"on account of" Polnisch Übersetzung

EN

"on account of" auf Polnisch

EN on account of
volume_up

1. Allgemein

on account of (auch: by virtue of)
This is a big challenge for Member States, which will have to ensure that capable people come to countries and do not leave countries on account of this freedom.
Jest to ogromne wyzwanie dla państw członkowskich, które będą musiały upewnić się, że utalentowane osoby przyjeżdżają do ich krajów, a nie z nich wyjeżdżają z racji tej swobody.
Consequently, millions of people have to resort to unofficial sources which, taking into account the intermediaries, charge prices that are five or ten times higher.
W rezultacie miliony osób zmusza się do korzystania z nieoficjalnych źródeł zaopatrzenia, które z racji udziału pośredników naliczają niekiedy pięcio- do dziesięciokrotnie wyższe ceny.

2. "sth"

In this regard, there are, of course, certain things that need to be taken into account.
W związku z tym należy oczywiście wziąć pod uwagę pewne kwestie.
On this account, territorial cooperation thus proves to be crucial from different points of view.
W związku z tym współpraca terytorialna okazuje się mieć kapitalne znaczenie pod wieloma względami.
In that connection, due account has to be taken of a host of specific national and regional characteristics.
W związku z tym należy uwzględnić we właściwy sposób bardzo wiele szczególnych cech krajowych i regionalnych.

Ähnliche Übersetzungen für "on account of" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
account Substantiv
to account Verb
of Präposition
Polish

Beispielsätze für "on account of" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTherefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
Należy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishDosage recommendations for special indications should be taken into account.
Należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku specjalnych wskazań.
EnglishThis should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Ten rodzaj działalności w przyszłości obejmie jedną trzecią wszystkich wydatków UE.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishThis must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
Trzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.
EnglishBut if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
Ale jeśli weźmiemy ją pod uwagę, to sądzę, że pójdzie znacznie bardziej gładko.
EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Energia odnawialna stanowi dzisiaj niewiele ponad 6% energii zużywanej w UE.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
W sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Jej uwagi dotyczą tego materiału i musimy je uwzględnić w naszej bieżącej pracy.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Pamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
EnglishSMEs account for more than 90% of the EU economy and two-thirds of its jobs.
MŚP stanowią 90% podmiotów w gospodarce UE i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy.
EnglishWe must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
EnglishYou can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
EnglishYou can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
EnglishFinancial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Należy przekazywać wsparcie finansowe zasadniczo w oparciu o PKB regionów.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Europejska strategia rynku pracy musi wyraźnie wziąć ten aspekt pod uwagę.
EnglishOf course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.
EnglishYou can then send us your points of view so that they are taken into account.
Mogą państwo następnie przesłać nam swoje opinie, byśmy mogli je uwzględnić.