"to pass through" Polnisch Übersetzung

EN

"to pass through" auf Polnisch

EN

to pass through {Verb}

volume_up
to pass through (auch: to go, to override, to pass by, to run over)
to pass through (auch: to go, to pass by, to travel, to get by)
So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.
Tak więc mogli oni przejść przez Park Narodowy Okapi.
Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
Zapewnijcie proszę, aby wszystkie europejskie akty prawne musiały przejść przez ten parlament w głosowaniu jawnym.
If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
Jeśli nic się nie stanie, wtedy przynajmniej ogień olimpijski nie powinien przejść przez terytorium Tybetu.
to pass through (auch: to experience)

Beispielsätze für "to pass through" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.
EnglishBreast-feeding Soliris may pass through your breast milk to your baby.
Karmienie piersią Lek Soliris może przedostawać się z mlekiem matki do niemowlęcia.
EnglishBut I will come unto you, when I shall have passed through Macedonia; for I pass through Macedonia;
A przyjdę do was, gdy przejdę Macedoniję; (bo pójdę przez Macedoniję).
EnglishThou hast covered thyself with a cloud, so that no prayer can pass through.
Okryłeś się obłokiem, aby cię nie dochodziła modlitwa.
EnglishSucralose has been found to pass straight through the body and is not treated in our sewage systems.
Odkryto, że suklaroza przechodzi przez nasze ciało i nie ulega rozkładowi w systemie ściekowym.
EnglishAnd Edom said unto him, Thou shalt not pass through me, lest I come out with the sword against thee.
Na to odpowiedział mu Edom: Nie pójdziesz przez moję ziemię, bym snać z mieczem nie wyszedł przeciw tobie.
English. - (PL) Over 2 billion tonnes of goods pass through the Union's air and sea ports every year.
na piśmie. - Co roku przez unijne porty morskie i lotnicze przewozi się ponad dwa miliardy ton towarów.
EnglishLarge tankers pass through these straits every day.
Przez te cieśniny codziennie przepływają wielkie tankowce.
EnglishTake the millstones, and grind meal; remove thy veil, strip off the train, uncover the leg, pass through the rivers.
Weźmij żarna, a miel mąkę; odkryj warkocze swoje, obnaż nogi, odkryj golenie, brnij przez rzekę.
EnglishBoth HIV and the ingredients of Atripla may pass through breast milk and cause serious harm to your baby.
Zarówno wirus HIV, jak i składniki leku Atripla mogą przenikać do mleka matki i poważnie zaszkodzić dziecku.
EnglishThe agreement with Korea actually legitimises pass-through financing with China which, until now, was illegal.
Umowa z Koreą w rzeczywistości sankcjonuje pośrednie finansowanie Chin, co do tej pory było nielegalne.
EnglishIt is intended to pass through Natura 2000 territory.
Ma on przecinać obszar objęty programem Natura 2000.
EnglishLet me pass through thy land: I will go along by the highway, I will turn neither unto the right hand nor to the left.
Niech przejdę przez ziemię twoję; drogą pospolitą pójdę; nie uchylę się ani na prawo ani na lewo.
EnglishAsylum seekers who pass by, or through, safe countries are migrants of choice, not genuine refugees.
Azylanci, którzy podróżują obok krajów bezpiecznych lub przez nie, są migrantami z wyboru, a nie prawdziwymi uchodźcami.
EnglishThey can get legislation through here that would never pass through a popularly elected legislature.
Tutaj mogą oni przeprowadzić takie prawo, jakiego nie udałoby im się uzyskać od prawodawców wybranych w wyborach powszechnych.
EnglishAnd it came to pass through the lightness of her whoredom, that the land was polluted, and she committed adultery with stones and with stocks.
I stało się, że haniebnym nierządem swoim splugawiła ziemię; bo cudzołożyła z kamieniem i z drewnem.
EnglishAnd he said, Thou shalt not pass through.
EnglishThey just pass through anything.
EnglishNo foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it, neither shall it be inhabited forty years.
Nie przejdzie przez nią noga człowiecza, i noga bydlęca nie przejdzie przez nią, ani w niej będą mieszkać przez czterdzieści lat.
EnglishThou shalt sell me food for money, that I may eat; and give me water for money, that I may drink: only let me pass through on my feet,
Żywności za pieniądze sprzedasz mi, abym jadł; wody także za pieniądze dasz mi, abym pił: tylko przejdę nogami memi;