"on a permanent basis" Polnisch Übersetzung

EN

"on a permanent basis" auf Polnisch

EN on a permanent basis
volume_up

on a permanent basis
The only way to face this problem on a permanent basis is to improve the resilience of our sector to the increase in fuel prices.
Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu na stałe jest zwiększenie odporności naszego sektora na wzrost cen paliw.

Ähnliche Übersetzungen für "on a permanent basis" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
a Artikel
permanent Adjektiv
basis Substantiv

Beispielsätze für "on a permanent basis" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFrontex must keep its missions in crisis areas on a permanent basis.
Frontex musi stale realizować swoje misje w obszarach kryzysowych.
EnglishThree per cent of these soldiers should be made available to the European Union on a permanent basis.
Trzy procent tych żołnierzy powinno zostać oddanych do stałej dyspozycji Unii Europejskiej.
EnglishI hope that the abolition of set-aside will not only apply for one or two years but on a permanent basis.
Mam nadzieję, że zniesienie odłogowania nie utrzyma się przez rok lub dwa, ale będzie trwałe.
EnglishTibet has never been part of China on a permanent basis.
Naród tybetański nie był nigdy częścią Chin w sposób trwały.
EnglishAfterwards, we will inform - on a concrete and permanent basis - the Fisheries Committee in Parliament about the negotiations.
Potem rzetelnie i regularnie będziemy informować parlamentarną Komisję Rybołówstwa o przebiegu negocjacji.
EnglishAs I have already said, the idea of circular migration is intended precisely for this purpose: to avoid sapping energy on a permanent basis.
Jak już powiedziałem, idea migracji wahadłowej powstała dokładnie w tym celu: aby uniknąć trwałego wysysania energii.
EnglishIndeed, it was never the intention for the Tribunal to step into the shoes of national courts across the former Yugoslavia on a permanent basis.
Wkraczanie na trwałe w zakres kompetencji sądów krajowych w całej byłej Jugosławii nigdy nie było intencją trybunału.
EnglishI repeat my firm position that Dublin II needs to be revised and the Frontex operational office in Greece needs to operate on a permanent basis.
Powtórnie wyrażam głębokie przekonanie, że należy dokonać przeglądu rozporządzenia Dublin II, zaś biuro operacyjne agencji Frontex w Grecji powinno działać w trybie ciągłym.
EnglishI therefore support 100% the proposal to appoint a high representative, who, together with his/her service, will coordinate the Union's human rights policy on a permanent basis.
Dlatego w stu procentach popieram wniosek o powołanie wysokiego przedstawiciela, który wraz ze swoją służbą będzie stale koordynował politykę UE w sferze praw człowieka.
EnglishHowever, the events this summer in Mauritania provide further evidence that elections alone will not be enough to get democratic values accepted on a permanent basis in Africa.
Jednakże wydarzenia, jakie miały miejsce tego lata w Mauretanii, stanowią kolejny dowód na to, że same wybory nie wystarczą, by zyskać trwałą akceptację demokratycznych wartości w Afryce.