EN

make {Substantiv}

volume_up
make (auch: brand)
Every brand is out there making sound right now.
Każda marka tworzy teraz dźwięki.
We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
Od tego momentu zdążyliśmy pojawić się z marką Purple Moon pół miliona razy w obszarze działań marketingowych i PR-owych.
At every single refugee camp, she has to face off soldiers who want to take my elder brother Mark, who was nine, and make him a boy soldier.
W każdym obozie musiała stawiać się żołnierzom, którzy chcieli zabrać Marka, mojego starszego, dziewięcioletniego brata, żeby zrobić z niego żołnierza.
PL

mak {Maskulin}

volume_up
1. Allgemein
mak
Mak do wytwarzania opium jest uprawiany na niecałych 4% ziemi rolnej.
Opium poppy is grown on less than 4% of agricultural land.
Zarówno uprawa maków, jak i zdolność przetwarzania niestety uległy znacznemu wzrostowi.
Both poppy cultivation and processing capacity have, unfortunately, increased significantly.
Legalizacja produkcji maku w Afganistanie będzie miał sens, jeśli stworzymy odpowiednie warunki.
Legalising poppy growing in Afghanistan will make sense only if the right conditions are created.
2. Botanik: "kwiat"
mak
volume_up
papaver {Subst.}

Beispielsätze für "make" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
EnglishAerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAzomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishDirectly below it is where the neck of the ampoule has been treated to make it
Bezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishThere is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Usługi obsługi naziemnej mają kluczowy wkład w bezpieczeństwo i ochronę lotnictwa.
English. - (DE) The Lisbon Treaty will make a militaristic Europe possible.
na piśmie. - (DE) Traktat lizboński umożliwi powstanie militarystycznej Europy.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishIn this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
Także w tym przypadku to właśnie ekonomia skali przesądza o naszej skuteczności.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishBut donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
Darczyńcy powinni jednak dokonać również uczciwej i krytycznej analizy polityki.
English(CS) Madam President, I would like to make two other comments on the debate.
(CS) Pani Przewodnicząca! Chciałabym w ramach tej debaty przedstawić dwie uwagi.