EN incoming
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

incoming (auch: inbound)
The Analytics tracking code parses the incoming link to obtain the campaigninformation that you have specified.
Kod śledzenia Analytics analizuje link przychodzący w celu uzyskania określonych informacji dotyczących kampanii.

2. "coming in"

A very thorough analysis of all incoming data and developments over the period ahead is warranted.
W nadchodzącym okresie trzeba będzie bardzo dokładnie analizować wszystkie napływające dane i rozwój sytuacji.
While I welcome it, I urge the incoming French Presidency to give it the priority it needs.
Przyjmuje je z zadowoleniem i jednocześnie nalegam, aby nadchodzące przewodnictwo francuskie nadało tej sprawie znaczenie priorytetowe.
As you know, the Presidency, together with the former and incoming Presidencies and the Commission, has made significant facilitation efforts to make progress on this issue.
Prezydencja, jak państwo wiecie, wraz z poprzednią i nadchodzącą prezydencją oraz z Komisją podjęła istotne wysiłki mające ułatwić postęp w przedmiotowej kwestii.
incoming (auch: arriving)
incoming (auch: influent)
However, uncertainty remains high and the volatility in incoming data warrants a cautious interpretation of the available information.
Poziom niepewności pozostaje jednak wysoki, a duża zmienność napływających danych nakazuje ostrożną interpretację dostępnych informacji.
However, uncertainty remains high and the persistent volatility in incoming data warrants a cautious interpretation of available information.
Poziom niepewności pozostaje jednak wysoki, a ciągła zmienność napływających danych nakazuje ostrożną interpretację dostępnych informacji.
incoming

3. "accruing"

incoming (auch: derivable)

4. "succeeding"

incoming (auch: another, emerging, new, emergent)
volume_up
nowy {Adj. m.}
If, for the new incoming Parliament, there could be an analysis of those lines which are strong and those which are weak, then that would be very welcome.
Bardzo mile widziana byłaby analiza słabych i mocnych stron dla nowego Parlamentu.
Every year for the incoming freshman class at MIT, I have a periodic table made that says, "Welcome to MIT.
Co roku pokazuję nowym studentom Instytutu Technologii w Massachusetts układ okresowy z napisem "Witajcie w Instytucie Technologii w Massachusetts.
I would expect that our incoming Prime Minister, our Taoiseach, will raise the issue when he is in Washington to celebrate St Patrick's Day.
Oczekiwałbym, że nasz nowy premier, nasz Taoiseach, poruszy tę kwestię, kiedy będzie w Waszyngtonie, aby świętować Dzień Świętego Patryka.
incoming

Synonyme (Englisch) für "incoming":

incoming
coming

Beispielsätze für "incoming" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFilters can automatically move incoming mail to other places in your account.
Filtry mogą automatycznie przenosić przychodzące wiadomości w inne miejsca na koncie.
EnglishGoogle Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filtry w Google Mailu umożliwiają zarządzanie przepływem przychodzących wiadomości.
EnglishI hope all incoming presidencies will use those possibilities in the best possible way.
Mam nadzieję, że wszystkie kolejne prezydencje jak najlepiej te możliwości wykorzystają.
EnglishI ask both the current presidency and the incoming presidency to take this question seriously.
Apeluję do obecnych i przyszłych przewodniczących, aby potraktować tę kwestię poważnie.
EnglishSo, may I address this message in particular to the incoming Council Presidency, to France.
Chciałbym zwrócić się w szczególności do Francji, która obejmie przyszłą prezydencję Rady.
EnglishOur outgoing funds are, of course, incoming funds for our colleagues in the African parliaments.
Nasze rozchody są oczywiście przychodami dla naszych kolegów w parlamentach afrykańskich.
EnglishI hope the incoming Spanish Presidency will be able to help me in this area.
Mam nadzieję, że obejmująca wkrótce urząd prezydencja hiszpańska będzie w stanie pomóc mi w tej sprawie.
EnglishThey take all the parallel incoming rays and focus it to a single spot.
Skupiają równoległe promienie w jednym punkcie.
EnglishWe should help incoming President Obama to close this appalling chapter in America's and Europe's history.
Powinniśmy pomóc nowemu prezydentowi Obamie zamknąć ten okropny rozdział w historii Ameryki i Europy.
EnglishA very thorough analysis of all incoming data and developments over the period ahead is warranted.
W nadchodzącym okresie trzeba będzie bardzo dokładnie analizować wszystkie napływające dane i rozwój sytuacji.
EnglishPageRank is the measure of the importance of a page based on the incoming links from other pages.
Wynik rankingu PageRank to miernik ważności strony określony na podstawie linków prowadzących do niej z innych stron.
EnglishIf I could have the incoming Commission inherit, so to speak, one thing from me, it would be this.
Gdybym mógł sprawić, aby nowa Komisja, jeżeli mogę się tak wyrazić, odziedziczyła po mnie jedną rzecz, byłoby to właśnie to.
EnglishWhile I welcome it, I urge the incoming French Presidency to give it the priority it needs.
Przyjmuje je z zadowoleniem i jednocześnie nalegam, aby nadchodzące przewodnictwo francuskie nadało tej sprawie znaczenie priorytetowe.
EnglishThe incoming Spanish Presidency has named the fight against gender violence as one of its priority objectives.
Obejmująca urząd prezydencja hiszpańska wymieniła walkę z przemocą ze względu na płeć jako jeden ze swoich priorytetów.
EnglishAnd the incoming Spanish Presidency, I have understood, has put this very high on the agenda.
A jeśli dobrze zrozumiałam, zbliżająca się prezydencja hiszpańska umieściła to zagadnienie wysoko na liście priorytetów swojego programu.
EnglishIf, for the new incoming Parliament, there could be an analysis of those lines which are strong and those which are weak, then that would be very welcome.
Bardzo mile widziana byłaby analiza słabych i mocnych stron dla nowego Parlamentu.
EnglishIt has a bearing on tourism within the Union, on incoming tourism from countries outside the Union and on outward journeys to the latter.
Odnosi się to zarówno do turystyki wewnątrzunijnej, przyjazdów z państw pozaunijnych i wyjazdów do tych państw.
EnglishThat clearly is important, whether you are treated at home by an incoming doctor, or you are going abroad to meet a local doctor there.
To oczywiście ważne, czy ktoś się leczy w kraju u świeżo upieczonego specjalisty, czy też woli się leczyć za granicą.
EnglishEvery year for the incoming freshman class at MIT, I have a periodic table made that says, "Welcome to MIT.
Co roku pokazuję nowym studentom Instytutu Technologii w Massachusetts układ okresowy z napisem "Witajcie w Instytucie Technologii w Massachusetts.
EnglishIncoming Foreign Direct Investment, that is direct investment into the European Union and originating anywhere else in the world;
Napływające bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tj. inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej, pochodzące z innych części świata;