"on a global scale" Polnisch Übersetzung

EN

"on a global scale" auf Polnisch

EN on a global scale
volume_up
{Adverb}

on a global scale (auch: globally)
This is a public health crisis on a global scale.
Mamy do czynienia z kryzysem zdrowia publicznego w skali globalnej.
If there is one area that is poorly regulated on a global scale it is migration.
Jeśli jest jakaś dziedzina, która jest niewystarczająco uregulowana w skali globalnej, to jest to migracja.
A transition to a low-CO2 economy is necessary on a global scale.
Przejście do gospodarki opartej na niskiej emisji CO2 jest konieczne w skali globalnej.

Ähnliche Übersetzungen für "on a global scale" auf Polnisch

on Adjektiv
on Adverb
on Präposition
a Artikel
global Adjektiv
scale Substantiv
to scale Verb

Beispielsätze für "on a global scale" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is the only way in which we can be successful throughout Europe and on a global scale.
To jedyny sposób pozwalający osiągnąć sukces w Europie i na skalę świata.
EnglishAnd so, what we're going to have to do at a global scale, is create a new system.
Tak więc będziemy musieli na dużą skalę stworzyć nowym system.
EnglishIndeed, this crisis is of a global scale and much needs to be done in developing countries.
Kryzys ten ma skalę globalną, a w krajach rozwijających się pozostało wiele do zrobienia.
EnglishFor this, we also need strategic coordination on a global scale.
W tym celu potrzebujemy również strategicznej koordynacji w wymiarze ogólnoświatowym.
EnglishGlobal problems require coordinated solutions on a global scale.
Problemy o zasięgu globalnym wymagają skoordynowanych rozwiązań na skalę ogólnoświatową.
EnglishThat would certainly also be a step towards confronting globalised crime on a global scale.
Byłby to na pewno krok w kierunku przeciwstawienia się globalnej przestępczości w skali ogólnoświatowej
EnglishSaying this is saying to people that the Tobin Tax will never exist on a global scale.
Mówienie tego jest równoznaczne z mówieniem ludziom, że podatek Tobina nigdy nie będzie miał zasięgu globalnego.
EnglishThe issue of European or global scale hardly matters.
Aspekt europejski ani światowy nie mają tu praktycznie znaczenia.
EnglishPiracy is becoming a threat to shipping on a global scale.
Piractwo staje się ogólnoświatowym zagrożeniem dla żeglugi.
EnglishI think that we do indeed need to offer this, alongside innovation and solidarity, on a global scale.
Uważam, że nie ma potrzeby, abyśmy wyszli z taką propozycją, obok innowacji i solidarności, na arenie międzynarodowej.
EnglishThis in turn should give the system greater authority by encouraging application on a broader, more global scale.
To z kolei powinno dać systemowi większą siłę poprzez zachęcanie do stosowania go na szerszą, bardziej światową skalę.
EnglishDeforestation, poverty, the threatened extinction of fauna and flora and cheap timber all cause damage on a global scale.
Deforestacja, ubóstwo, groźba wyginięcia flory i fauny, tanie drewno, wszystko to powoduje szkody na skalę globalną.
EnglishThe crisis has very clearly demonstrated that these problems, which are of global scale, must be resolved at the global level.
Kryzys pokazał wyraźnie, że problemy, których skala jest globalna, muszą być rozwiązywane na szczeblu globalnym.
EnglishThis will all contribute to a real reduction in CO2 emissions, both in terms of energy units and on a global scale.
Wszystko to przyczyni się do istotnego ograniczenia emisji CO2 tak w odniesieniu do jednostki energii, jak i w wymiarze globalnym.
EnglishThere is broad consensus on the need for efforts to be made on a global scale in order to achieve the 2° Celsius target.
Istnieje szeroki konsensus w sprawie koniecznych wysiłków w skali światowej, aby osiągnąć cel w wysokości 2 stopni Celsjusza.
EnglishSo at a global scale, it looks like this.
EnglishUnless we do something to prevent it, over the next 40 years we’re facing an epidemic of neurologic diseases on a global scale.
Jeżeli nie zaczniemy przeciwdziałać, to za 40 lat staniemy w obliczu epidemii chorób neurologicznych na światową skalę.
EnglishWe need action on a global scale.
EnglishTherefore, shipping and similar services are essential if we want European companies to compete on a global scale.
Dlatego też żegluga i podobne usługi mają zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy, aby europejskie firmy mogły konkurować w skali światowej.
English(PL) Mr President, competitive trade on a global scale brings benefits to all who take part, but to varying extents.
(PL) Panie Przewodniczący! Rywalizacja handlu w ujęciu światowym przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom, choć w różnym zakresie.