EN

professionally {Adverb}

volume_up
professionally (auch: occupationally)
(HU) I have been involved professionally for 25 years in protecting human rights.
(HU) Od 25 lat zajmuję się zawodowo ochroną praw człowieka.
Which is something you never want to do professionally.
~~~ Nie chcielibyście tego robić zawodowo.
There is no other way of increasing the number of Europeans who will be professionally active in 30 years' time if we do not invest in the family now.
Nie ma innego sposobu zwiększenia liczby Europejczyków aktywnych zawodowo za trzydzieści lat, jeśli w tej chwili nie zainwestujemy w rodzinę.

Synonyme (Englisch) für "profession":

profession
English
professional

Beispielsätze für "professionally" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.
Woźni zachowują się bardzo spokojnie i profesjonalnie i zasługują na nasz szacunek.
EnglishThis task, too, you have performed very professionally and convincingly.
To zadanie także wykonują Państwo bardzo profesjonalnie i przekonująco.
Englishminority opinions have just as much right to be organised professionally as majority opinions;
opinie mniejszości mają takie samo prawo do profesjonalnej organizacji jak opinie większości;
EnglishThe report he presents is professionally written and gives an in-depth analysis of the problem raised.
Przedstawione przez niego sprawozdanie jest rzetelne i dogłębnie analizuje podjęty problem.
EnglishI do not think it is about double standards: it is about honesty and being professionally informed.
Nie uważam, że jest to kwestia podwójnych standardów - tu chodzi o uczciwość i rzetelne poinformowanie.
EnglishI am pleased that we have reached agreement on this extensive and professionally demanding dossier.
Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie w zakresie tego obszernego i wymagającego pod względem profesjonalnym dossier.
EnglishAs a result, the Roma issue in Europe must be actively explored and its progress professionally monitored.
W rezultacie należy aktywnie zbadać kwestię romska w Europie, a postępy w tej sprawie - profesjonalnie monitorować.
EnglishCare must be taken to ensure that plant protection products are used properly and professionally, because improper use is dangerous.
Należy zapewnić, że środki ochrony roślin są stosowane właściwie i profesjonalnie, ponieważ niewłaściwe użytkowanie jest niebezpieczne.
EnglishFirst of all, I do not believe that belittling the Greeks in the manner that Mr Soini did is very useful, or even professionally appropriate.
Po pierwsze, nie sądzę, aby umniejszanie Greków w sposób, w jaki uczynił to pan poseł Soini, było wartościowe, czy nawet właściwe.
EnglishInvestment funds provide small investors with the option of investing small sums of capital in a diversified, professionally managed portfolio.
Fundusze inwestycyjne oferują drobnym inwestorom możliwość inwestowania małych kwot w zróżnicowane, profesjonalnie zarządzane portfele.
EnglishAre we going to use this handbook, or are we going to use similar measures, to ensure that the reconstruction effort in Haiti is professionally carried out?
Czy skorzystamy z tego poradnika, czy z podobnych środków, dzięki którym odbudowa na Haiti będzie prowadzona profesjonalnie?
EnglishThere is no doubt that Serbia possesses the administrative and institutional capacity to deal professionally with further EU membership negotiations.
Nie ma wątpliwości co do tego, że Serbia posiada zdolność administracyjną i instytucjonalną, aby profesjonalnie podejść do dalszych negocjacji akcesyjnych.
EnglishI have no reason to doubt that the European Council in June will be held on time as planned and that the agenda will be professionally prepared.
Nie ma powodu wątpić, że kolejne spotkanie Rady Europejskiej odbędzie w terminie i zgodnie z planem, a porządek obrad zostanie przygotowany z należytą starannością.
EnglishThis report is an excellent proposal, morally and professionally, and I congratulate my distinguished colleagues, Bauer and Hedh, for this.
Przedmiotowe sprawozdanie to wspaniała propozycja zarówno pod względem moralnym, jak i profesjonalnym, zatem gratuluję jej moim wspaniałym koleżankom, paniom Bauer i Hedh.
EnglishThere are many people in the EU who choose to advance professionally instead of concentrating on their family lives, until it is far too late for them to have children.
W UE jest wiele osób, które decydują się na rozwijanie kariery zawodowej, zamiast skupiać się na życiu rodzinnym, aż okazuje się, że jest za późno na dzieci.
EnglishHence my question: what initiatives will the President-in-Office of the Council take to ensure that sufficient professionally trained carers are available?
Z tym spostrzeżeniem wiąże się moje pytanie: Jakie inicjatywy podejmie urzędujący przewodniczący, by zapewnić dostępność wystarczającej liczby przeszkolonych opiekunów zawodowych?
EnglishOnly mobile, flexible and professionally trained individuals, especially in technical disciplines, will ensure that the Union makes continuous economic and technological progress.
Tylko mobilne, elastyczne oraz fachowo wyedukowane jednostki, w szczególności na kierunkach technicznych, są w stanie zapewnić Unii stały postęp gospodarczy i technologiczny.
EnglishIt performs its task fearlessly, fairly, professionally and independently, but of course it always has to rely on individuals, for it is people who make any institution tick.
Wykonuje swoje zadania bez strachu, sprawiedliwie, profesjonalnie i niezależnie, ale oczywiście zawsze musi polegać na jednostkach, ponieważ to ludzie wprawiają w ruch każdą instytucję.