EN outstanding
volume_up
{Adjektiv}

outstanding (auch: adept, brilliant, eminent, excellent)
volume_up
znakomity {Adj. m.}
That being the case, Mr Mladenov's proposal is outstanding and deserves our support.
W takim wypadku wniosek pana posła Mladenova jest znakomity i zasługuje na nasze poparcie.
The Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca is an outstanding example of the promotion of multilingualism.
Uniwersytet Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca stanowi znakomity przykład wspierania wielojęzyczności.
I think this Renewables Directive is an outstanding example.
Uważam, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej jest znakomitym przykładem.
outstanding (auch: exceptional)
volume_up
wyjątkowa {Adj. f.}
In addition to this outstanding woman, thousands of peaceful demonstrators have been imprisoned on political grounds and people have been secretly to disappeared.
Poza tą wyjątkową kobietą tysiące demonstrujących na rzecz pokoju zostało uwięzionych ze względów politycznych, a ludzie znikali w tajemniczy sposób.
outstanding (auch: exceptional)
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.
That is why the Gomes report is an outstanding one.
Dlatego sprawozdanie pani Gomes jest wyjątkowe.
volume_up
wyjątkowy {Adj. m.}
The EU recognises outstanding achievements in all these fields and more.
UE nagradza wyjątkowe osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach.
I congratulate the rapporteur for her outstanding work and the encouraging result achieved.
Gratuluję sprawozdawczyni wyjątkowego osiągnięcia i wypracowania zachęcających wniosków.
In contrast with other continents, food safety regulation in Europe is at a unique, outstanding level.
W przeciwieństwie do innych krajów uregulowania prawne względem bezpieczeństwa żywności w Europie są na wyjątkowo dobrym poziomie.
outstanding (auch: distinguished, notable, noted, noteworthy)
volume_up
wybitny {Adj. m.}
(HU) Mr President, I congratulate Mr Florenz on his outstanding report.
(HU)Panie przewodniczący! Gratuluję panu posłowi Florenzowi tego wybitnego sprawozdania.
Two outstanding Europeans with very different biographies have left us.
Proszę Państwa, odeszło od nas dwóch wybitnych Europejczyków o jakże różnych biografiach.
Serbia is demonstrating an outstanding predisposition for moving towards becoming part of the EU.
Serbia wykazuje wybitne predyspozycje do stania się częścią UE.
outstanding (auch: foremost, leading, main, prominent)
volume_up
czołowy {Adj. m.}
outstanding (auch: distinguished, exceptional)
But they had outstanding shooting percentages, because they didn't force it.
Mimo to mieli nieprzeciętne wyniki trafień, bo nie robili tego na siłę.
outstanding
outstanding (auch: protruding, sticking out)
volume_up
odstający {Adj. m.}
outstanding (auch: overdue, in arrears)
volume_up
zaległy {Adj. m.}
Will the White Paper on sport be a good opportunity to clarify these outstanding matters?
Czy biała księga w sprawie sportu będzie dobrą okazją do wyjaśnienia tych zaległych spraw?
Another positive point to mention is the automatic payment of outstanding wages to the workers.
Innym pozytywnym punktem, który należy wskazać, jest automatyczna wypłata zaległego wynagrodzenia dla pracowników.
By now, we have managed to reduce the outstanding issues to one single major issue and some technicalities.
Zdołaliśmy zredukować zaległe kwestie do jednego większego zagadnienia i do kilku spraw technicznych.
outstanding (auch: unsettled)
This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
Obejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...
Is the Council confident that any outstanding problems can be resolved within a short timeframe?
Czy Rada jest przekonana, że wszystkie nieuregulowane problemy mogą zostać w krótkim czasie rozwiązane?
We should be resolving the 'outstanding issues'.
Powinniśmy rozwiązywać "kwestie nieuregulowane".
outstanding

Synonyme (Englisch) für "outstanding":

outstanding

Beispielsätze für "outstanding" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
Obejmuje to wszystkie nieuregulowane kwestie bilateralne, takie jak przypadek...
EnglishObviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
Natomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
EnglishBut they had outstanding shooting percentages, because they didn't force it.
Mimo to mieli nieprzeciętne wyniki trafień, bo nie robili tego na siłę.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
Jeśli tak się nie stało, czy Rada może przedstawić, które kwestie nie zostały uregulowane?
EnglishFourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
Po czwarte, wciąż nie rozstrzygnęliśmy kwestii płatności za ratingi.
EnglishA great many outstanding questions have arisen to which we still do not have answers.
Pojawiło się bardzo wiele nierozstrzygniętych pytań, na które nadal nie znamy odpowiedzi.
EnglishI sincerely hope that the outstanding problems with the agreement can be overcome.
Mam szczerą nadzieję, że nierozstrzygnięte problemy związane z umową zostaną przezwyciężone.
EnglishConclusion of the assessment of the Applicant response to the List of Outstanding Issues
Wnioski z oceny odpowiedzi wnioskodawcy na listę nierozwiązanych problemów
EnglishThank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.
Dziękuję za uwagę i dziękuję, Pani Komisarz, za pani wspaniałą pracę.
EnglishThis is a ground-breaking free trade agreement, which is outstanding.
Jest to przełomowa umowa o wolnym handlu, którą należy uznać za wybitne osiągnięcie.
English(HU) Mr President, I congratulate Mr Florenz on his outstanding report.
(HU)Panie przewodniczący! Gratuluję panu posłowi Florenzowi tego wybitnego sprawozdania.
EnglishTwo outstanding Europeans with very different biographies have left us.
Proszę Państwa, odeszło od nas dwóch wybitnych Europejczyków o jakże różnych biografiach.
EnglishI would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
EnglishI congratulate the rapporteur for her outstanding work and the encouraging result achieved.
Gratuluję sprawozdawczyni wyjątkowego osiągnięcia i wypracowania zachęcających wniosków.
EnglishWill the White Paper on sport be a good opportunity to clarify these outstanding matters?
Czy biała księga w sprawie sportu będzie dobrą okazją do wyjaśnienia tych zaległych spraw?
EnglishFinally, could I also raise two important outstanding issues?
Na koniec chciałbym też zwrócić uwagę na dwie ważne i nierozstrzygnięte kwestie.
EnglishThe main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Najważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.
EnglishThat is why I give many thanks to Mrs Iotova for the outstanding work.
Z tego właśnie powodu pragnę serdecznie podziękować pani poseł Iotovej za wspaniałą pracę.
EnglishI think this Renewables Directive is an outstanding example.
Uważam, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej jest znakomitym przykładem.
EnglishI wish first of all to thank the rapporteur for the outstanding work done.
na piśmie - (IT) Po pierwsze pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą jakość wykonanej pracy.