EN movement
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

movement (auch: motion, traffic, gambit)
In India, we had the Naxalite movement, the [unclear] movement.
W Indiach mieliśmy ruch Naksalitów, ruch [niejasne].
That's the movement at the moment I'm driving, and that's the movement and ambition of my life.
To jest nowy ruch, którym teraz przewodniczę, to ruch i ambicja mojego życia.
This movement was fuelled by citizens using technology as a vehicle.
Ten ruch ożywiali obywatele, korzystający z technologii, jako z narzędzia.

2. "of a clock"

movement
volume_up
mechanizm {m} (zegara)
The EU should therefore extend the scheme for facilitating the movement of a workforce from third countries to the entire spectrum of workers, instead of skimming the cream off the top of the cake.
Dlatego UE, zamiast spijać śmietankę, powinna rozszerzyć mechanizm usprawniający napływ siły roboczej z krajów trzecich na wszystkie grupy pracowników.

3. "transport"

movement
volume_up
przepływ {m} (transport)
The free movement of labour is an important priority for the European Union.
Swobodny przepływ pracowników jest dla Unii Europejskiej ważnym priorytetem.
The free movement of goods is one of Europe's fundamental freedoms.
Swobodny przepływ towarów stanowi jedną z fundamentalnych europejskich wolności.
Freedom of movement for workers within the Union - codified version (
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona (
movement
volume_up
przewóz {m} (transport)
Przewóz żywych okazów
During outbreaks of animal diseases, there may also be local restrictions on the movement of live animals and products of animal origin.
W przypadku pojawienia się ognisk chorób zwierzęcych mogą zostać wprowadzone lokalne ograniczenia w przewozie żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Furthermore, in this connection it must be remembered that in the long term we must encourage the subsidising of public transport and the movement of goods by rail.
Ponadto w związku z tym trzeba pamiętać, że w perspektywie długookresowej musimy stymulować subsydiowanie transportu publicznego i przewozu towarów koleją.

Beispielsätze für "movement" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.
Panie przewodniczący, panie i panowie! W końcu mamy jakiś postęp w tej debacie.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.
EnglishI believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Zaledwie tydzień temu byliśmy świadkami rozpoczęcia niezwykłego przełomu w tym kraju.
EnglishIt specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
W szczególności dotyczy to przepływu osób przez granicę czesko-niemiecką.
EnglishEuropean citizens' freedom of movement must be treated on a uniform basis.
Swoboda przemieszczania się europejskich obywateli musi być traktowana jednakowo.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Dotyczy ono także podstawowej koncepcji współpracy europejskiej - swobodnego przepływu.
English. - The EU is all about free movement of people, goods, services and capital.
na piśmie. - UE polega na swobodnym przepływie ludzi, towarów, usług i kapitału.
EnglishThe question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.
Swobodne przemieszczanie się nie jest wyłącznie sprawą krajową, ale europejską.
EnglishMr Correia de Campos is concerned about movement of workers. Well, so am I.
Pana posła Correię de Camposa niepokoi kwestia przepływu pracowników - mnie także.
EnglishThis in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
EnglishFree movement, yes, but without discriminating against workers from other countries.
Jestem za swobodnym przepływem, ale bez dyskryminowania pracowników z innych krajów.
EnglishI could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself.
Mogłam poruszać się tak, jak nie zdołałabym istnieć w prawdziwym życiu, w sobie.
EnglishBut are we good at making the judgments on facial appearance and movement?
Ale czy jesteśmy dobrzy w formułowaniu sądów na podstawie ruchów i wyglądu twarzy?
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Moja grupa zajmuje się wsteczną inżynierią tego, w jaki sposób ludzie kontrolują ruchy.
EnglishProvisions on free movement of goods, customs legislation and commercial policy
Postanowienia w sprawie swobodnego przepływu towarów, prawa celnego i polityki handlowej
EnglishSecondly, an economy based on innovation and the free movement of knowledge.
Po drugie, gospodarka opierająca się na innowacyjności i swobodnym przepływie wiedzy.
EnglishTo put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
Mówiąc krótko, swobodne poruszanie się jest dla Europy tym, czym fundamenty dla budynków.
EnglishMadam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
Pani Przewodnicząca! Swoboda poruszania się to kamień węgielny integracji europejskiej.
EnglishFreedom of movement is one of the keys to the success of the common market.
Swoboda przemieszczania się jest jednym z kluczy do sukcesu wspólnego rynku.