"indigenous" Polnisch Übersetzung

EN

"indigenous" auf Polnisch

EN indigenous
volume_up
{Adjektiv}

indigenous (auch: local)
volume_up
lokalny {Adj. m.}
Whether we like it or not, unsolved problems affecting these indigenous communities are present within the European Union.
W Unii Europejskiej, czy nam się to podoba, czy nie, wciąż występują nierozwiązane problemy mające wpływ na sytuację rdzennych społeczności lokalnych.
I must also stress the importance of ensuring an additional payment for producers to support indigenous breeds of sheep and goat in particular.
Muszę także podkreślić wagę zapewnienia dodatkowych płatności dla hodowców w celu wsparcia szczególnie lokalnych hodowli owiec i kóz.
As indigenous fuel, peat has a considerable effect on regional policy, and it increases employment and the security of energy supply.
Jako paliwo pochodzenia lokalnego torf ma znaczny wpływ na politykę regionalną, co powoduje zwiększenie zatrudnienia oraz bezpieczeństwo dostaw energii.
indigenous (auch: autochthonous, native, autochthonic)
volume_up
tubylczy {Adj. m.}
We need to take responsibility for them, just as we do all other indigenous peoples.
Musimy wziąć za nich odpowiedzialność, podobnie jak za wszystkie inne ludy tubylcze.
This requires clarification because 15% of Europe's citizens are indigenous or immigration minorities, which also includes 12 million Roma.
Trzeba to wyjaśnić, ponieważ 15 % obywateli Europy to mniejszości tubylcze lub mniejszości imigrantów, które obejmują także 12 milionów Romów.
indigenous (auch: autochthonic)
This environmental destruction also has an impact on the indigenous people, the First Nations.
Niszczenie środowiska ma również wpływ na ludność autochtoniczną, czyli Pierwsze Narody.
The indigenous ethnic groups do not threaten Slovak nationhood, the Slovak language or the culture of the Slovak nation.
Autochtoniczne grupy etniczne nie zagrażają słowackiej państwowości, językowi słowackiemu ani narodowej kulturze Słowacji.
The agricultural industry is the largest indigenous manufacturing industry in Ireland and it is of critical importance with regard to the economic recovery of the country.
Rolnictwo jest największą autochtoniczną branżą wytwórczą w Irlandii i ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego kraju.
indigenous (auch: internal, local, native)
volume_up
miejscowy {Adj. m.}
For example, Parliament's recent restrictions on seal hunting infuriated the indigenous population.
Na przykład, nałożone niedawno przez Parlament ograniczenia dotyczące polowań na foki rozwścieczyły miejscową ludność.
The children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
Dzieci takich imigrantów są rzekomo tak europejskie, jak ludność miejscowa, a tak nie jest.
In addition to human rights, we must consider our rights, the rights of indigenous peoples.
Oprócz praw człowieka istniej nasze prawa, prawa ludności miejscowej.

Synonyme (Englisch) für "indigenous":

indigenous

Beispielsätze für "indigenous" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese two sectors, let me describe to you, have their own indigenous institutions.
Te dwie gałęzie, pozwólcie, że tak to określę, mają swoje własne, rdzenne instytucje.
EnglishWe need to take responsibility for them, just as we do all other indigenous peoples.
Musimy wziąć za nich odpowiedzialność, podobnie jak za wszystkie inne ludy tubylcze.
EnglishThey damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.
Niszczą one glebę należącą do tej ludności, czego skutkiem jest jej emigracja.
EnglishMoreover, the indigenous peoples are largely being ignored in all this.
Co więcej, rdzenne ludy są w tym wszystkim w większości przypadków lekceważone.
EnglishIn Slovakia, the indigenous Hungarian population are punished if they use their mother tongue.
W Słowacji rdzennie węgierska ludność jest karana za używanie języka ojczystego.
EnglishI want to say a few words about the rights of the indigenous people of the Arctic.
Chciałbym powiedzieć kilka słów o prawach rdzennej ludności Arktyki.
EnglishI welcome, in particular, any effort which respects the indigenous people of this region.
Z zadowoleniem przyjmuję każdy wysiłek, który zakłada poszanowanie ludności tego regionu.
EnglishThe birth rates of the immigrant population are much higher than that of the indigenous population.
Wskaźniki urodzeń w populacji imigrantów są dużo wyższe niż wśród Brytyjczyków.
EnglishThe indigenous peoples also need special protection and consideration.
Szczególnej pieczy oraz uwagi potrzebują również rdzenni mieszkańcy.
EnglishIn addition to human rights, we must consider our rights, the rights of indigenous peoples.
Oprócz praw człowieka istniej nasze prawa, prawa ludności miejscowej.
EnglishThis environmental destruction also has an impact on the indigenous people, the First Nations.
Niszczenie środowiska ma również wpływ na ludność autochtoniczną, czyli Pierwsze Narody.
EnglishMr Gahler also took excellent account of the sole indigenous European people, the Sami.
Pan poseł Gahler doskonale zajął się również sprawą jedynego pierwotnego ludu Europy - Lapończyków.
EnglishThose who stand up for indigenous peoples and poor communities are at particular risk.
Ci, którzy stają w obronie rdzennej ludności i ubogich społeczności, są szczególnie narażeni na ryzyko.
EnglishWe seem to have lost wisdom, the wisdom of the indigenous people.
Wydaje się, że straciliśmy mądrość, mądrość rdzennych mieszkańców.
English. ~~~ This is part of Africa's indigenous political heritage.
To co wam opisałem, jest częścią afrykańskiego dziedzictwa politycznego.
EnglishThe children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
Dzieci takich imigrantów są rzekomo tak europejskie, jak ludność miejscowa, a tak nie jest.
EnglishThe suffering of indigenous peoples is not a simple issue to fix.
Cierpienie tubylcow to nie sprawa którą można łatwo naprawić.
EnglishI have called for an indigenous festival of sport in Europe.
Apelowałem o zorganizowanie w Europie rodzimego festiwalu sportu.
EnglishObviously, we must also develop the use of renewable energy, as it exploits our indigenous resources.
Oczywiście musimy rozwinąć energetykę odnawialną, bo to są nasze własne nieimportowane surowce.
EnglishHow would the indigenous peoples view it if the European Union were to tell them what to do from above?
Co sądziliby rdzenni mieszkańcy, jeśli Unia Europejska powiedziałaby im z góry, co mają robić?