"profile" Polnisch Übersetzung

EN

"profile" auf Polnisch

PL

"profile" auf Englisch

EN
EN

profile {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
To change these settings, select a new profile from the Profile menu.
Aby zmienić te ustawienia, należy wybrać nowy profil z menu Profile (Profil).
Therefore the efficacy/ safety profile of Rapinyl could be established.
Wtedy mógłby zostać ustalony profil skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Rapinyl.
Notwithstanding this fact, the safety profile of the product is of concern.
Niemniej jednak, profil bezpieczeństwa tego produktu jest niepokojący.
Consequently, the time-action profile of an insulin preparation is determined solely by its absorption characteristics.
Działanie preparatu insuliny jest zatem okre lone wył cznie przez charakterystyk wchłaniania.
When paclitaxel is given before cisplatin, the safety profile of paclitaxel is consistent with that reported for single-agent use.
W przypadku podania paklitakselu przed cisplatyną, charakterystyka bezpieczeństwa stosowania paklitakselu jest zgodna z charakterystyką obserwowaną w monoterapii.
The dose should be individualised according to the patient profile (see section 4.4) and blood pressure control.
Wielkość dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od charakterystyki pacjenta (patrz punkt 4. 4) i kontroli ciśnienia tętniczego.
2. Technik
profile (auch: fitting)
PL

profile {Feminin Plural}

volume_up
Aby dodać nowy profil lub edytować istniejący profil, należy kliknąć przycisk Profiles (Profile).
To add new profiles, or edit existing profiles, click the Profiles button.
Uzyskane profile farmakokinetyczne wskazywały na proporcjonalność dawek.
The pharmacokinetic profiles indicated dose proportionality.
Profile metaboliczne po podaniu doustnym i domięśniowym są zbliżone.
The metabolic profiles following intramuscular and oral use are similar.

Synonyme (Englisch) für "profile":

profile
English

Synonyme (Polnisch) für "profil":

profil

Beispielsätze für "profile" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNo relevant differences in the safety profile were seen in this patient population.
Nie obserwowano istotnych różnic profilu bezpieczeństwa w tej populacji pacjentów.
EnglishOnce you find a single spammy profile, make it simple to remove any others.
Znalezienie jednego profilu ze spamem ułatwia usunięcie wszystkich pozostałych.
EnglishLimited data with AVAGLIM is also consistent with this combined adverse reaction profile.
Zgodne z tą obserwacją są również ograniczone dane, dotyczące preparatu AVAGLIM.
EnglishWith prolonged treatment, the safety profile did not change in these patients either.
Również w tej grupie wiekowej nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.
EnglishWithin-Subject Variability of the time action profile of insulin detemir and NPH insulin
Zmienność wewnątrzgrupowa profilów czasu działania insuliny detemir i insuliny NPH.
EnglishIn the side effect profile, etc., you want to see where those genes are turned on.
W opisie skutków ubocznych itd., chcielibyśmy zobaczyć, gdzie znajdują się włączone geny.
EnglishWhen creating new user profiles, you can set different access levels for each profile.
Przy tworzeniu nowych profili możesz określić dla każdego z nich inny poziom dostępu.
EnglishInteractions linked to dabigatran etexilate and dabigatran metabolic profile:
Interakcje związane z właściwościami metabolicznymi eteksylanu dabigatranu i dabigatranu:
EnglishAt present, the EU has a legal personality, which provides it with a higher global profile.
Obecnie UE posiada osobowość prawną, co wyznacza jej ważniejszą rolę w świecie.
EnglishWe have prepared a report which raises the profile of the voluntary sector.
Przygotowaliśmy sprawozdanie, które podnosi status sektora wolontariatu.
EnglishIn my opinion, the most disturbing aspect is the change in the risk profile.
Najbardziej niepokojącym dla mnie sygnałem jest zmiana profilu ryzyka.
EnglishWe are actually trying to measure this profile and to detect thorium.
Badamy rozpowszechnienie toru w jednej z gwiazd z planetami pozasłonecznymi.
EnglishTypical signs of overdose can be expected to correspond to the adverse reaction profile.
Typowe objawy przedawkowania prawdopodobnie odpowiadają profilowi działań niepożądanych.
EnglishHe apparently lost an eye in battle, which is why he is always shown in profile.
Stracił oko w bitwie, dlatego zawsze pokazywany jest z profilu.
EnglishDon't see any cost data to apply from your Profile Settings page?
Być może Twoje konto AdWords nie zostało jeszcze połączone z kontem Analytics.
EnglishAnyway, if they hired you it's because you had the right profile.
W każdym bądź razie, jeśli cię zatrudnili to dlatego że spełniałaś wymagania.
EnglishThat profile has not been used to set the budget for the initiative.
Profilu tego nie użyto, aby nakierować budżet na poszczególne inicjatywy.
EnglishSince 2004, political contacts have increased in profile and intensity.
Od 2004 roku kontakty polityczne zyskały na znaczeniu i intensywności.
EnglishIf it's missing, Google won't be able to associate your content with your Google+ profile.
W wypadku jego braku Google nie powiąże treści z Twoim profilem Google.
EnglishThe safety profile of aprepitant was evaluated in approximately 4900 individuals.
Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych aprepitantu określono u około 4900 pacjentów.