"important" Polnisch Übersetzung

EN

"important" auf Polnisch

EN important
volume_up
{Adjektiv}

important (auch: significant)
volume_up
ważne {Adj.}
I think it is important for transport in Europe and important for us all.
Myślę, że jest to ważne dla transportu w Europie i ważne dla nas wszystkich.
Money is important, but is it not more important that we know how to teach languages better?
Pieniądze są ważne, ale czy nie mniej ważne jest wiedzieć, jak uczyć lepiej języków?
This is immensely important for strengthening our credible international role.
To jest niezwykle ważne dla umocnienia wiarygodności naszej roli międzynarodowej.
important (auch: significant)
volume_up
ważna {Adj. f.}
The procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Jest to ważna procedura , podobnie jak ważna jest sama praca Komisji Kontroli Budżetowej.
However, the research and transport infrastructures are also important concerns.
Infrastruktura w dziedzinie badań i transportu także stanowi ważną kwestię.
I think it is very important for Europe and, of course, Europe is also important to Latin America.
Myślę, że jest ona bardzo ważna dla Europy i że Europa jest bardzo ważna dla niej.
volume_up
ważny {Adj. m.}
(PL) Mr President, Nigeria is an important country - a very important country.
Nigeria to ważny kraj, bardzo ważny.
It really was an important turning point and an important moment.
Był to naprawdę ważny punkt zwrotny i ważny moment.
It is an important sector, and fish is an important part of our diet.
Jest to ważny sektor oraz ważny składnik diety.
important (auch: acute, businesslike, critical, demure)
volume_up
poważny {Adj. m.}
This is an extremely important and serious problem in Europe.
To niezwykle ważny i poważny problem w Europie.
That is just to understand how big and important this problem is.
To tylko dla zrozumienia, jak duży i poważny jest ten problem.
It is an important contribution to the policy on Members' finances, transparency and public relations.
Stanowi on poważny wkład w politykę finansową posłów, przejrzystości oraz public relations.
important (auch: lofty, momentous, weighty, world-shaking)
volume_up
doniosły {Adj. m.}
To doniosły precedens.
Another very significant aspect, which fellow Members have also mentioned here, is that access to information is important.
Inny doniosły aspekt, który również został tu poruszony dotyczy dostępu do informacji oraz jego wagi.
important (auch: prominent)
volume_up
poczesny {Adj. m.}
It is only right and proper for museums and archives to play an important part in this system too, as they have enjoyed strong links with libraries over the centuries.
Poczesne miejsce w tym układzie zasłużenie zajmować będą również muzea i archiwa, w sposób naturalny przecież od stuleci powiązane z bibliotekami.
important (auch: compelling, crucial, essential, imperative)
volume_up
istotny {Adj. m.}
Cohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Polityka spójności stanowi również bardzo istotny element strategii "Europa 2020”.
It is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Bardzo istotny jest również przydział określonych funduszy na sektor mleka.
As a result, the development of cooperation in this area is extremely important.
Dlatego też bardzo istotny jest rozwój współpracy w tym obszarze.
important (auch: crucial, essential, flagship, key)
volume_up
kluczowy {Adj. m.}
The European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Europejski nakaz aresztowania jest bardzo istotny, a nawet kluczowy.
The assessment of important buildings must therefore be incorporated as a key element in the regional programmes.
Ocenę stanu ważnych budynków należy w związku z tym włączyć do programów regionalnych jako ich kluczowy element.
Consumer protection is vitally important to all the Member States.
Ochrona konsumenta ma kluczowe znaczenie dla wszystkich państw członkowskich.
important
I think it is very important that during these months we all show how relevant all our institutions are to the wellbeing, prosperity and solidarity of our citizens.
Uważam za rzecz dużej wagi, abyśmy pokazali w tych miesiącach, jak ważne są nasze instytucje z punktu widzenia dobrobytu i solidarności naszych obywateli.

Synonyme (Englisch) für "important":

important

Beispielsätze für "important" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Kraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.
EnglishThis is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Europejskie wartości są szczególnie istotne dla rumuńskiego systemu edukacji.
EnglishThis is particularly important for the European Union's poorer Member States.
Ma to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishOf course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishThe Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
Region eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.
EnglishThat is one of the things that I think is important in developing this policy.
To jest jedna z ważnych kwestii - jak sądzę - przy wypracowywaniu tej polityki.
English. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.
na piśmie. - (RO) Zdrowie jest jedną z największych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThe most important are the ones which concern energy connections between networks.
Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.
English. - The report by Ms Ana Maria Gomes covers many important aspects.
na piśmie. - Sprawozdanie posłanki Any Marii Gomes porusza wiele ważnych kwestii.
EnglishI am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
Cieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.
EnglishHowever, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.