"innovative" Polnisch Übersetzung

EN

"innovative" auf Polnisch

EN innovative
volume_up
{Adjektiv}

innovative (auch: innovatory, cutting-edge)
The innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
Udało się uruchomić innowacyjny komponent współpracy transgranicznej.
We want the internal market to be effective, dynamic and innovative.
Chcemy, aby rynek wewnętrzny był skuteczny, dynamiczny i innowacyjny.
It is new and innovative. It fully takes into account the lessons learned from the crisis.
Jest nowy i innowacyjny, uwzględnia też w pełni wnioski wyciągnięte z kryzysu.
Now the problem is that we're not thinking about it in very innovative ways.
Ale problemem jest, że nie patrzymy na to w nowatorski sposób.
I appreciate also the innovative way in which the European Parliament dealt with this initiative.
Doceniam także nowatorski sposób, w jaki inicjatywą tą zajął się Parlament Europejski.
It represents an innovative approach to international health financing.
Przedstawia sobą nowatorskie podejście do międzynarodowego finansowania zdrowia.

Synonyme (Englisch) für "innovative":

innovative

Beispielsätze für "innovative" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEurope needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
EnglishGN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.
Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.
EnglishEurope will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.
EnglishThey are the workshops which produce innovative ideas and original products.
To warsztaty, w których opracowuje się innowacyjne pomysły i oryginalne produkty.
EnglishHere was an innovative manufacturer which developed an inhaler for asthmatics.
Mamy tutaj innowacyjnego producenta, który opracował inhalator dla chorych na astmę.
EnglishWe must do everything to simplify procedures to introduce innovative solutions.
Musimy zrobić wszystko dla uproszczenia procedur wdrażających rozwiązania innowacyjne.
EnglishA group of Commissioners has been working to develop innovative financial instruments.
Grupa komisarzy pracowała nad rozwojem innowacyjnych instrumentów finansowych.
EnglishMy second consideration is the lack of any innovative financing proposals.
Moja druga uwaga dotyczy braku jakichkolwiek innowacyjnych propozycji finansowych.
EnglishIt represents an innovative approach to international health financing.
Przedstawia sobą nowatorskie podejście do międzynarodowego finansowania zdrowia.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Pomoc państwa może być udzielona jedynie na opracowanie nowych, innowacyjnych produktów.
EnglishIt is only through creative and innovative ideas that Europe can remain competitive.
Europa może pozostać konkurencyjna jedynie dzięki kreatywnym i innowacyjnym pomysłom.
EnglishThe dynamism of the European economy largely depends on its innovative capacity.
Dynamika gospodarki europejskiej w znacznym stopniu zależy od jej zdolności innowacyjnych.
EnglishThe report and its recommendations are interesting and innovative on the many issues.
Sprawozdanie i zawarte w nim zalecenia są interesujące i innowacyjne w wielu kwestiach.
EnglishThe whole industry, especially small innovative companies, stand to benefit from that.
Skorzysta na tym cały sektor przemysłu, a zwłaszcza małe innowacyjne przedsiębiorstwa.
EnglishThese new rules would allow consumers to benefit more readily from innovative products.
Nowe zasady pozwolą konsumentom szybciej korzystać z wyrobów innowacyjnych.
EnglishThe report on innovative financing addresses a number of important aspects.
Sprawozdanie w sprawie innowacyjnych metod finansowania porusza szereg ważnych aspektów.
EnglishOther continents are often more innovative than the European Union.
Inne kontynenty cechują się znacznie większą innowacyjnością niż Unia Europejska.
EnglishJapan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
Japonia jest wysoce innowacyjna częściowo dzięki podejściu "równania w górę”.
EnglishIt takes a new innovative approach based on justice between the generations.
Reprezentuje on nowe innowacyjne podejście bazujące na sprawiedliwości międzypokoleniowej.
EnglishWe need adaptability, the ability to learn how to be creative and innovative.
Potrzebujemy elastyczności i umiejętności uczenia się, aby być kreatywnymi i innowacyjnymi.