EN involved in
volume_up

Synonyme (Englisch) für "involved":

involved

Ähnliche Übersetzungen für "involved in" auf Polnisch

involved Adjektiv
to involve Verb
in Präposition
in-
Polish

Beispielsätze für "involved in" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.
na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.
EnglishIt blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Blokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.
EnglishIt blocks an enzyme called protease that is involved in the reproduction of HIV.
Blokuje ona enzym (proteazę), który uczestniczy w namnażaniu się wirusa HIV.
EnglishThe major CYP450 enzyme involved in the metabolism of telithromycin is CYP3A4.
Głównym enzymem CYP450 biorącym udział w przemianie telitromycyny jest CYP3A4.
EnglishThe work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.
To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.
EnglishRecent developments demonstrate clearly the risks involved in raising the quota.
Ostatnie wydarzenia wyraźnie ukazują niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem kwot.
EnglishWe stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
EnglishIt blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Blokuje ona enzym zwany proteazą, który uczestniczy w namnażaniu wirusa HIV.
EnglishThis receptor is normally involved in controlling levels of fat in the body.
Receptor ten normalnie uczestniczy w kontrolowaniu poziomu tłuszczów w organizmie.
EnglishIt blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Blokuje on enzym zwany proteazą, który uczestniczy w reprodukcji wirusa HIV.
EnglishThe good news is that it intends to do it by first talking to the people involved.
Dobrą wiadomością jest to, że zanim to zrobi, porozmawia z zainteresowanymi osobami.
EnglishI hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
Mam nadzieję, że WZP będzie aktywnie włączone we wdrożenie strategii UE-Afryka.
EnglishWe are involved in creating legislation for the European countries and their citizens.
Uczestniczymy w tworzeniu prawodawstwa dla krajów europejskich i ich obywateli.
EnglishAnd more and more people get involved in this, most of whom we've never met.
Włącza się w to coraz więcej ludzi, większości których nigdy nie spotkaliśmy.
EnglishThere is pain, suffering and death involved in this issue we are debating here.
Z tematem, nad którym dyskutujemy, związany jest ból, cierpienie i śmierć.
EnglishNow we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
Teraz w obronie praw człowieka musimy udzielić pomocy Stanom Zjednoczonym.
EnglishThe ECB is involved in parts of the operations of the EFSM, EFSF and the future ESM.
EBC uczestniczy w niektórych działaniach EFSM i EFSF (a w przyszłości – ESM).
EnglishAdverse reactions mainly involved the reproductive and gastrointestinal system.
Działania niepożądane dotyczyły głównie układu rozrodczego i pokarmowego.
EnglishWe know that Russia, which is one of our partners, is now involved in the conflict.
Jak wiadomo, Rosja, jeden z naszych partnerów, włączyła się w ten konflikt.
EnglishIncidentally, none of the parties involved in the United States disputes that.
Nawiasem mówiąc, żadna z partii w Stanach Zjednoczonych nie poddaje tego w wątpliwość.