"invoicing" Polnisch Übersetzung

EN

"invoicing" auf Polnisch

EN invoicing
volume_up
{Substantiv}

invoicing
If you meet these initial requirements and would like to apply for monthly invoicing, contact your customer service representative.
Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem obsługi klienta.
There are disparities, however, with the rules in the different Member States, particularly as far as e-invoicing is concerned.
Istnieją jednak pewne rozbieżności między przepisami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o e-fakturowanie.
I am specifically referring to one or two errors revealed such as the contravention of rules on procurement, over-invoicing and so on.
Mam tutaj na myśli konkretnie jeden lub dwa ujawnione błędy takie jak naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych, zawyżone fakturowanie i tym podobne.

Beispielsätze für "invoicing" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI voted in favour of Mr Casa's report concerning the rules for VAT invoicing.
Głosowałam za sprawozdaniem pana posła Casa w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT.
EnglishIt was becoming essential to do away with the administrative set-up linked to invoicing.
Najważniejsze było odejście od komplikacji administracyjnych związanych z fakturowaniem.
EnglishCommon system of value added tax as regards the rules on invoicing (
Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących rachunkowości (
EnglishYou might be eligible to use monthly invoicing as a payment setting, if your business meets certain requirements.
Opcja fakturowania miesięcznego jest dostępna dla firm, które spełniają określone wymagania.
EnglishHow to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.
Korzystanie z tej opcjiAby móc korzystać z fakturowania miesięcznego, Twoja firma musi spełniać określone wymagania.
English. - This was my own report on the VAT rules on invoicing.
na piśmie. - Było to moje sprawozdanie w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.
EnglishSuch disparities, nonetheless, are an impediment to the mainstreaming of this kind of invoicing, despite it being a source of simplification.
Rozbieżności te stanowią przeszkodę w ujednoliceniu tego rodzaju fakturowania, pomimo że jest ono źródłem uproszczeń.
EnglishI welcome the proposal from the Commission to promote the use of electronic invoicing, an investment estimated at EUR 18 billion.
Z zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji dotyczący promowania elektronicznych procedur wystawiania faktur - inwestycji ocenianej na 18 miliardów euro.
EnglishI also ask the Commission to implement the e-Invoice initiative - electronic invoicing, which is an important tool for reducing tax evasion.
Zwracam się również do Komisji o wdrożenie inicjatywy z zakresu fakturowania elektronicznego jako ważnego narzędzia zwalczania zjawiska unikania podatków.
EnglishHistorically, the opportunities afforded to Member States in this area have involved disparate rules, in particular in the field of e-invoicing.
Wcześniej możliwości przyznane państwom członkowskim w tym obszarze wiązały się z różnorodnymi przepisami, zwłaszcza odnoszącymi się do e-fakturowania.
EnglishThis should encourage technological progress and the realisation of new product opportunities, such as e‑invoicing, which can provide major benefits to the wider economy.
Wynikający stąd postęp techniczny i wprowadzenie na rynek nowych produktów, np. elektronicznego fakturowania, powinny przynieść duże korzyści w skali całej gospodarki.
EnglishOn this subject, a Council directive of 2001 had laid down common rules at European Union level as a means of simplifying, modernising and harmonising VAT invoicing rules.
W tej sprawie dyrektywa Rady z 2001 roku ustanawia wspólne przepisy na szczeblu Unii Europejskiej będące środkiem uproszczenia, modernizacji i harmonizacji przepisów dotyczących faktur VAT.