"important over" Polnisch Übersetzung

EN

"important over" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "important over" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "important over" auf Polnisch

important Adjektiv
over Adverb
Polish
over Präposition

Beispielsätze für "important over" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI believe that two things will be very important over the next few months.
Sądzę, iż w następnych kilku miesiącach bardzo ważne staną się dwie rzeczy.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Chciałabym powrócić do czterech istotnych kwestii, które zostały rozstrzygnięte za pomocą tej dyrektywy.
EnglishThe services sector - as he himself acknowledged - is the most important sector almost all over the world.
Sektor usług, jak sam przyznał, jest najważniejszym sektorem prawie wszędzie na świecie.
EnglishThe power of the Internet is supremely important, but is even more important over the regular media.
Potęga Internetu jest niezwykle istotna, nawet istotniejsza w porównaniu do mediów tradycyjnych.
EnglishObviously it would have been tragic if the European Council had been thwarted over this important issue for civilisation.
Oczywiście poniechanie przez Radę Europejską tej istotnej dla cywilizacji kwestii byłoby tragiczne w skutkach.
EnglishIt is equally important to have transparency over the financial sources from which lobbyists and consultancy firms draw their revenue.
Równie ważna jest przejrzystość w odniesieniu do źródeł dochodów finansowych lobbystów i firm konsultingowych.
EnglishI think we have played an extremely important part over the past weeks and months in how we have been able to keep momentum going.
Sądzę, że w ostatnich tygodniach i miesiącach odgrywaliśmy wyjątkowo ważną rolę, gdyż udało nam się nie stracić rozpędu.
EnglishThe role of the European Ombudsman has become more important over the years for the European Union institutions and the citizens of Europe.
Z biegiem czasu znaczenie roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla instytucji Unii Europejskiej i obywateli Europy wzrosło.
EnglishFurthermore, this debate on the powers of different actors is, I think, a lot more important than the discussion over personnel.
Co więcej, debata dotycząca uprawnień związanych z każdą z wymienionych funkcji jest, moim zdaniem, daleko ważniejsza niż kwestie ich obsady personalnej.
EnglishThe lobby activity has experienced an important evolution, currently reaching over 2,500 organizations with more than 15,000 employees in Brussels alone.
Działalność lobbingowa przeszła ważną ewolucję, obecnie osiągając poziom 2 500 organizacji i 15 000 pracowników w samej Brukseli.
EnglishThis will be one of the most important issues over the next few months and one of the priority issues for the forthcoming Spanish Presidency.
Będzie to jedno z najważniejszych zagadnień w najbliższych miesiącach i jedna z kwestii priorytetowych dla nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej.
EnglishIt is important all over Europe to ensure that agriculture is absolutely viable and that every Member State of the European Union is able to practise farming.
Ważne jest zapewnienie, aby rolnictwo w całej Europie było rentowne, a każde państwo członkowskie było w stanie utrzymać sektor rolny.
EnglishAlbania, too, could take this as an example of how to go about things when it comes to important common concerns, over and above any political debate.
Również Albania mogłaby zaczerpnąć z naszych działań przykład, jak można rozstrzygać kwestie będące przedmiotem wspólnej troski, ponad podziałami politycznymi.
EnglishThis year, one theme of International Women's Day is women's solidarity and assertiveness the world over: an important theme at a time of economic crisis.
W tym roku jednym z tematów Międzynarodowego Dnia Kobiet jest solidarność i asertywność kobiet na całym świecie - temat ważny w czasie kryzysu gospodarczego.
EnglishEnergy security is an important issue all over Europe, and when we speak of energy we are also normally talking about Russia and cooperation between the EU and Russia.
Bezpieczeństwo energetyczne jest istotną kwestią w całej europie i kiedy mówimy o energii zazwyczaj mówimy także o Rosji i współpracy pomiędzy UE i Rosją.
EnglishAt the same time, you will also have an important role in winning over the general public of the Member States to the cause of enlargement, of enlargement based on conditionality.
Jednocześnie odegrają Państwo ważną rolę w zdobywaniu poparcia ogółu społeczeństwa państw członkowskich dla sprawy rozszerzenia, rozszerzenia opartego na warunkowości.
EnglishWe had to argue and wrestle over many important issues, but at the end of the day we came up with a workable compromise containing many elements that can generally be regarded as positive.
Musieliśmy kłócić się i walczyć o wiele ważnych spraw ale w końcu wypracowaliśmy kompromis zawierający wiele elementów, które mogą być ogólnie uznane za pozytywne.
EnglishYes, I have supported him and I do support him, because I have seen him work in favour of a strong and united Europe, and that is very important, over and above ideological positioning.
Tak, poparłem go i nadal go popieram, ponieważ widziałem, jak pracuje na rzecz silnej i zjednoczonej Europy, a to bardzo ważne, ważniejsze niż ideologiczne pozycjonowanie.
EnglishI fully agree with the fact that the European Parliament, the only European body directly elected by the people, has played a very important role over the first decade of Economic and Monetary Union.
W pełni zgadzam się z faktem, że Parlament Europejski, jedyna europejska instytucja wybierana bezpośrednio przez obywateli, odegrał bardzo ważną rolę w pierwszej dekadzie istnienia tej unii.

Lerne weitere Wörter

English
  • important over

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Schwedisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.