"outsourcing" Polnisch Übersetzung

EN

"outsourcing" auf Polnisch

EN outsourcing
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "outsourcing" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd what about the outsourcing arrangements which are being established?
A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane?
EnglishThe factories that grew up in their place are outsourcing work overseas.
Fabryki, które wyrosły w ich miejsce zlecają pracę podmiotom zagranicznym.
EnglishBut today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
Lecz dziś w dobie globalizacji i outsourcingu, angielski stał się językiem aspiracji.
EnglishI am also concerned that there is a policy of outsourcing all external funding programmes.
Niepokoi mnie także polityka outsourcingu wszystkich zewnętrznych programów finansowania.
EnglishThe regulations on outsourcing also cause me some concern.
Pewne obawy budzą we mnie również przepisy w sprawie outsourcingu.
EnglishThe Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.
Komisja zapomniała wspomnieć o podwykonawcach, kiedy była mowa o bezpieczeństwie siedzib konsulatów.
EnglishThis is counterproductive and encourages more outsourcing in order to avoid social liability.
Takie rozwiązanie mija się z celem i zachęca do większego outsourcingu w celu uniknięcia odpowiedzialności społecznej.
EnglishThe second problem is the outsourcing of visa applications.
Drugi problem to podzlecanie wniosków wizowych.
EnglishThe EU must transform its modes of production and consumption, and not restrict itself to outsourcing its emissions.
UE musi przekształcić swoje metody produkcji i konsumpcji, nie ograniczając się do pozbywania się swoich emisji na zewnątrz.
EnglishThere is still great demographic pressure in some parts of the country, but today the problem of outsourcing is on the table.
W niektórych częściach kraju istnieje wciąż wielka presja demograficzna, ale obecnie tematem dnia jest problem outsourcingu.
EnglishAnd the consequence of cheap phone calling, free phone calling, to India, is the pissed-off programmer, is the outsourcing.
A konsekwencją tanich połączeń telefonicznych, darmowych połączeń telefonicznych do Indii, jest wkurzony programista, jest outsourcing.
EnglishI share the rapporteur's concern about the outsourcing of the collection and processing of the biometric data inserted into the visas.
Podzielam troskę sprawozdawczyni związaną z podzlecaniem pobierania i przetwarzania danych biometrycznych, wprowadzanych do wiz.
EnglishAnother drawback with the EU's policy is the outsourcing of emission reductions to developing countries by means of the Clean Development Mechanism.
Kolejnym problemem związanym z polityką UE jest outsourcing redukcji emisji do krajów rozwijających się za pomocą mechanizmu czystego rozwoju.
EnglishThe trend for outsourcing in the 1990s has led to capital and also expertise being transferred abroad within the world economy.
Nasilenie się w latach 90. XX wieku tendencji do zlecania usług na zewnątrz doprowadziło gospodarkę światową do bezprecedensowego transferu kapitału i wiedzy za granicę.
EnglishIf we wanted to translate the other 80 percent into Spanish, it would cost at least 50 million dollars -- and this is at even the most exploited, outsourcing country out there.
Jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć pozostałe 80 na język hiszpański, kosztowałoby to nas przynajmniej 50 milionów dolarów, i to w w najbardziej wyzyskiwanym kraju.
English. - (NL) According to a study by the Dublin Foundation, outsourcing work to subcontractors is one of the most effective ways of undermining social legislation.
na piśmie. - (NL) Jak wykazała analiza wykonana przez Dublin Foundation, zlecanie pracy podwykonawcom jest jednym z najskuteczniejszych sposobów omijania przepisów socjalnych.
EnglishWhen it comes to the Eastern Dimension, everything is there: free trade areas, support for the Nabucco and AGRI projects, and outsourcing the 'management of migration flows'.
Jeżeli chodzi o wymiar wschodni, jest w nim wszystko: strefy wolnego handlu, wsparcie dla projektów Nabucco i AGRI, a także outsourcing "zarządzania przepływaniu migracyjnymi”.
English. - (DE) Mr President, I would describe what we have experienced during the so-called 'war on terror' as a method of 'outsourcing' human rights abuses.
w imieniu Grupy GUE/NGL. - (DE) Panie przewodniczący! To, czego doświadczyliśmy w związku z tak zwaną wojną z terroryzmem można określić jako outsourcing łamania praw człowieka.
EnglishThis change to the common consular instructions will also provide a transparent and harmonised legal framework for the practice of outsourcing, including the question of the extra fee.
Omawiana zmiana we wspólnych instrukcjach konsularnych dostarczy także przejrzystych i zharmonizowanych ram prawnych dla outsourcingu, w tym dla kwestii pobierania dodatkowej opłaty.
EnglishI shall give just three examples: firstly, the item about the security of consular facilities is incomplete, as the facilities of external companies, when outsourcing is involved, are not covered.
Podam państwu tylko trzy przykłady: po pierwsze, nie rozwiązano kwestii bezpieczeństwa konsulatów, bowiem nie uwzględniono wynajmowanych budynków należących do firm zewnętrznych.