: eminent, renowned)

2. "teeth, ridge, ledge"

prominent (auch: pendant, pendent)
volume_up
wystający {Adj. m.}

3. "nose, cheekbone, forehead"

prominent (auch: considerable, notable)
volume_up
wydatny {Adj. m.}

4. "eye"

prominent (auch: goggling)

Beispielsätze für "prominent" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
EnglishThe promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
Promocja mobilności to kolejny element mocno podkreślany w celach programu.
EnglishProminent among them was the desire for food to be as natural as possible.
Wśród nich wyróżnia się ochota spożywania jak najbardziej naturalnej żywności.
EnglishOur two visitors are prominent leaders in the democratic opposition movement in Belarus.
Ci dwaj goście są ważnymi przywódcami ruchu demokratycznej opozycji na Białorusi.
EnglishThe issue of nuclear energy has once again taken a prominent position.
Raz jeszcze kwestia energii jądrowej znalazła się w centrum zainteresowania.
EnglishLanguage education also has a prominent role in cultural understanding.
W zrozumieniu kulturowym ważną rolę odgrywa również edukacja językowa.
EnglishThere are two prominent representatives of the opposition here - Mr Kazulin and Mr Milinkevich.
Są tutaj obecni dwaj ważni przedstawiciele opozycji - pan Kazulin i pan Milinkiewicz.
EnglishProminent persons in Moldovan society are asking for an explanation.
Wybitne osobistości ze społeczeństwa mołdawskiego proszą o wyjaśnienie.
EnglishProminent government representatives from the EU are working to achieve a positive solution.
Wybitni przedstawiciele rządów UE pracują nad korzystnym rozwiązaniem.
Englishi. the Kyoto Protocol, in which trade in pollutants is prominent;
i. Protokół z Kioto, w którym wyróżnia się handel zanieczyszczeniami.
EnglishThese realities give Europe an important and prominent role in the future of peace.
Taka rzeczywistość sprawia, że Europa pełni ważną i przewodnią rolę dla przyszłości procesu pokojowego.
EnglishThe most prominent effect of somatropin is that it stimulates the growth plates of long bones.
Najbardziej wydatnym działaniem somatropiny jest pobudzanie płytek wzrostowych kości długich.
EnglishLast week, the prominent dissident Liu Xiaobo was arrested in Beijing.
W ostatnim tygodniu w Pekinie aresztowano dysydenta Liu Xiaobo.
EnglishFreedom of speech and religious freedom are rightly given a prominent place in our text.
W naszym dokumencie słusznie przyznano pierwszoplanowe miejsce kwestiom wolności słowa i swobody wyznania.
EnglishWe have a prominent immigrant politician of Syrian origin.
Wybitnym politykiem jest u nas imigrant syryjskiego pochodzenia.
EnglishSerbia plays, and has played, a prominent role in this region.
Serbia odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w tym regionie.
EnglishIt plays a prominent role in the fight against climate change.
Odgrywa bardzo ważną rolę w walce przeciw zmianie klimatu.
EnglishThe investigative and preventative function of the EIB must play a more prominent role than it has done in the past.
Dochodzeniowa i prewencyjna funkcja EBI musi odgrywać ważniejszą rolę niż dotychczas.
EnglishNever was culture so prominent in the EU as it is now.
Nigdy wcześniej kultura nie była w UE tak wybitna jak jest teraz.
EnglishThe issue of tobacco control will have a prominent place on the agenda over the next year as well.
Sprawa ograniczenia użycia tytoniu będzie zajmować ważne miejsce w porządku obrad również w przyszłym roku.