"on top of" Polnisch Übersetzung

EN

"on top of" auf Polnisch

EN

on top of {Präposition}

volume_up
1. "cupboard, fridge, layer"
on top of (auch: atop)
volume_up
na {Prp.} (czymś)
This is destabilising our country, on top of the financial and economic crisis.
Destabilizuje to nasz kraj, nakładając się na kryzys gospodarczy i finansowy.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Oczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
There are hardly any women right at the top in management positions.
Prawie w ogóle nie ma kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych.
2. "salary, workload", Im übertragenen Sinne
on top of (auch: in addition to)
volume_up
oprócz {Prp.} (czegoś)
On top of federal public deficits, there are enormous private deficits.
Oprócz federalnych deficytów publicznych istnieją ogromne deficyty prywatne.
I firmly believe that everything must be done on top of this to avert the consequences of the disaster and rebuild living conditions.
Mocno wierzę, że oprócz tego należy uczynić wszystko, co możliwe, by odwrócić skutki katastrofy i odtworzyć warunki życiowe.
(RO) As you are well aware, Romania is currently going through an unprecedented political crisis, on top of the economic and social crisis.
(RO) Jak państwu wiadomo Rumunia oprócz kryzysu gospodarczego i społecznego przechodzi obecnie bezprecedensowy kryzys polityczny.
on top of
Most of the patients received the study medication on top of conventional therapy including platelet inhibitors, lipid lowering agents and beta-blockers.
Większość pacjentów otrzymało badany lek jako dodatek do terapii standardowej, zawierającej inhibitory gromadzenia się płytek krwi, leki obniżające poziom lipidów we krwi i beta- blokery.

Ähnliche Übersetzungen für "on top of" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
top Substantiv
top Adjektiv
Polish
to top Verb
of Präposition
Polish

Beispielsätze für "on top of" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOptaflu is injected into the muscle on the top of the upper arm (deltoid muscle).
Optaflu wstrzykuje się w mięsień w górną część ramienia (mięsień naramienny).
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishHe said, "If you're in the top 25 percent of the fastest times, you get five dollars.
Powiedział, "Jeśli bedziesz w 25% najszybszych czasów dostaniesz pięć dolarów..
EnglishThat indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Pokazuje to stopień złożoności sprawy, a dodatkowo mamy jeszcze państwa członkowskie.
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishSo, let me just give you, very quickly, 10 top targets for wireless medicine.
Teraz przedstawię więc, pokrótce, 10 głównych celów medycyny bezprzewodowej.
EnglishYou’ll also see the following options in the top right of your Documents List:
W prawym górnym rogu listy dokumentów są także widoczne następujące opcje:.
EnglishMore than 80% of the world's top-of-the-range motor cars come from Europe.
Ponad 80% najlepszych samochodów osobowych świata produkowanych jest w Europie.
EnglishOn top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Ponadto lasy są istotne dla nas wszystkich i są częścią naszej tożsamości.
EnglishWe may be at the top of the list when it comes to influencing access to personal wealth.
Możemy być najważniejsi jeśli chodzi o otwieranie drzwi do osobistej zamożności.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishTo have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
Niezbędnym warunkiem tego jest posiadanie administracji publicznej najwyższej jakości.
EnglishYour paper states that the Doha Development Round remains a top priority.
Wasz dokument stwierdza, że runda rozwoju z Doha pozostaje głównym priorytetem.
EnglishA dosing button and a red light are located on top of the IONSYS system.
Przycisk dawkowania i czerwona dioda znajdują się w górnej części systemu IONSYS.
EnglishWhich are the top three measures you think the EU should propose in the short-term?
Jakie trzy najważniejsze działania powinna podjąć UE w najbliższym czasie?
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
EnglishThe European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
Parlament Europejski nakłania Komisję Europejską do przyjęcia odgórnego podejścia.
EnglishRemove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
Usunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
EnglishI would very much welcome if one of those top jobs could go to a woman.
Byłoby wspaniale, gdyby jedno z tych najwyższych stanowisk powierzono kobiecie.