EN investment
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

investment
So promoting mental health in children is an investment for the future.
Zatem propagowanie zdrowia psychicznego dzieci jest inwestycją w przyszłość.
It is an investment in the future and in much healthier societies.
Jest to inwestycja w przyszłość i w znacznie zdrowsze społeczeństwa.
We must now ensure that this really does become a permanent investment.
Musimy zagwarantować, że będzie to inwestycja o charakterze stałym.
investment (auch: deposit)

2. Wirtschaft

investment

Synonyme (Englisch) für "investment":

investment

Beispielsätze für "investment" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Będziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
EnglishTo keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
EnglishHowever, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
EnglishThe measures proposed by the report are also an investment in Europe's future.
Środki proponowane w sprawozdaniu stanowią również inwestycję w przyszłość Europy.
EnglishInvestment in them increases productivity and reduces social security costs.
Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.
EnglishIt is also essential to create incentives to investment in local research centres.
Konieczne jest również stworzenie zachęt do inwestowania w lokalne centra badawcze.
EnglishThe EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
Unia dokonuje w regionie Mercosuru inwestycji na kwotę 167 miliardów euro rocznie.
EnglishOpinion on investment services and regulated markets (CON/2003/9)OJ C 144, 20.6.2003,
Opinia w sprawie usług inwestycyjnych oraz rynków regulowanych (CON/2003/9)Dz.U.
EnglishPutting it in the crassest possible terms, the investment reaps huge returns.
Ujmując to w najbardziej prostacki sposób; inwestycje przyniosą wielkie zyski.
EnglishA European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
Ustawa europejska Rady może zmieniać Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.
EnglishIt is important that there is no investment slump and resultant unemployment.
Ważne jest, aby nie doszło do ograniczenia inwestycji i wywołanego nim bezrobocia.
EnglishHowever, reclassification requires increased public and private investment.
Jednak zmiana kategorii wymaga zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych.
EnglishIt is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
Jest to budżet nastawiony na inwestycje i jest on narzędziem antykryzysowym.
EnglishTo this end, however, major investment is needed in innovation and development.
Do tego celu potrzebne są jednakże poważne inwestycje w innowacje i rozwój.
EnglishThese two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
Te dwa działy inwestycyjne są kluczem do szybkiego rozwoju Wspólnoty Europejskiej.
EnglishWhen there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
W okresach spadku PKB, nakłady sektora publicznego na badania i rozwój rosły.