"to induce" Polnisch Übersetzung

EN

"to induce" auf Polnisch

EN to induce
volume_up
[induced|induced] {Verb}

to induce (auch: to move, to occasion, to dispose)
There is a danger that the world financial crisis may induce developed countries not to honour their obligations in the area of aid to developing countries.
Istnieje niebezpieczeństwo, że światowy kryzys finansowy może skłonić kraje rozwinięte do niedotrzymania zobowiązań w zakresie pomocy dla krajów rozwijających się.
Ritonavir, which can induce some of these isoenzymes, may decrease voriconazole plasma concentrations.
Rytonawir indukuje niektóre z tych izoenzymów, dlatego może spowodować zmniejszenie stężenia worikonazolu w osoczu krwi.
In patients receiving concomitant antihypertensive medicines, tadalafil may induce a blood pressure decrease.
U pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe, tadalafil może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
How, Commissioner, do we assure across the EU that these measures do not induce some distortion in competition?
W jaki sposób możemy, panie komisarzu, zapewnić, że w całej UE środki te nie spowodują pewnych zaburzeń konkurencji?
Caution should be exercised in patients who receive medicinal products that can induce hypotension or sedation.
Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących produkty lecznicze, które mogą wywołać niedociśnienie lub uspokojenie polekowe.
Since Flebogammadif might induce dizziness, patients should be cautioned when driving or operating machines.
Ponieważ podanie Flebogammadif może wywołać zawroty głowy, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu.
Priapism Medicines with alpha-adrenergic blocking effects have been reported to induce priapism.
Priapizm Istnieją doniesienia o przypadkach priapizmu wywołanych przez leki o działaniu blokującym receptory alfa - adrenergiczne.
to induce (auch: to wring, to impose)
to induce (auch: to channel)

Beispielsätze für "to induce" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCaution should be used with medicinal products known to induce PR prolongations.
Należy zachować ostrożność stosując leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp PR.
EnglishRasburicase like other proteins, has the potential to induce allergic responses in humans.
Rasburykaza, podobnie jak inne białka, może powodować reakcje alergiczne u ludzi.
EnglishRimonabant does not inhibit or induce other CYP enzymes or P-glycoprotein (P-gp) in vitro.
Rymonabant nie hamuje ani nie pobudza innych enzymów układu cytochromu P lub wo
EnglishSomatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.
Somatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.
EnglishRespiratory depression Sodium oxybate also has the potential to induce respiratory depression.
Depresja oddechowa Hydroksymaślan sodu może także wywoływać depresję oddechową.
English5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. istnieje konieczność wprowadzenia bardzo surowych zasad dotyczących ogłoszeń;
EnglishTrabectedin does not induce or inhibit major cytochrome P450 enzymes.
Trabektedyna nie indukuje ani nie hamuje głównych enzymów cytochromu P450.
EnglishIf you are taking Aloxi in addition to other medicines that may induce an abnormal heart
jeżeli pacjent stosuje Aloxi równocześnie z innymi lekami, które mogą wywoływać zaburzenia
Englishif you suffer from constipation, as Cholestagel may induce or worsen this condition.
jeśli występują zaparcia, gdyż lek Cholestagel może wywoływać zaparcia lub je nasilać, co jest
EnglishDexamethasone: may induce CYP3A4 and may decrease lopinavir concentrations.
Może indukować izoenzym CYP3A4 i zmniejszać stężenie lopinawiru.
EnglishCholinomimetics may induce or exacerbate urinary obstruction and seizures.
Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe.
EnglishLacosamide does not inhibit or induce the enzyme CYP2C19 in vivo.
Lakozamid nie hamuje ani nie indukuje aktywności enzymu CYP2C19 in vivo.
EnglishIt did not induce a proliferative response in non-haematological tumor cell lines in vitro.
Lek nie powodował proliferacji in vitro w liniach komórkowych nowotworu niehematologicznego.
EnglishIn vitro studies demonstrated that vildagliptin does not inhibit/ induce CYP 450 enzymes.
Badania in vitro wykazały, że wildagliptyna nie hamuje i nie indukuje aktywności enzymów CYP 450.
EnglishIn clinical studies, caspofungin did not induce the CYP3A4 metabolism of other substances.
W badaniach klinicznych kaspofungina nie indukowała metabolizmu innych substancji poprzez CYP3A4.
EnglishZiconotide did not induce bacterial gene mutation and was not
Zykonotyd nie wywoływał mutacji genów bakterii i nie był genotoksyczny.
EnglishAccordingly, G-CSF has been shown to induce endothelial cell functions related to angiogenesis.
W związku z tym wykazano, że G- CSF indukuje funkcje komórek śródbłonka związane z angiogenezą.
EnglishAdministration of Gonazon at other stages of the cycle may induce heat that may be fertile.
Podanie implantu Gonazon w innym okresie cyklu płciowego może prowadzić do wystąpienia płodnej rui.
Englishnot significantly inhibit or induce lamotrigine glucuronidation
z innymi lekami, które w znaczącym stopniu nie hamują lub indukują glukuronidacji lamotryginy.
EnglishSevoFlo is used both to induce and maintain anaesthesia in dogs.
Preparat SevoFlo stosuje się zarówno do indukowania, jak i do podtrzymania znieczulenia u psów.