EN pen
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

And I want you to get out a pen, and I want you to write a terrorist note.
Chcę, byście wyjęli długopis i napisali wiadomość od terrorysty.
This is a pen, it's called an insulin pen, preloaded.
To jest długopis insulinowy, już załadowany.
Now he's going to pick up a pen with his opposed thumb and index finger.
A teraz weźmie długopis kciukiem i palcem wskazującym.
pen (auch: feather, quill, plume)
Now, this requires another piece of hardware, which is this infrared pen.
Będzie nam dodatkowo potrzebne pióro na podczerwień.
To dokładnie takie samo pióro jak nosi Gundor.
But, behold, the false pen of the scribes hath wrought falsely.
zaprawdę, oto daremnie pióro pisarz czyni; daremnie są w zakonie biegłymi.

2. "for animals"

pen

3. Kunst: "and ink"

pen
volume_up
piórko {n} [niedl.]

Synonyme (Englisch) für "pen":

pen

Beispielsätze für "pen" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishBefore your first injection with a new FlexPen you must resuspend the insulin:
Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza FlexPen, nale y dokładnie wymiesza insulin.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishFORSTEO 20 micrograms/ 80 microliters solution for injection in pre-filled pen
FORSTEO 20 mikrogramów/ 80 mikrolitrów roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
EnglishBefore the first use store your Humalog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Humalog BASAL Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Pen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishBefore the first use store your Liprolog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).
Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).
EnglishAny medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en
EnglishLook at the cartridge sealed in the disposable pen injector before you use it.
Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.
EnglishWhen you place the cartridge in the Preotact pen, the solvent and the powder mix.
Po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza dochodzi do zmieszania proszku i rozpuszczalnika.
EnglishIt is supplied in packs of 1 pre-filled pen and 14 needles for administration.
Opakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz półautomatyczny i 14 igieł do wstrzykiwań.
EnglishDo not use Humalog Pen, if the solution is coloured or it has solid pieces in it.
Nie stosować leku Humalog Pen jeśli jest on zabarwiony lub widoczne są cząstki stałe.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Humira from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Humira we wstrzykiwaczu.
EnglishInsulatard FlexPen 100 IU/ ml suspension for injection Insulin human (rDNA) SC use
Insulatard FlexPen 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwa Insulina ludzka (rDNA) sc.
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a pre-filled pen.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
EnglishInsuman Rapid 100 IU/ml, solution for injection in a pre -filled pen Insulin human
Insuman Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Insulina ludzka
EnglishDiagrams A and B show you all the different parts of the pen and the injection needle.
Ryciny A i B przedstawiają wszystkie części wstrzykiwacza i igły do wstrzykiwań.
EnglishAdminister the appropriate dose by subcutaneous injection using a sterile pen needle.
Podać odpowiednią dawkę, wstrzykując podskórnie za pomocą jałowej igły do pena.