"novel" Polnisch Übersetzung

EN

"novel" auf Polnisch

EN

novel {Substantiv}

volume_up
novel (auch: Roman)
The novel begins in old West Germany, in the heart of the Rhine Republic.
Powieść zaczyna się na starym Zachodzie, w sercu republiki reńskiej.
Kaiserstraße is Judith Kuckart’s fifth and probably best novel.
Kaiserstraße to piąta, najlepsza dotąd powieść Judith Kuckart.
CA: And you inspired an Ian McEwan novel I think with that.
I zainspirowałeś tym powieść Iana McEwana jak sądzę.

Synonyme (Englisch) für "novel":

novel

Beispielsätze für "novel" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
Zatrzymał ten cały proces myślowy i zrobił coś kompletnie nowatorskiego.
EnglishThe introduction of the novel concept of legislative acts has far-reaching consequences.
291 ugruntowują demokratyczny charakter Unii oraz racjonalizują jej porządek prawny.
EnglishThat brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?
Do nich sprowadza się mój drugi punkt, a mianowicie pytanie, czym faktycznie "nowa żywność”?
EnglishAnd this is very much like how the Victorian novel used fog in this way.
w bardzo podobny sposób wykorzystywano mgłę w powieściach wiktoriańskich.
EnglishHampels Fluchten is not only an odd, very well told novel, but also a daring book.
Hampels Fluchten to bardzo dobrze opowiedziana i śmiała historia.
EnglishI have voted in favour of Mr Liotard's proposal on novel foods.
Zagłosowałem za przyjęciem wniosku pani poseł Liotard w sprawie nowej żywności.
EnglishThe Commission has submitted a good proposal for updating the regulation on novel foods.
Komisja przedstawiła dobrą propozycję aktualizacji rozporządzenia w sprawie nowej żywności.
EnglishFurthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
Ponadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.
EnglishFirst of all, I was embarrassed because I had not read the novel "Dune" at that time.
Po pierwsze, poczułem się zażenowany, bo nie przeczytałem "Diuny".
EnglishMy last two text works are concerned with an uncompleted novel.
Moje dwie ostatnie prace tekstowe zajmują się niedokończonymi powieściami.
EnglishIt is so novel to see this, that somebody actually picked up an analog device and has written to me.
Jest to takie poetyckie zobaczyć, że ktoś faktycznie wziął sprzęt analogowy i napisał do mnie.
EnglishFor example, we cannot demand that a novel food has no negative impact on the environment.
Na przykład nie możemy domagać się, by nowa żywność nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EnglishTherefore, the novel food regulation is not an appropriate framework for such a complex issue.
Dlatego rozporządzenie w sprawie nowej żywności nie zapewnia właściwych ram dla tak złożonej kwestii.
EnglishMy wife's just finished writing a novel, and I think it's a great book, but she disappears for hours on end.
Moja żona skończyła pisać książkę, myślę, że jest świetna, ale znikała na całe godziny.
EnglishI have a number of doubts about the new Novel Food Regulation.
Mam wiele wątpliwości dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie nowych artykułów żywnościowych.
EnglishAs a novel about Germany, it undoubtedly stands apart.
W niemieckiej literaturze przełomu to bez wątpienia pozycja wyjątkowa.
EnglishThe first words in a novel are always the most difficult to write.
Zawsze najtrudniej jest napisać pierwsze słowa powieści.
EnglishThe Leipzig author has written a light, cunning and shrewd novel.
Autorka z Lipska napisała lekką, ciekawą i mądrą książkę.
EnglishBlühende Landschaften is no generation X novel for East Germany and also no ‘zone children’ fantasy.
[…] Blühende Landschaften to nie Generation Golf dla Wschodu ani fantazja w stylu Zonenkinder.
EnglishHe made his debut there directing “Platform”, based on another novel by Houellebecq.
Swoją działalność w tym teatrze zainaugurował spektaklem pt. „Platform” („Platforma”) na motywach powieści Houellebecqa.