"outward" Polnisch Übersetzung

EN

"outward" auf Polnisch

EN outward
volume_up
{Adjektiv}

1. "external"

outward (auch: exterior, external, outer, outside)
In the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Przywołując słowa Arystotelesa, nie chodzi o wygląd zewnętrzny, lecz o znaczenie wewnętrzne.
In this regard, we must also send a very clear outward signal that a reduction in the number of airspace blocks is absolutely necessary.
Mając to na względzie, musimy wysłać także wyraźny sygnał zewnętrzny, że zmniejszenie liczby bloków przestrzeni powietrznej jest bezwzględnie konieczne.
The negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones.
W negocjowanym tekście tej umowy o wolnym handlu przewidziano możliwość wyznaczenia zewnętrznych stref przetwórczych.

2. "from port, base"

outward (auch: outgoing)

Synonyme (Englisch) für "outward":

outward

Beispielsätze für "outward" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
Czasami płaci jedną kwotę za podróż w jedną stroną, a inną za lot powrotny.
EnglishI am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
W tym kontekście jestem natomiast ostrożny, jeśli chodzi o działania wewnętrzne i zewnętrzne.
Englishand Shabbethai and Jozabad, of the chiefs of the Levites, who had the oversight of the outward business of the house of God;
A Sabbataj i Jozabad byli nad robotą, która była z dworu przy domu Bożym, a cić byli z przedniejszych Lewitów.
EnglishThe negotiated text for this free trade agreement provides for the possibility of designating outward processing zones.
W negocjowanym tekście tej umowy o wolnym handlu przewidziano możliwość wyznaczenia zewnętrznych stref przetwórczych.
EnglishAnd the suburbs of the cities, which ye shall give unto the Levites, shall be from the wall of the city and outward a thousand cubits round about.
A przedmieścia miast, które dacie Lewitom, od muru miejskiego pójdą na tysiąc łokci wszędy w około.
EnglishIt is quite clear that inward and outward migration are part and parcel of European history and the European way of life.
Nie ulega wątpliwości, że imigracja i emigracja są wpisane w historię Europy i stanowią element europejskiego sposobu życia.
EnglishIt has a bearing on tourism within the Union, on incoming tourism from countries outside the Union and on outward journeys to the latter.
Odnosi się to zarówno do turystyki wewnątrzunijnej, przyjazdów z państw pozaunijnych i wyjazdów do tych państw.
EnglishSecondly -- and you're going to hear more from me about this -- we have to become an outward-looking, space-faring nation.
Po drugie, i usłyszycie ode mnie więcej na ten temat -- musimy stać się patrzącym naprzód, zdolnym do lotów kosmicznych narodem.
EnglishThe Commission will keep Parliament fully informed of the deliberations by the Committee on Outward Processing Zones in the Korean Peninsula.
Komisja Europejska będzie w pełni informować Parlament na temat dyskusji w komitecie dotyczących stref produkcji zewnętrznej na Półwyspie Koreańskim.
EnglishNow Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
(a Haman przyszedł był do sieni zewnętrznej pałacu królewskiego, chcąc mówić z królem, aby powieszono Mardocheusza na szubienicy, którą mu był nagotował.
EnglishWe have here the European Energy Research Alliance - the best research organisations opened outward - which is already working together today on all these major issues.
Mamy europejskie stowarzyszenie badań nad energią - najlepszą otwartą organizację badawczą - która już pracuje nad wszystkimi tymi poważnymi zagadnieniami.
EnglishAlong with outward development and increase of opportunity, there should be inward development and deepening of our heart connections as well as our outward connections.
Wraz z zewnętrznym rozwojem i nowymi możliwościami, powinien mieć miejsce wewnętrzny rozwój i pogłębianie związków serca, tak samo jak relacji zewnętrznych.
EnglishThe symbols were deliberately not included in the Treaty because the Dutch, for example, want nothing to do with a European superstate and with the outward symbols of a European superstate.
Symboli celowo nie uwzględniono w traktacie, ponieważ na przykład Holendrzy nie chcą słyszeć o europejskim superpaństwie i jego zewnętrznych symbolach.