"observation" Polnisch Übersetzung

EN

"observation" auf Polnisch

EN observation
volume_up
{Substantiv}

observation (auch: attention, attentiveness, comment, mind)
Finally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
Wreszcie, mała uwaga naszego kolegi, posła Schulza, który nie jest tu obecny.
The third observation I have is about the methodology for calculation.
Moja trzecia uwaga dotyczy metodologii obliczeń.
My second observation concerns methodology, if you will.
Moja druga uwaga, jeśli Państwo pozwolą, dotyczy metodologii.
observation (auch: look-out, lookout, surveillance)
In this situation, special patient care and observation are appropriate.
W takiej sytuacji wskazana jest szczególna opieka i obserwacja pacjenta.
Acute overdose is unlikely to require any therapy other than observation.
Ostre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.
Therefore this observation is inconsistent with progression to AML.
Dlatego też obserwacja ta jest niezgodna z progresją do ostrej białaczki szpikowej.
observation (auch: comment, notice, remark)
Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.
The situation in Europe, and this is my second observation, is very specific.
Sytuacja w Europie - i to jest moje drugie spostrzeżenie - jest bardzo specyficzna.
(FR) Madam President, I have one observation and three proposals.
Mam jedno spostrzeżenie i trzy propozycje.
observation (auch: perceptivity)
I found this observation test about the story of the ark.
Znalazłem tam test na spostrzegawczość o przypowieści o arce.

Synonyme (Englisch) für "observation":

observation

Beispielsätze für "observation" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOver the entire period of observation, one case of didanosine resistance was seen.
Podczas całego okresu obserwacji zanotowano jeden przypadek oporności na didanozynę.
EnglishIn such cases increased care and observation of the patient should be undertaken.
W takich przypadkach należy zapewnić pacjentowi specjalna opiekę i uważną obserwację.
EnglishIn the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
EnglishWhat is Buddhism but 2,500 years of empirical observation as to the nature of mind?
Czym jest buddyzm, jeśli nie 2,5 tysiącami lat empirycznej obserwacji natury umysłu?
EnglishOne such show of support could be an observation mission for the coming elections.
Jednym z przejawów takiego wsparcia może być misja obserwacyjna w nadchodzących wyborach.
EnglishI should also like to say a few words about the election observation missions.
Chciałabym również powiedzieć kilka słów o misjach obserwacji wyborów.
EnglishLastly, let me remind you that the European Union sent an election observation mission.
Na koniec przypomnę państwu, że Unia Europejska wysłała na wybory misję obserwacyjną.
EnglishWhat was, for me, a very naive observation, turned out to be a disaster.
To, co było dla mnie bardzo naiwnym spostrzeżeniem, okazało się katastrofą.
EnglishObservation now allows us to bring that natural process into the design process every day.
Obserwując ją, możemy przenieść naturalne procesy w codzienną sztukę projektowania.
EnglishThe surveillance cameras deliver image quality that enables observation of
Kamery do nadzoru zapewniają jakość obrazu umożliwiającą obserwację dzikich zwierząt, np.
English. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
EnglishOtherwise, our electoral observation missions would be pointless.
W innym przypadku nasza misja obserwacyjna w trakcie wyborów byłaby bezsensowna.
EnglishThe clinical significance of this observation is unknown (see section 5.3).
Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest znane (patrz punkt 5. 3).
EnglishThe clinical relevance of this observation has not been fully elucidated.
Znaczenie kliniczne tego spostrzeżenia nie zostało w pełni wyjaśnione.
EnglishThe government has already officially invited the EU to carry out an observation mission.
Rząd zaprosił już oficjalnie UE do przeprowadzenia misji obserwacyjnej.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Jak wiemy Unia Europejska wyśle pełną misję obserwacji wyborów.
EnglishObservation missions have been deployed to many old European democracies.
Misje obserwacji wyborów były przeprowadzane wiele razy w starych demokracjach europejskich.
EnglishIt's conjectural, guesswork, tested by observation, not derived from it.
Bazuje na domysłach, przypuszczeniach, doświadczalnych obserwacjach z niej nie pochodzących.
EnglishI was fascinated by the degree of civic involvement in the observation of the election process.
Zafascynowana byłam aktywnością obywatelską w obserwacji przebiegu wyborów.
EnglishJulian Sanchez: I'm going to make an observation about the way remix culture seems to be evolving ...
Julian Sanchez: oto moje obserwacje dotyczące sposobu ewolucji kultury remiksu...