"on account" Polnisch Übersetzung

EN

"on account" auf Polnisch

EN on account
volume_up
{Adverb}

1. Handel

on account

Ähnliche Übersetzungen für "on account" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
account Substantiv
to account Verb

Beispielsätze für "on account" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTherefore, account needs to be taken and due consideration given to this right now.
Należy zatem mieć to na uwadze, uwzględniając odpowiednio tę kwestię już teraz.
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishDosage recommendations for special indications should be taken into account.
Należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku specjalnych wskazań.
EnglishThis should be taken into account when treating infections caused by H. influenzae.
Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Ten rodzaj działalności w przyszłości obejmie jedną trzecią wszystkich wydatków UE.
EnglishIn future we shall have to also take account of how the Member States react.
W przyszłości będziemy musieli również uwzględnić reakcje państw członkowskich.
EnglishThis must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
Trzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.
EnglishBut if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
Ale jeśli weźmiemy ją pod uwagę, to sądzę, że pójdzie znacznie bardziej gładko.
EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Energia odnawialna stanowi dzisiaj niewiele ponad 6% energii zużywanej w UE.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
W sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu.
EnglishIt is directed at this material and we must take it into account in our ongoing work.
Jej uwagi dotyczą tego materiału i musimy je uwzględnić w naszej bieżącej pracy.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Pamiętajmy, że dopłaty bezpośrednie to tylko część przychodów, które uzyskują rolnicy.
EnglishSMEs account for more than 90% of the EU economy and two-thirds of its jobs.
MŚP stanowią 90% podmiotów w gospodarce UE i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy.
EnglishWe must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
EnglishYou can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
Ponadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
EnglishYou can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
EnglishFinancial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Należy przekazywać wsparcie finansowe zasadniczo w oparciu o PKB regionów.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Europejska strategia rynku pracy musi wyraźnie wziąć ten aspekt pod uwagę.
EnglishOf course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Bez wątpienia demokracja zmusza nas do uwzględnienia irlandzkiego wyniku, co czynimy.
EnglishYou can then send us your points of view so that they are taken into account.
Mogą państwo następnie przesłać nam swoje opinie, byśmy mogli je uwzględnić.