"to indicate" Polnisch Übersetzung

EN

"to indicate" auf Polnisch

EN to indicate
volume_up
[indicated|indicated] {Verb}

to indicate (auch: to pinpoint, to point out)
volume_up
wskazać {perf.Vb.}
Can the Commission indicate the following, in particular?
Czy Komisja może wskazać dalsze działania w tym zakresie w szczególności?
Can the Council indicate with which countries they are still negotiating regarding possible contributions?
Czy Rada może wskazać, z którymi krajami negocjuje możliwą pomoc w tym zakresie?
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
Dlaczego nie mamy odwagi, by wskazać, mówiąc "nie”, że zdołamy dokonać tego, w co wierzymy?
The first 2 numbers indicate the month; the next 4 numbers indicate the year.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.
The first 2 numbers indicate the month; the next 4 numbers indicate the year.
Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a następne cztery – rok.
They indicate added value, that we share something with other Europeans.
Oznaczają one wartość dodaną - czyli to, że mamy coś wspólnego z innymi Europejczykami.
to indicate (auch: to point out, to see, to show, to unveil)
volume_up
pokazać {perf.Vb.}
PricewaterhouseCoopers has already indicated that they see this as a business model.
PricewaterhouseCoopers już pokazała, że uważają to za model prowadzenia działalności.
I think the Council has clearly indicated its wish to try to find a solution at second reading.
Myślę, że Rada wyraźnie pokazała swoją wolę znalezienia rozwiązania w drugim czytaniu.
Parliament has indicated that the majority of its members are opposed to the trade in sealskin.
Parlament pokazał, że większość zasiadających w nim posłów jest przeciwko handlowi futrem z fok.
The scope and quantity of applications submitted to the Committee on Petitions would indicate something similar.
O czymś podobnym świadczy także zakres i ilość wniosków wpływających do Komisji Petycji.
The reactions to your proposal for economic governance indicate that this is exactly where the problem lies.
Reakcje na pańską propozycję nadzoru gospodarczego świadczą o tym, że właśnie w tym tkwi problem.
Continued references to the Lisbon Treaty therefore indicate a failure to accept the rules of the democratic system.
Powtarzające się odniesienia do traktatu lizbońskiego świadczą więc o odmowie akceptacji reguł demokratycznego systemu.
The proposal for a 'place of farming' label will indicate where the raw materials come from.
Proponowane oznaczenie wskazujące miejsce produkcji rolnej będzie wskazywało skąd pochodzą surowce.
Searches completed on your mobile device are indicated by a mobile phone icon.
Wyszukiwania z urządzenia przenośnego są oznaczone ikoną telefonu.
Reliable benchmarks are needed for indicating the effectiveness and efficiency of the resources invested in this policy.
Do oznaczenia skuteczności i wydajności inwestowanych w tę politykę zasobów potrzebne są wiarygodne punkty odniesienia.
to indicate (auch: to inform, to notify, to signal, to signalize)
volume_up
sygnalizować {imperf. Vb.}
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.
Kilka ostatnio podjętych inicjatyw rynkowych sygnalizuje, że powyższe przesłanie jest zrozumiałe.
Here we asked them to get the robot's attention and indicate when they have the robot's attention.
Osoba spróbuje zwrócić uwagę robota i sygnalizuje, kiedy udało jej się zwrócić jego uwagę.
Indeed the report indicates some of the positive outcomes to which economic efficiency may give rise.
W rzeczy samej, sprawozdanie sygnalizuje szereg pozytywnych skutków efektywności ekonomicznej.

Beispielsätze für "to indicate" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnimal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.
Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.
EnglishThese reports should clearly indicate whether or not the targets have been reached.
Te sprawozdania powinny jasno wskazywać, czy cele zostały osiągnięte, czy nie.
Englishmay indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
EnglishThese data indicate that elimination of micafungin is primarily non-renal.
Dane te wskazują, że eliminacja mykafunginy odbywa się głównie drogą pozanerkową.
EnglishThe Slovak pages about Hungary indicate town names in Slovak, as they should.
Słowackie strony o Węgrzech używają nazw miast po słowacku tak jak powinny.
EnglishUnfortunately, the statistics still indicate that 95% of victims are women.
Niestety, statystyki nadal wykazują, że 95 % ofiar przemocy stanowią kobiety.
EnglishIn vitro data indicate that cinacalcet is in part metabolised by CYP1A2.
Dane in vitro wykazują, że cynakalcet jest częściowo metabolizowany przez CYP1A2.
EnglishInteraction studies did not indicate any relevant pharmacokinetic effects on concurrent
Wyniki badań dotyczących interakcji nie wskazują na jakikolwiek znaczący wpływ
EnglishAll sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high.
Wszystkie źródła wskazują, że zagrożenie nowymi atakami terrorystycznymi pozostaje duże.
EnglishThe response should indicate which trials the various batches were used for.
Odpowiedź powinna precyzować, jakie serie stosowano, w których badaniach.
EnglishIn vitro and in vivo studies indicate that venlafaxine is a weak inhibitor of CYP2D6.
Badania in vitro oraz in vivo wskazują, że wenlafaksyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.
EnglishHowever, the pharmacological characteristics do not indicate that they would be affected.
Niemniej jednak jego właściwości farmakologiczne nie wskazują na taki wpływ.
EnglishCurrent forecasts indicate that the number of dependants in Europe will soon double.
Zgodnie z bieżącymi prognozami liczba takich osób zależnych w Europie wkrótce się podwoi.
EnglishOn these scales, scores of 50 indicate no change, 0 much worse, and 100 much better.
Wynik 50 na skalach oznaczał brak zmiany, 0 - znaczne pogorszenie, a 100 - znaczną poprawę.
EnglishIn vitro studies indicate that A771726 inhibits cytochrome P4502C9 (CYP2C9) activity.
W badaniach in vitro wykazano, że A771726 hamuje aktywność cytochromu P- 450 2C9 (CYP2C9).
English(PT) Mr President, all the signs indicate that 2009 will be a year of opportunities.
(PT) Panie przewodniczący! Wszystkie znaki wskazują na to, że rok 2009 będzie rokiem szans.
EnglishThey indicate added value, that we share something with other Europeans.
Oznaczają one wartość dodaną - czyli to, że mamy coś wspólnego z innymi Europejczykami.
EnglishHowever, the majority of proposed amendments indicate that this is a complex subject.
Większość proponowanych poprawek wskazuje jednak na złożoność tematu.
EnglishThe results indicate that the drug substance and drug product can be reproducibly manufactured.
Wyniki wskazują, że substancja lecznicza i produkt leczniczy mogą być odtwarzane.
EnglishThe first 2 numbers indicate the month; the next 4 numbers indicate the year.
Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc; kolejne 4 cyfry oznaczają rok.