EN obscure
volume_up
{Adjektiv}

obscure (auch: ambiguous, murky, shadowy, unclear)
volume_up
niejasny {Adj. m.}
The Treaty of Lisbon is so obscure that it is almost impossible to understand.
Traktat lizboński jest tak niejasny, że prawie nie da się go zrozumieć.
A potem: "Bądź jasno niejasny!
This compromise we have now voted on, which will go for further discussion, is very obscure.
Kompromis, nad którym właśnie głosowaliśmy i który będzie przedmiotem dalszych dyskusji, jest bardzo niejasny.
obscure (auch: dark, dim, glowering, shadowy)
volume_up
ciemny {Adj. m.}
obscure (auch: black, brooding, dark, dour)
volume_up
ponury {Adj. m.}
obscure (auch: muzzy, roily, shadowy, vague)
volume_up
mętny {Adj. m.}
obscure (auch: abstruse, eerie, esoteric, mysterious)
volume_up
tajemniczy {Adj. m.}

Beispielsätze für "obscure" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd lastly, to the slightly obscure world of entropy -- the second law of thermodynamics.
Na koniec przejdziemy do trochę niejasnego świata entropii, drugie prawo termodynamiki.
EnglishBut I also wanted to follow the hundreds of arcane and obscure laws that are in the Bible.
Lecz również chciałem się trzymać setek dziwnych i ponurych reguł, które znajdują się w Biblii.
EnglishPolitics would not be politics if we let major successes obscure minor failures.
Polityka nie byłaby polityką, gdybyśmy pozwolili na to, by kluczowe sukcesy przesłoniły niewielkie porażki.
EnglishAnd people left their jobs and they went to obscure locations to go and be part of this amazing mission.
Ludzie rzucali pracę, jechali w odległe miejsca, żeby dołączyć do tej niezwykłej misji.
EnglishA more absurd and obscure argument could not be found in this regard.
Trudno wręcz o bardziej absurdalne i niejasne stwierdzenie.
EnglishOpioids may obscure the clinical course of patients with head injury.
maskować przebieg kliniczny u pacjentów z urazami głowy.
EnglishOur national energy systems are parochial, monopolistic, complicated and obscure.
Nasze narodowe systemy energetyczne są zacofane, zmonopolizowane, skomplikowane i działają na niejasnych zasadach.
EnglishSimplicity, for reasons that are a little bit obscure, is almost not pursued, at least in the academic world.
Z pewnych powodów prawie w ogóle nie pracuje się nad prostotą, przynajmniej nie naukowo.
EnglishThe description is frequently made more complex on purpose in order to obscure and complicate the form of the patent.
Często komplikuje się opis celowo po to, aby zagmatwać i skomplikować formę patentu.
EnglishBut when we say this... we imagine that the hour is placed... in an obscure and distant future.
Ale gdy to mówimy...... wyobrażamy sobie, że ta chwila jest przed nami...... daleko, w odległej przyszłości.
EnglishBut it sounds obscure and complicated, so chop-chop.
Ale brzmi mrocznie i skomplikowanie, więc do dzieła.
EnglishThere are some relatively obscure arrangements...
Doszło do pewnych stosunkowo niejasnych ustaleń...
EnglishThe crisis showed that tax havens obscure, undermine and weaken the entire financial system and the world economy.
Kryzys pokazał, że raje podatkowe zaciemniają, podkopują i osłabiają cały system finansowy, jak i światową gospodarkę.
EnglishThe good news, it's not cancer, it's not tuberculosis, it's not coccidioidomycosis or some obscure fungal infection.
Dobra wiadomość jest taka, że to nie rak, nie gruźlica, nie kokcydioidomikoza ani żadna mało znana infekcja grzybicza.
EnglishSo a plague outbreak in Surat, India becomes not an obscure event, but a globalized event -- a globalized concern that has changed the risk equation.
Wybuch zarazy w mieście Surat w Indiach staje się wydarzeniem globalnym, zmieniającym kalkulacje ryzyka.
EnglishDeregulation over recent years has allowed new - and, thanks to their complexity, obscure - money market products to sprout up.
Deregulacja w ostatnich latach umożliwiła pojawienie się nowych - i dzięki ich złożoności niejasnych - produktów rynku pieniężnego.
EnglishHowever, if the rulings were clear for the individuals concerned, the question of how they apply to all other cases was obscure.
Jednakże chociaż orzeczenia były jasne w poszczególnych przypadkach, to niejasna była kwestia, jak stosują się one do pozostałych przypadków.
EnglishSubject matters are broken up into smaller and smaller pieces, with increasing emphasis on the technical and the obscure.
Materia poszczególnych dyscyplin jest dzielona na coraz mniejsze i mniejsze fragmenty, z rosnącym naciskiem na ich stronę techniczną i niezrozumiałą.
EnglishOpioids may obscure the clinical course of a patient with a head injury and should be used only if clinically warranted.
Opioidy mogą przeszkadzać w klinicznym leczeniu pacjenta z urazem głowy i powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy kliniczne.
EnglishIf people want more Europe, it is in order to build a better society and not merely to adopt yet more obscure directives.
Jeżeli Europejczycy chcą więcej Europy, to nie po to, aby przyjmować jeszcze bardziej niezrozumiałe dyrektywy, lecz po to, aby budować lepsze społeczeństwo.